Rozsudok OS Bratislava IV, 3T/77/2012

Rozsudok KS Trnava 5To/49/2012

V danom prípade sa obhajoba zamerala na preukázanie toho, že zaistená látka, vzhľadom na svoj nízky obsah THC, nie je spôsobilá ovplyvniť psychiku obžalovaného, v dôsledku čoho nemôže byť kvalifikovaná ako omamná látka (droga). Výňatok z uznesenia Krajského...