Cenník

Cena právnych služieb vychádza v zásade z Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Jej výška sa odvíja od náročnosti prípadu, predpokladaného dokazovania alebo vašich špecifických požiadaviek. Advokátska kancelária je platca DPH a uvedené ceny sú bez DPH, cenník je platný od 01.01.2024.

Pri prevzatí vášho zastupovania si najprv veľmi pozorne vypočujem vaše potreby, spoločne určíme stratégiu obhajoby a definujeme ciele. Súčasťou tejto prípravy je aj dôkladné oboznámenie sa s obsahom vášho spisu a rozsahom navrhovaných dôkazov, čo mi umožní efektívne zastupovať vaše záujmy.

Cenník mojich služieb

Zastupovanie v trestnom konaní pre prečin

Cena zastupovania v trestnom konaní pre prečin sa skladá z ceny za preštudovanie spisu a ceny za jednotlivé úkony právnej služby. Cena za úkon právnej služby pri prečine je od 114,42 € za úkon.

Úkon právnej služby je napr. zastupovanie pred súdom, účasť na výsluchu klienta, porada s klientom, vypracovanie odvolania a pod.

Zastupovanie v trestnom konaní pre zločin

Cena zastupovania v trestnom konaní pre zločin sa skladá z ceny za preštudovanie spisu a ceny za jednotlivé úkony právnej služby. Cena za úkon právnej služby pri zločine je od 171,63 € za úkon.

Úkon právnej služby je napr. zastupovanie pred súdom, účasť na výsluchu klienta, porada s klientom, vypracovanie odvolania a pod.

Zastupovanie v trestnom konaní pre obzvlášť závažný zločin

Cena zastupovania v trestnom konaní pre obzvlášť závažný zločin sa skladá z ceny za preštudovanie spisu a ceny za jednotlivé úkony právnej služby. Cena za úkon právnej služby pri obzvlášť závažnom zločine je od 228,83 € za úkon.

Úkon právnej služby je napr. zastupovanie pred súdom, účasť na výsluchu klienta, porada s klientom, vypracovanie odvolania a pod.

Štúdium spisu

Cena za preštudovanie spisu a jeho spracovanie je 100 € za hodinu a stanovuje sa v závislosti od predpokladaného počtu hodín štúdia, pri obvyklom rozsahu čítania 35 strán za hodinu.

Príklad výpočtu ceny za štúdium a spracovanie spisu: Ak váš spis obsahuje 350 strán, celkové náklady na jeho preštudovanie by boli 1.000 €, čo zodpovedá približne 10 hodinám práce.

Konzultácia

Cena za hodinu osobnej konzultácie je 150 €. Konzultácia je poskytovaná osobám, ktoré hľadajú právnu radu ohľadom špecifického problému, ale nežiadajú o zastupovanie. Počas konzultácie vypočujem váš prípad a poskytnem vám právnu radu týkajúcu sa vášho problému. Vysvetlím, v akej právnej rovine sa váš problém nachádza, aké procesné kroky budú nasledovať, aké sankcie vám hrozia a na čo sa musíte pripraviť. Konzultácia je určená na to, aby ste získali jasnú predstavu o vašej situácii a možnostiach, ktoré máte k dispozícii, bez záväzku na ďalšie právne zastupovanie.

Ceny za hodinu online konzultácie cez telefón alebo komunikačné platformy WhatsApp, Signal, Messenger a Skype nájdete v časti Právne služby online. Tieto konzultácie poskytujú možnosť komunikovať operatívne, diskrétne a pohodlne z vášho domova alebo kancelárie.

Od konzultácie je potrebné rozlíšiť poradu s klientom. Ak už klienta zastupujem v trestnom konaní a príde sa so mnou poradiť o svojom prípade, takéto stretnutia sú považované za súčasť zastupovania a sú hradené podľa dohodnutej tarify za úkon. Porada s klientom, ktorého zastupujem, zahŕňa preberanie nových informácií, aktualizácie prípadu, prípravu na nadchádzajúce pojednávania alebo iné právne úkony, ktoré sú nevyhnutné pre efektívnu obhajobu.

Dôležité: Je potrebné rozlišovať medzi konzultáciou a poradou s klientom, pretože sa líšia nielen obsahom, ale aj spôsobom účtovania. Konzultácia je jednorazový úkon poskytnutia právnej rady bez záväzku na zastupovanie, zatiaľ čo porada s klientom je súčasťou pokračujúceho právneho zastupovania a je hradená podľa predom dohodnutej tarify.

Bezplatná právna pomoc

Bezplatnú právnu pomoc poskytujem len v rámci môjho voľného času. Dôležité je zdôrazniť, že na tento typ právnej pomoci nie je právny nárok a je poskytovaná na báze možností, ktoré mi môj súčasný pracovný rozvrh dovoľuje. Z uvedeného dôvodu má tento typ právnej pomoci rozsahové aj časové  obmedzenia.

Bezplatná právna pomoc je určená predovšetkým pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť právne služby alebo pre urgentné prípady, kde rýchle právne usmernenie môže zásadne pomôcť. Ak potrebujete rozsiahlejšie právne zastupovanie alebo poradenstvo, prosím kontaktujte ma na mojej profesionálnej adrese, kde môžeme prebrať možnosti zastupovania.

Paušálne dohodnutá odmena

Ponúkam možnosť dohodnúť si paušálnu odmenu za celé zastupovanie. Tento model odmeny znamená, že klient platí vopred dohodnutú sumu pri prevzatí zastupovania. Paušálne dohodnutá odmena pokrýva všetky právne služby spojené so zastupovaním v danom prípade, s výnimkou nákladov na cestovné a zabezpečovanie dôkazov, ktoré sa platia priamo príslušným subjektom.

Výhody:

  • Predvídateľnosť nákladov: Klient má jasno v tom, koľko ho bude zastupovanie stáť od začiatku až do konca prípadu, čo eliminuje neistotu spojenú s hodinovými tarifami, tarifami za úkon a nepredvídanými nákladmi.
  • Transparentnosť: Všetky právne služby sú zahrnuté v jednej cene, čo zjednodušuje administratívu a plánovanie pre klienta.

Nevýhody:

  • Počiatočná investícia: Keďže odmena sa platí vopred, môže ísť o väčšiu sumu peňazí, ktorú je potrebné uhradiť na začiatku zastupovania. Toto môže byť záťaž pre niektorých klientov, ktorí nemajú okamžite k dispozícii potrebné finančné prostriedky.

Paušálne dohodnutá odmena je ideálna pre klientov, ktorí preferujú jasné a jednoduché finančné dohody a sú schopní zabezpečiť potrebné finančné prostriedky na začiatku zastupovania. Ak máte záujem o túto možnosť alebo potrebujete viac informácií, neváhajte ma kontaktovať na mojej profesionálnej adrese.

Zavolajte mi

+421 (903) 638 942

Máte otázky? Potrebujete advokáta? Neváhajte a kontaktujte ma!

Napíšte mi

Navštívte ma

Jakubovo nám. 13, 811 09 Bratislava

Som tu pre Vás
Pracovné dni:

Na základe telefonicky dohodnutého termínu.

Pon - Pia : 9:30 - 17:00

V iné dni alebo hodiny:

V súrnych prípadoch je možné dohodnúť stretnutie aj mimo vymedzeného času.

Advokátska kancelária JUDr. Jitka Hasíková s.r.o. poskytuje svoje služby v súlade so Zákonom o advokácii  č.586/2003 Z. z. a ďalšími predpismi, ktoré môžete nájsť na stránkach  Slovenskej advokátskej komory, právne služby sú poskytované za odplatu v súlade s vyhláškou MS SR 655/2004 Z. z.. Advokátska kancelária má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti na sumu 1.500.000 Eur.

Podmienky používania

Právne ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky

Mapa stránok
cards