Drogy

Môžem sa snažiť pochopiť narkomana, ale nemôžem pochopiť príčiny vzniku závislosti, pretože tie vznikajú hlboko v duši, do ktorej môže nahliadnuť len on sám.

Len Vy ste schopný urobiť poriadok vo svojom vnútri, ja môžem urobiť poriadok s následkami, ktoré ste si privodili. Poznám, čo vedie do väzenia, ale aj cez ktoré právne ustanovenia vedie cesta k náprave bez prítomnosti mreží. Viem, kde sú hranice sankcií.

Som s Vami v tejto chvíli, pokiaľ Vy sám chcete zostať so sebou a nie so svojou drogou. Zostanem s Vami vo chvíli, keď všetci odvracajú od Vás zrak, zostanem s Vami, pokiaľ sa chcete skutočne zachrániť.

Oslobodzujúci rozsudok môjho mandanta

Výňatok z uznesenia Krajského súdu v Trnave, č.k. 5To/49/2012

„Uznesením Krajského súdu v Trnave bol zrušený rozsudok Okresného súdu v Piešťanoch, ktorým bol môj klient J.P. uznaný vinným zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi v štádiu pokusu podľa § 14 ods.1, §172 ods.1 písm. a),c),d) Trestného zákona, za čo mu bol uložený trest odňatia slobody vo výmere 4 roky a šesť mesiacov.
Voči tomuto rozsudku sa obhajoba odvolala a poukazovala najmä na to, že zaistená látka, vzhľadom na svoj nízky obsah THC, nie je spôsobilá ovplyvniť psychiku obžalovaného, v dôsledku čoho nemôže byť kvalifikovaná ako omamná látka (droga).

Odvolací súd vo svojom rozhodnutí vyslovil právny názor podľa ktorého, citujem: “Podľa názoru krajského súdu z vyššie citovaného záveru jednoznačne vyplýva, že rastliny s obsahom THC 1,1 % nie je možné vo vzťahu k obžalovanému považovať za omamnú látku, nakoľko táto nebola spôsobilá po jej aplikácii ovplyvniť psychiku obžalovaného a neznamenala ani nebezpečenstvo pre jeho život alebo zdravie.
Na základe vyššie uvedeného krajský súd zrušil rozsudok súdu I. stupňa podľa § 321 ods. I písm. d/ Tr. por. s tým, že úlohou súdu I. stupňa bude prehodnotiť vykonané dôkazy v zmysle právneho názoru krajského súdu a obžalovaného spod obžaloby oslobodiť podľa § 285 písm. b/ Trestného poriadku.“

Oslobodzujúci rozsudok Okresného súdu v Piešťanoch, spisová značka 2T/18/2008, v spojitosti s Uznesením Krajského súdu v Trnave spisová značka 5To/57/2013 sa stal právoplatným.“

Napíšte nám