Drogy boli objavené v opustenej kôlni pri rodinnom dome a v nohaviciach, ktorých užívateľ nebol identifikovaný. Tento fakt spolu s niekoľkými procesnými chybami počas prípravného konania ma v rámci obhajoby viedli k zameraniu sa na nedostatok dôkazov. Moja obhajoba bola natoľko efektívna, že súd prvého stupňa vydal oslobodzujúci verdikt, ktorý neskôr potvrdil aj odvolací súd. Uvedený prípad poukazuje na dôležitosť precíznej analýzy dôkazov a zdôrazňuje, ako procesné chyby môžu ovplyvniť výsledok súdneho konania.

Súd: Okresný súd Senica
Spisová značka: 1T/217/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 2618010895
Dátum vydania rozhodnutia: 12. 10. 2021
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Třešková
ECLI:SK:OSSE:2021:2618010895.8

Rozsudok Okresný súd Senica, zo dňa 12. 10. 2021

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Senica v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Třeškovej a prísediacich
Ľ. H. a N. I. v trestnej veci proti obžalovanému C. I. pre zločin nedovolenej výroby omamných a
psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1
písm. c/, písm. d/ Trestného zákona, na hlavnom pojednávaní konanom v Senici dňa 12. októbra 2021
takto

r o z h o d o l :

obžalovaný
C. I., nar. XX.X.XXXX v I., trvale bytom H. G. N. XXX,

sa podľa § 285 písm. c/ Trestného poriadku
o s l o b o d z u j e
spod obžaloby prokurátorky Okresnej prokuratúry v Senici č.: C. XXX/XX/XXXX-XX, EEČ:X-XX-XXX-
XXXX zo dňa 19.12.2018, podanej na Okresný súd Senica dňa 20.12.2018 pre zločin nedovolenej výroby
omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa
§ 172 ods. 1 písm. c/, d/ Tr. zák., na tom skutkovom základe, že:
od presne nezistenej doby do 12.04.2018, kedy boli vykonané domové prehliadky v rodinných domoch
č. XXX a č. XXX v obci H. G. N., ktorých vlastníkmi sú jeho rodičia I. I., nar. XX.XX.XXXX a Z. I.,
nar. XX.XX.XXXX, obaja bytom H. G. N. č. XXX, prechovával v rodinnom dome v obci H. G. N. č.
XXX plastové vrecko s tlakovým uzáverom s obsahom zelenej sušiny a v rodinnom dome v obci H.
G. N. č. XXX kovovú krabičku kruhového tvaru s obsahom sušiny rastlinného pôvodu, sklenený pohár
s tlakovým uzáverom so zvyškami sušiny rastlinného pôvodu a drvičku na rastlinný materiál, ktoré
boli podrobené expertíznemu skúmaniu Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ Bratislava, pričom
zo znaleckého posudku vyplýva, že stopa č. X – plastová drvička obsahovala konope s hmotnosťou
55 mg, s koncentráciou 13,1 % hmotnostných THC (tetrahydrokanabinolu) obsahujúce 7 mg THC a
toto množstvo sa považuje za 1 jednotlivú dávku drogy s nižším obsahom účinnej látky, stopa č. X –
okrúhla kovová krabička obsahovala konope s hmotnosťou 473 mg, s koncentráciou 7,1 % hmotnostných
THC, obsahujúce 34 mg THC a toto množstvo sa považuje za najmenej 1 bežnú jednotlivú dávku
drogy, stopa č. X – sklenený pohár s kovovým uzáverom obsahoval konope s hmotnosťou 6 797 mg,
s priemernou koncentráciou 7,6 % hmotnostných THC, obsahujúce 517 mg THC a toto množstvo sa
považuje za najmenej 17 bežných jednotlivých dávok drogy, stopa č. X/X – plastové vrecko s tlakovým
uzáverom obsahovalo konope s hmotnosťou 1 499 mg, s koncentráciou 12,6 % hmotnostných THC,
obsahujúce 189 mg THC a toto množstvo sa považuje za najmenej 6 bežných jednotlivých dávok drogy,
pričom rastliny rodu Cannabis sú v zmysle zákona NR SR č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach,
psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov zaradené do I. skupiny omamných
látok, nakoľko nebolo dokázané, že skutok spáchal obžalovaný.

o d ô v o d n e n i e :

Na základe obžaloby prokurátorky Okresnej prokuratúry Senica č. C. XXX/XX/XXXX-XX EEČ: X-XX-
XXX-XXXX zo dňa 19.12.2018, modifikovanej na hlavnom pojednávaní konanom dňa 05.05.2020,
súd prejednal trestnú vec proti obžalovanému C. I. pre zločin nedovolenej výroby omamných a
psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1
písm. c/, písm. d/ Trestného zákona.

Obžalovaný C. I. urobil na hlavnom pojednávaní vyhlásenie podľa § 257 ods. 1 písm. a/ Trestného
poriadku, teda že je nevinný zo spáchania skutku uvedeného v obžalobe.
Súd na hlavnom pojednávaní vykonal dokazovanie výsluchom obžalovaného C. I., svedkov Z. I., I. I.,
I. Y. a I. I., výsluchom znalcov I.. V. Z., C.. z odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie psychiatria
(liečba alkoholizmu a toxikománie, gerontopsychiatria) a sexuológia, M.. S. Y., C.. z odboru psychológia,
odvetvie klinická psychológia dospelých a psychológia sexuality a I.. N. G., I. z odboru zdravotníctvo
a farmácia, odvetvie psychiatria, prečítaním znaleckého posudku č. XX/XXXX zo dňa 26.10.2018
vypracovaného I.. N. G., I., znalkyňou z odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie psychiatria (liečba
alkoholizmu a toxikománie, gerontopsychiatria), znaleckého posudku č. Č.: C.-Y.-H.-J.-XXXX/XXXX zo
dňa 27.07.2018 z odvetvia kriminalistickej toxikológie vypracovaného Kriminalistickým a expertíznym
ústavom Policajného zboru Bratislava, odborom prírodovedného skúmania a kriminalistických analýz
a oboznámením listinných dôkazov, a to podnetu na predloženie návrhu na vydanie príkazu na
vykonanie domovej prehliadky Prezídia Policajného zboru, národnej kriminálnej agentúry, národnej
protizločineckej jednotky, expozitúra Západ č. p. C.-T.-C.-D.-XXX/XXXX zo dňa 05.04.2018, návrhu
na vydanie príkazu na domovú prehliadku vydaného Okresnou prokuratúrou Senica č. V. C.-D.-X-X/
XXXX-G. zo dňa 05.04.2018, príkazu na vykonanie domovej prehliadky Okresného súdu Senica sp.
zn. B.-G.-D.-X-X/XXXX zo dňa 10.04.2018, zápisnice o vykonaní domovej prehliadky u obžalovaného
v rodinnom dome č. XXX v obci H. G. N., katastrálne územie H. G.Ý. N., list vlastníctva č. XXXX,
parcela č. XXX zo dňa 12.04.2018, podnetu na predloženie návrhu na vydanie príkazu na vykonanie
domovej prehliadky Prezídia Policajného zboru, národnej kriminálnej agentúry, národnej protizločineckej
jednotky, expozitúra Západ č. p. C.-T.-C.-D.-XXX/XXXX zo dňa 05.04.2018, návrhu na vydanie príkazu
na domovú prehliadku vydaného Okresnou prokuratúrou Senica č. V. C.-D.-X-X/XXXX-G. zo dňa
05.04.2018, príkazu na vykonanie domovej prehliadky Okresného súdu Senica sp. zn. B.-G.-D.-X-
X/XXXX zo dňa 10.04.2018, zápisnice o vykonaní domovej prehliadky u obžalovaného v rodinnom
dome č. XXX, parcela č. XXX/X a na priľahlých pozemkoch na parcele č. XXXX v obci H. G.
N. zo dňa 12.04.2018, odborného vyjadrenia Ministerstva vnútra SR, Prezídia policajného zboru,
národnej kriminálnej agentúry, národnej protidrogovej jednotky č. C.-T.-C.-X-XXX/XXXX-C. zo dňa
09.10.2018, odborného stanoviska Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, odboru
prírodovedného skúmania a kriminalistických analýz č. C.-Y.-H.-J.-XXXX/XXXXX zo dňa 26.11.2018,
súhlasu Okresnej prokuratúry Senica k žiadosti o právnu pomoc zo dňa 04.04.2018, príkazu generálneho
prokurátora SR por. č. X/XXXX z 30. septembra 2013 o organizácii a riadení práce na prokuratúre s
poukazom na čl. 3 písm. d/ príkazu generálneho prokurátora SR por. č. XX/XXXX z 30. októbra 2013,
ktorým sa upravujú aprobačné oprávnenia na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky v znení
príkazu generálneho prokurátora SR por. č. X/XXXX, v záujme jednotného postupu a rozhodovania
podriadených prokurátorov pri výkone dozoru nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného
stíhania, v prípravnom konaní a v rámci pasívnej právnej pomoci pri realizácii domových prehliadok,
zbierky služobných predpisov generálneho prokurátora, správ o povesti obce H. G. N., výpisu z Ústrednej
evidencie priestupkov Ministerstva vnútra SR, odpisu registra trestov obžalovaného, pričom z výsledkov
vykonaného dokazovania zistil súd skutkový stav tak, ako je uvedený vo výrokovej časti tohto rozsudku.
Obžalovaný C. I. na hlavnom pojednávaní vypovedal, že je nevinný. Marihuana, čo bola u nich nájdená,
nebola jeho, komu patrila nevie. Čo sa týka domu č. XXX, marihuana bola nájdená v jeho izbe, presné
miesto konkrétne nevie. V podstate sa zúčastnil celej domovej prehliadky, pri prehliadke izby stál medzi
dverami. Pred ním stáli policajti, takže presné miesto nálezu marihuany nevidel. Nevie, kto ju tam mohol
dať. Raz v živote skúsil fajčiť marihuanu, keď mal 18 alebo 19 rokov. Nevie vôbec o tom, že by niekto
z ich rodiny fajčil marihuanu. Jeho izba je na prvom poschodí v dome, a to prvá izba po ľavej ruke od
schodiska. Má v izbe oblok po ľavej ruke, ako sa vojde do izby. Pokiaľ sa týka nehnuteľnosti č. XXX,
v jednej časti mali garáž a v druhej časti krmivá pre zver. Marihuana, ktorá sa našla v nehnuteľnosti č.
XXX nebola jeho. Nevie, čia bola, nevie vôbec, ako sa tam dostala. Ten dom je odomknutý, nezamyká
sa, nie je tam vôbec žiadny zámok. Budova č. XXX je za ich domom, je to oplotené, ale v tom čase
sa to nezamykalo, on tam má prístup. Pri domových prehliadkach zo začiatku uviedol, že to nie je jeho
marihuana, potom uviedol, že je jeho. Stanovisko k tomu zmenil preto, že mu policajti, ktorí tam boli,
hovorili, že keď sa prizná, bude to mať ľahšie a keď nie, tak zoberú všetkých prítomných, tzn. otca,
mamu a deda. Nevie, ako to bolo myslené, len mu bolo povedané, aby sa priznal, a ak nie, tak všetkých
zoberú. Prečo zápisnice o domovej prehliadke podpísal nevie, bol v strese, v živote také niečo nezažil,
bol vystresovaný. Presné miesto, kde sa marihuana našla v nehnuteľnosti č. XXX nevie, stál vo vchode.
Váha, ktorá sa našla, nebola jeho. Ostatné veci – násada na gola sadu, drvička na marihuanu, nič z toho
nebolo jeho. Izbu, v ktorej sa našla marihuana, používal aj ku dňu 12.04.2018. V dome č. XXX s ním
býva otec – svedok I. I., mama – svedkyňa Z. I., brat – svedok I. I. a dedo. Jeho brat, svedok I. I. má 30
rokov. Do jeho izby majú prístup všetci, ostatní členovia domácnosti navštevovali jeho izbu denno-denne.
Marihuana sa mala nájsť vo vrecku nohavíc, a nevie uviesť, komu tie nohavice patrili, so svedkom I. I., aj s
dedom majú rovnakú veľkosť. V čase vykonávania domovej prehliadky svedok I. I. doma nebol. V období
apríla sa svedok I. I. zdržiaval v dome. Nikdy sa nepokúšal marihuanu pestovať. Predtým, ako podpísal
zápisnicu o vykonaní domovej prehliadky, túto si prečítal. V ich rodinnom dome má jeho brat, svedok I. I.
aj dedo svoju vlastnú izbu. V ich rodine bývalo normálne, že si uňho v izbe dedo a svedok I. I. odkladali
nohavice. Oni nezvyknú zatvárať dvere, všetci majú dvere na izbách otvorené. Svedkyňa Z. I., keď perie,
tak sa mohla pomýliť v nohaviciach. Všetci sú poľovníci, všetci nosia zelené, majú rovnaké nohavice. Keď
nebol doma, kľudne mohli dedo alebo svedok I. I. prespať v jeho izbe, ale nevie o tom. Bavil sa s členmi
rodiny, po tom, ako boli vykonané domové prehliadky o tom, čia bola tá marihuana, ale nevyjadruje sa k
tomu. Nikoho z jeho rodinných príslušníkov nevidel, že by sa dňa 11.04.2018 alebo 12.04.2018 vyzliekli
v jeho izbe a nechali tam nohavice. Zápisnicu o domovej prehliadke nehnuteľnosti č. XXX podpísal zo
stresu, neuvedomoval si, aké to bude mať následky. Zápisnicu z domovej prehliadky nehnuteľnosti č.
XXX s priznaním, že všetky veci patria jemu a má ich pre vlastnú potrebu podpísal v strese, mal strach
o rodičov. Nevie, či zaznamenal, že by mu počas domových prehliadok chcel niečo niektorí z policajtov
podstrčiť, nevidel, čo pred ním robia. Bolo ich tam strašne veľa, on ich všetkých nesledoval. Keď sa niečo
našlo, tak bol len v priestoroch, na konkrétnom mieste nebol. Nikto z jeho rodinných príslušníkov, na
tých miestach, kde sa niečo našlo, prítomný nebol. Počas domových prehliadok sa jeho otec pohyboval,
nestál na jednom mieste. Chodil s policajtmi, keď prehľadávali dom. Keď prehľadávali nehnuteľnosť č.
XXX, tak tam jeho otec nebol, v tej dobe bol v záhrade, na dvore. Do nehnuteľnosti č. XXX majú prístup
všetci z rodiny. Je možné, aby sa do týchto priestorov dostala aj úplne cudzia osoba, nakoľko budova
nie je pod zámkom. Záhrada sa toho času tiež nezamykáva, v čase skutku sa nezamykala. Ploty sú tiež
v dezolátnom stave, pletivo je vysoké asi 1,2 metra, maximálne 1,5 metra, takže zdravý človek môže
preskočiť, psy nie sú pustené. Nevie, či do nehnuteľnosti č. XXX chodievali aj cudzie osoby, ale raz sa
im stalo, že ich zozadu od záhrady vykradli. Vie, že bolo niečo iba odcudzené, v ktorom roku sa to stalo,
presne nevie. Svedok I. Y. sa v čase domových prehliadok pohyboval, chodil konkrétne za ním. Nemyslí,
že svedok I. Y. bol priamo v jeho izbe, keď sa našla nepovolená látka, myslí, že stál za ním.
Svedkyňa Z. I. (matka obžalovaného) na hlavnom pojednávaní vypovedala, že vie, z čoho je obvinený
jej syn, obžalovaný C. I.. Dňa 12.04.2018 bola u nich robená domová prehliadka, pri ktorej hľadali nejaké
oblečenie a topánky. Následne jej bolo zdelené, že niekde našli nejaké plastové vrecko. Potom chodili
vyšetrovatelia po celom dome, vyšli na dvor, kde boli presne nevie, lebo ona zostala v dome. Ona
nebola na mieste, kde sa našli zakázané látky. V dome ich býva 5, ona s manželom – svedkom I. I.,
obžalovaný, starší syn – svedok I. I. a manželov otec. Pri domovej prehliadke bol prítomný svedok I. I.,
ona, obžalovaný a svokor, všetci štyria boli doma. Jej druhý syn, svedok I. I. bol v tom čase u priateľky.
Do izby obžalovaného majú prístup všetci členovia rodiny, jeho izbu navštevovali stále. Svedok I. I. má
svoju vlastnú izbu. Obžalovaný navštevoval aj izbu svedka I. I.. V dome sa nezamykajú. Kde sa našla
droga, v ktorej časti domu, presne nevie. Obžalovaný, svedok I. I. a dedo majú približne rovnakú veľkosť
oblečenia, maximálne číslo, dve. Pre členov jej rodiny je typická zelená farba, lebo všetci sú poľovníci.
K zámene ich oblečenia dochádza dosť často, lebo príklad – všetky nohavice sú rovnaké. Nikdy nezistila
a nemá vedomosť o tom, že by obžalovaný užíval marihuanu. Nikdy s ním nemala výchovné problémy
alebo problémy s tým, že by bol nezvládnuteľný. Obžalovaný je dobrý chlapec, slušný, myslí, že dobre
vychovaný. Dom so súpisným číslom XXX je starý dom, ktorý využívajú ako garáž a skladisko krmiva
pre psov, sliepky a vtákov. Do tohto objektu má prístup hocikto aj z rodiny, aj z okolia. Majú záhradu s
takým starým plotom, ktorý nie je ich a nemôžu si ho opraviť. Nezamykajú si ani starý dom, ani záhradu.
Nebola pri tom, ako sa mal obžalovaný priznať pred policajtmi, že to, čo našli, patrí jemu. S obžalovaným
sa rozprávala, čo to všetko má znamenať, až prišiel večer domov a hovoril, že to nie je jeho, že nič z
toho, čo bolo nájdené, mu nepatrí. Vlastnú izbu má aj dedo. V izbe obžalovaného prespávali aj iní, keď
mali návštevu, napríklad cez prázdniny, tak áno. Nepamätá si, či mali v apríli, respektíve v dobe okolo
12.04.2018 nejakú návštevu. U obžalovaného prespávala kamarátka, keď prišla s deťmi zo zahraničia.
Nevie, nepamätá si už kto v izbe obžalovaného prespával, boli to rôzni ľudia, keď prišli na návštevu.
Cez deň v nehnuteľnosti č. XXX nikoho nepristihli, ale je dosť možné, že tam v noci chodil niekto cudzí,
lebo psi blafkajú. Nevie, či sa niekedy stalo, že niekto do nehnuteľnosti č. XXX, niečo priniesol a nechal
to tam. Nevie, kto pri domovej prehliadke všetko chodil s policajtmi, ona to nebola. Svedok I. I. býva s
nimi, ale niekedy, občas prespáva u priateľky, keď ide neskoro z roboty. Do izby obžalovaného chodia
ostatní z rodiny pozerať z okna alebo keď je treba, tak ide niekto hore a pozrie sa do izby len tak,
kontrolovať, pozerať, lebo dvere sú otvorené. Nepamätá si, aké číslo nohavíc mali obžalovaný a svedok I.
I. v apríli 2018, odvtedy pribrali. Nevie si vysvetliť, ako sa marihuana mohla ocitnúť v izbe obžalovaného.
Nepamätá si, či bola niekedy vykradnutá nehnuteľnosť č. XXX v ich dvore. Nevie, či bol jej manžel,
svedok I. I. prítomný pri vykonávaní domovej prehliadky v nehnuteľnosti č. XXX. Ona bola v tej dobe
v dome č. XXX. Nevie presne, koľko príslušníkov u nich bolo v čase domovej prehliadky, ale bolo ich
asi 30, strašne veľa a mali kukly. Nevie o tom, že by niekto z jej rodiny v období okolo apríla 2018 fajčil
marihuanu.
Svedok I. I. (otec obžalovaného) na hlavnom pojednávaní vypovedal, že vie, z čoho je obžalovaný jeho
syn. Prebehla u nich v skorých ranných hodinách domová prehliadka, bol tam veľký chaos, zmätok,
zbrane, ešte stále to nemôže predýchať. Nechali ich len tak na boso, ako bol v tielku, trenkách stáť na
zemi a títo ľudia tam chodili so zbraňami. Potom im nejaký pán ukázal papiere, že na základe nejakého
skutku, ktorý sa mal stať v zahraničí je obžalovaný obvinený. Potom povedal, že vykonajú domovú
prehliadku, že budú hľadať nejaké odevy a topánky. Takže tak, ako tam stáli, začali prehľadávať prízemie,
kde mali na papieri odtlačok topánky, porovnávali tie topánky, pýtali sa ich, kde majú topánky a odevy.
Cez priechod, ktorý majú do jedálne videl, ako otec ležal v posteli, stál tam jeden ozbrojený kukláč, ktorý
naňho mieril. Stáli za nimi, takže potom, predpokladá, že to bol vyšetrovateľ, rozložil si papiere na stole,
dal im ich prečítať a povedal: „Toto mi podpíšte, toto mi podpíšte.“. Medzitým už videl, ako tam majú takú
vstavanú skriňu, ako vyťahovali krabice, prezerali topánky. Tá vstavaná skriňa bola na chodbe, potom
ešte pozreli v obývačke, tam len tak letmo, potom pri vstupe od dvora, kde majú topánky pozerali a potom
sa išlo do podkrovia do spální. Medzitým tí ľudia chodili hore dole, stále sa to menilo. Potom prebehla
prehliadka hore v spálňach. Ešte medzitým ho jeden, nebol to vyšetrovateľ, požiadal o to, aby mu ukázal
zbrane, ktoré má v legálnej držbe, takže išli do sklepa, kde má trezor a uzamknuté zbrane a tam prebehlo
asi 20-30 minút, čo prezerali všetky zbrane, medzitým nevie, čo sa dialo. Potom, ako vyšli hore a ako
prišli hore na chodbu do podkrovia, tak už prebiehala prehliadka v izbe obžalovaného. Ešte medzitým,
ako tam prišiel, tak prezerali ich spálňu ďalší ľudia, tam sa dostal. Potom je ešte vedľa jedna spálňa,
ktorá je neobývaná, je prázdna, tam bol a viac nevie. Len potom započul, že niečo našli a išli dole. Nevie
ďalej, čo by povedal. Na podkroví, ako bol, tam je taká chodba, ako vyšiel z tej ich spálne na tú chodbu,
bolo tam veľa ľudí, z miestnosti obžalovaného započul také niečo, že už to našli alebo niečo také. Čo
našli, sa dozvedeli až dole, lebo zase išli dole po schodoch do jedálne, kde bol rozložený ten vyšetrovateľ
a tam im povedali, že našli nejaké plastové vrecko. Nevie, komu malo to plastové vrecko patriť. Nemá
vedomosť o tom, že by obžalovaný niekedy v minulosti fajčil marihuanu. Nikdy nenašiel vo svojom dome
alebo v tom priľahlom objekte marihuanu alebo niečo také, čo sa podobá droge. Do izby obžalovaného
majú prístup všetci členovia rodiny, on, svedkyňa Z. I., obžalovaný, svedok I. I., aj jeho otec, ktorý tam s
nimi býva. Otec je ťažko chorý, má roztrúsenú sklerózu, ťažkého parkinsona, momentálne je ležiaci. V
čase výkonu domovej prehliadky v dome nebol prítomný svedok I. I.. Zostal u priateľky, u ktorej občas
prespáva. Pokiaľ neprespáva u priateľky, žije u nich. Do objektu č. XXX sa dá dostať úplne bežne, lebo
oni nikdy nič nezamykali. Mali to ešte tak, ako to mali ich babky – dvere na háčik a proti muchám taká
sieťka, ktorá sa len fakticky privrie. Do objektu sa je možné dostať aj z ulice, je možné, aby sa do toho
objektu dostali aj cudzie osoby. Do objektu je možné sa dostať aj od záhrady. Stalo sa im už dva alebo
tri krát, že im zmizlo zozadu nejaké náradie, káble a také drobnosti. Aj ostatní členovia rodiny zvykli
chodiť do izby obžalovaného, úplne normálne, bežne. Chodili tam preto, lebo z izby je výhľad na strechu
zadného objektu a nad ním je vidieť pole a les. Stávalo sa, že medzi mužmi ich rodiny došlo k zámene
oblečenia. Napríklad prišiel z vonku do jedálne na prízemí, kde nechal veci na stoličke, svedkyňa Z. I.
to potom mohla vyniesť hore v domnienke, že to je obžalovaného alebo svedka I. I.. Prakticky všetci sú
aktívni poľovníci, majú zelenú farbu oblečenia, až na deda. Samozrejme, aj dedo má, ale on už nie je
aktívny. Nemá vedomosť o tom, že by obžalovaný niekedy v minulosti pestoval marihuanu, nestretol sa
s tým, že by niekedy v minulosti bral drogy. Nebol prítomný pri tom, keď mal obžalovaný pred policajtmi
vyhlásiť, že to, čo sa našlo, je jeho. On sa obžalovaného pýtal, čo to má znamenať a rozprávali sa o tom.
Povedal mu, že to nie je jeho a ani nevie, ako sa to tam dostalo. Nevie rozlíšiť presne pojmy obvinený
a podozrivý. Vyšetrovateľa sa pýtal osobne, že čo to je, prečo to je, čo sa stalo a on mu odpovedal
nejako v takom zmysle, nevie to presne povedať, ale tak mu to nejako pripadalo, že niekto povedal,
že by to mohol byť on. Veci, ktoré hľadali pre trestné konanie v Rakúsku, sa nenašli, nič sa nenašlo.
Kde sa nachádzal svedok I. Y. v čase domovej prehliadky, nevie, popravde nevie ani, ktorý to je, lebo
stále tam bol pohyb tých osôb. Niektorí sa rozprávali nemecky, tí si niečo povedali. Nevie ani svedka
I. Y. identifikovať, len vie, že tam bol niekto v civile. Zaznamenal tam ľudí, ktorí rozprávali nemeckým
jazykom. Myslí, že boli dvaja alebo traja, nie je si istý. Príslušníkov pri domovej prehliadke u nich bolo
rádovo možno 20, nevie. Myslím si, že obžalovaný má k dedovi dobrý vzťah, prakticky on ho priviedol k
tomu poľovníctvu. Nevidel priestory č. XXX, ako sa našli veci, ktoré nemajú byť v súlade so zákonom, on
tam nebol. Predtým, ako podpísal papiere, ktoré mu dal vyšetrovateľ, si ich dôsledne neprečítal, tam na
to nebol ani čas. Stále tam bol pohyb tých ľudí, oni tam stáli prakticky holí na studenej zemi. Vyšetrovateľ
si rozložil papiere po celom stole, prekladal to tam: „Toto si prečítajte, toto mi podpíšte.“, medzitým už
mu dal druhý papier. Ešte k tomu chce dodať, že keď prebehla prehliadka v dome, vyšli na dvor, zistili,
že je motorové vozidlo, ktoré používa on aj obžalovaný a svedok I. I., druhé vozidlo stálo na ulici, od
toho nemali ani povolenie na prehliadku, to až tam dodatočne vypisovali. Potom ho ešte žiadali, aby
vozidlo dal do dvora, aby to mohli prezrieť. Keď sa našla marihuana v izbe obžalovaného, tak bol na
chodbe. Len započul, že policajti niečo našli. Keď prebiehala prehliadka objektu č. XXX, tak bol buď v
dome alebo na dvore, presne si to nepamätá. Ako vravel, pán vyšetrovateľ si žiadal stále nejaký papier
a podpisy. O tom, že sa niečo našlo v objekte č. XXX sa dozvedel tak, že sedel v jedálni na stoličke a
nejaký pán prišiel zvonka zadným vchodom a priniesol to tam na stôl. Nejaký sklenený pohár a ten mu
povedal, že to tam našli. Nemá vedomosť o tom, že by niekto z jeho rodinných príslušníkov mal fajčiť
marihuanu. Nebol pri tom, že by policajti tlačili obžalovaného k tomu, aby sa priznal, že marihuana je
jeho. Až potom, až sa obžalovaný vrátil, sa s ním rozprávali, tak sa potom vyjadril, že mu vraveli, aby
sa k tomu priznal. Že len tak mu to povedali, že to nič nie je, že aj oni si sem tam zapália, že to bude
preňho ľahšie. Obžalovaný pred nimi niečo podpisoval. Myslí si, že tam bol určitý nejaký nátlak cítiť.
Obžalovaný sedel na stoličke spútaný na rukách, on stál tak nejak vedľa. Obžalovaný chcel o niečo
požiadať vyšetrovateľa, ani nevie presne o čo, a v ten moment tam stál chlap s kuklou so samopalom
a tak naňho zreval, že všetci zdreveneli, že ako si to dovoľuje osloviť vyšetrovateľa, keď sa ho nepýta.
Vyšetrovateľ na to nijako nereagoval. Nevie si vysvetliť, kto priniesol marihuanu do izby obžalovaného
alebo kde sa tam nabrala, ani nevie, kto priniesol marihuanu do objektu č. XXX. Nevie, nepamätá si, či v
apríly 2018 niekto prespával v izbe obžalovaného, možno on, keď sa pohádal so svedkyňou Z. I. alebo
vedľa v druhej miestnosti. Nepamätá si, či 11.04.2018 alebo 12.04.2018 mali doma nejakú návštevu.
Z objektu č. XXX sa im niečo stratilo asi tri krát, bolo to zhruba rok po roku, ale v ktorom roku, to si
nepamätá. Je možné, že sa to stalo aj niekedy v roku 2018, nevie presne. Nevie, či im do objektu č.
XXX niekto niečo priniesol a nechal to tam s tým, že o tom nevedeli. Nevie, čia bola váha zaistená v
objekte č. XXX, ani nevie, že tam bola váha. Nevie ani, čia bola drvička na marihuanu a nevie taktiež,
čia bola násada na gola sadu. Objekt č. XXX slúži na to, že v jednej časti prerobil garáž a v druhej časti
je krmivo pre psov, pre sliepky. Objekt č. XXX je oplotený, je to síce také chabé oplotenie, ale je. Myslí
si, že keď obžalovaný podpisoval papiere ohľadom domových prehliadok, tak že ich nečítal. Bol pri tom
prítomný, keď ich obžalovaný podpisoval. Bolo to všetko rozložené po stole, či všetky naraz podpisoval
alebo niektoré, nevie.
Svedok I. Y. na hlavnom pojednávaní vypovedal, že bol prítomný pri domovej prehliadke dňa 12.04.2018.
Prehliadka prebiehala tak, že prišli pred dom obžalovaného, najprv prišli kukláči a potom išiel
vyšetrovateľ s ním a hľadali dôkazy o trestnej činnosti, ktorú mal obžalovaný údajne spôsobiť v Rakúsku.
Domová prehliadka prebiehala od prízemia na vrchné poschodie. Pri domovej prehliadke nenašli žiadne
dôkazy, ktoré by nasvedčovali, že obžalovaný spáchal ten trestný čin v Rakúsku. Až v letnej kuchynke
za domom našli spomínané veci, z ktorých je obžalovaný. Nejaké veci na pestovanie marihuany tam
boli, to si pamätá. Následne sa aj priznal vyšetrovateľom k občasnému užívaniu, aj k snahe dopestovať
si. Keďže sa jednalo o iný trestný čin ako bol podozrivý, tak vyšetrovatelia to nechali tak a posunuli to
kompetentným. Následne obžalovaný menoval rôznych ľudí zo svojho okolia, ktorí majú tiež podobné
záujmy v pestovaní marihuany ako mal niekedy on. V dome konkrétne sa marihuana nenašla, ale bol
tam cítiť jej zápach v jeho izbe, na čom sa aj vyšetrovatelia zhodli, že to je marihuana. Myslí si, že sa
v dome našla fajka na fajčenie marihuany, v izbe obžalovaného. On bol prítomný pri celej prehliadke
domu, kde sa býva. Jedine pri tom, keď otec obžalovaného uviedol, že má zbrane, tak jeden vyšetrovateľ
sa išiel pozrieť, či sú v legálnej držbe, pri tom nebol. Pokiaľ sa týka vecí na pestovanie marihuany,
nespomína si už, aké sa tam našli. Obžalovaný sa snažil vyšetrovateľa a prítomných ovplyvniť, že to
majú nechať tak. Má na mysli ovplyvniť z trestnej činnosti v súvislosti s marihuanou. On stál na prahu
dverí, keď boli vyšetrovatelia v izbe obžalovaného. Pri prehľadaní izby obžalovaného bol obžalovaný
prítomný, za nimi stáli ešte jeho rodičia – svedok I. I. a svedkyňa Z. I., alebo aspoň jeden z nich. Policajti
sa dozvedeli, že to je izba obžalovaného tak, že sa spýtali domácich, nevie, či obžalovaného konkrétne
alebo jeho rodičov. Obžalovaný sa mal priznať, že je užívateľom marihuany pri tom, ako sa rozprával
s vyšetrovateľmi. Obžalovaný neuviedol, kde sa mal snažiť marihuanu pestovať. Domovej prehliadky
sa zúčastnili 4 vyšetrovatelia a 2-3 kukláči, ostatní boli vonku pri autách alebo na dvore. Ostatných
nevie koľko bolo, nepočítal ich, do desať, zo desať ich bolo. Zaznamenal pri tomto úkone aj nemecky
hovoriacich ľudí, boli tam dvaja vyšetrovatelia z Rakúska. On bol vo dverách letnej kuchyne, kde sa mali
nájsť veci na pestovanie marihuany, bol im za chrbtom, sledoval vyšetrovateľov. Tieto veci sa mali nájsť
buď v šuplíku v linke alebo v takých dvierkach, čo sa otvárajú v poličke. Nevie, či to bol šuplík alebo
polička. Veci našli vyšetrovatelia pri prehľadávaní. Keď ich našli, išli ich ukázať obžalovanému, či ich
spoznáva, či sú jeho. Nevidel tieto veci úplne, len ako ich mali v rukách, ako s nimi manipulovali. Najprv
sa obžalovaný priznal, keď vošli do jeho izby a zacítili pach, že občas užíval a následne, keď našli tieto
veci v letnej kuchynke, priznal, že sa snažil si ich aj dopestovať. Najprv prehľadávali izbu a popritom
zacítili pach, čo bol v tej izbe, bol to taký sladkastý pach. Ak už človek cítil marihuanu, tak určite to
spozná. Zhodli sa na tom, že to je marihuana, že sa tam nedávno fajčilo. Potom sa obžalovaný priznal, že
občas užíval. Nevie, čo ho k tomu priznaniu viedlo, možno aj vedel, čo má v letnej kuchynke. V tom čase
vyšetrovatelia ešte neboli v letnej kuchynke. Fajka, ktorá sa našla v izbe obžalovaného bola veľká možno
8 cm. Akú mala farbu si nepamätá. Materiál sa tváril ako plast s kovovými prvkami, nedržal to v ruke,
tak nevie povedať. Fajka sa mala nájsť v izbe obžalovaného, kde konkrétne, to nevidel, lebo nevidel, iba
chrbát vyšetrovateľom, ako to prehľadávali. Išli systematicky z jednej strany izby na druhú. Obžalovaný
stál buď priamo v izbe alebo pri prahu dverí, aby videl do izby v čase, keď sa vykonávala prehliadka jeho
izby. Už to bolo dávno a on si nepamätá presne pri tom množstve ľudí, kde sa obžalovaný nachádzal.
Domovej prehliadky sa zúčastnila matka, svedkyňa Z. I.. Prehliadky sa zúčastnil aj svedok I. I., ale nie
celej. Zúčastnil sa na začiatku pri rozhovore s vyšetrovateľmi a následne pri ukážke zbraní. Vzhľadom k
rozporom vo výpovedi svedka I. Y. boli na návrh prokurátora Okresnej prokuratúry Senica prečítané časti
jeho výpovede z prípravného konania zo dňa 06.11.2018, kedy svedok I. Y.Á. vypovedal, že obžalovaný
sa sám priznal, že zvykne fajčiť trávu. On bol prítomný počas celej domovej prehliadky a chodil s nimi
stále svedok I. I. a ešte podozrivý bol s nimi, keď bola jeho izba prehľadaná. Ten nebol prítomný počas
celej prehliadky, bol dole s vyšetrovateľom. Obžalovaný tvrdil, že mal marihuanu pestovať neďaleko v
lese a kedy, to si už nespomína. Po prečítaní častí výpovede z prípravného konania, svedok I. Y. uviedol,
že obžalovaný fajčil v minulosti, ak by si aj zapálil deň predtým, tak to bolo v minulosti. Svedok I. I.
chodil počas prehliadky s vyšetrovateľmi, keď chceli ísť do letnej kuchynky, tak išiel s nimi, aj do pivnice
ich viedol on. Nespomína si, že uviedol, že obžalovaný tvrdil, že marihuanu mal pestovať neďaleko
v lese. Jemu priamo to obžalovaný neuviedol, mal to uviesť priamo vyšetrovateľom. Nevnímal žiadny
nátlak polície, či už psychický alebo fyzický, ktorý by obžalovaného viedol k tomu, aby sa priznal k
prechovávaniu marihuany. Vie, že niečo podpísal, ale nepamätá si čo a asi nebol prítomný pri spisovaní
zápisnice. Či bol prítomný pri podpisovaní zápisnice obžalovaným si nespomína. Vzhľadom k rozporom
vo výpovedi svedka I. Y. bola na návrh obhajkyne obžalovaného N.. N. R. prečítaná časť jeho výpovede
z prípravného konania zo dňa 06.11.2018, kedy svedok I. Y. vypovedal, že nedokáže opísať fajku, ktorá
sa mala nájsť počas domovej prehliadky. Po prečítaní časti výpovede z prípravného konania, svedok
uviedol, že dnes sa ho pýtali na materiál, čo uviedol. Pred dvomi rokmi sa nepýtali na materiál, ale na
špecifický znak. Veľkosť a farbu vtedy nevedel uviesť, teraz tiež len približne ukázal, aká veľká je tá fajka.
Svedok I. I. na hlavnom pojednávaní využil svoje zákonné právo a odmietol vypovedať.

Znalec I.. V. Z., C.. z odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie psychiatria (liečba alkoholizmu a
toxikománie, gerontopsychiatria) a sexuológia na hlavnom pojednávaní vypovedal, že v plnom rozsahu
trvá na písomne vypracovanom znaleckom posudku č. X/XXXX zo dňa 07.01.2019. V znaleckom
posudku naňho boli kladené štyri otázky, jednak aké vyšetrenia absolvoval obžalovaný, pravdepodobne
pani obhajkyňa mala na mysli bezprostredne po tej udalosti. Nemal k dispozícii, ale bežne sa to robí,
keď sa takáto udalosť stane, že polícia zoberie podozrivého do polikliniky alebo nejakého zariadenia,
ktoré je k dispozícii. To bolo riešené po policajnej linke, neboli tam uvedené nejaké špeciálne nálezy,
lekárske vyšetrenie, len zmienka o tom, že je obžalovaný zdravý, bez nejakých patologických prejavov.
Z toho vyplýva, že nebol dôvod obžalovaného brať na iné vyšetrenia zložitejšieho charakteru. Nebola
zmienka, že by javil psychické ani fyzické známky požitia kanabinoidov, teda marihuany. Potom je to
ďalej, čo sa ho priamo týkalo na základe psychiatrického vyšetrenia zistiť, či obžalovaný trpí alebo či bol
u neho zistený syndróm závislosti od týchto látok, teda kanabinoidov alebo iných návykových látok. Na
túto otázku odpovedal, že jeho vyšetrením nezistil syndróm závislosti od kanabinoidov, ako ani závislosť
od žiadnych iných návykových látok. V tejto veci uvádza, že kanabinoidy, teda marihuana – pojem
bližší v bežnom užívaní, je droga, ktorá sa v našom prostredí, myslí európsky priestor, užíva zväčša
víkendovým rekreačným spôsobom za účelom odbúrania stresu, relaxácie. Porovnal by to so spôsobom
konzumácie alkoholu v našom prostredí, kedy ľudia aj pracujúci, majú víkendy a dni odpočinku, kedy
konzumujú alkohol za účelom istej relaxácie, zábavy a odpočinku. Závislosť od kanabinoidov je v našom
prostredí veľmi vzácna, zväčša sa jedná len o psychologickú náklonnosť. Teda tie znaky, ktoré by
mohli poukazovať na závislosť, neboli zistené u obžalovaného. Obžalovaný je mladý muž, ktorý dovtedy
nebol trestne stíhaný, bol v tom čase zamestnaný, vykonával pravidelne zamestnanie, uplatňoval sa
s pracovnou skupinou a bol úspešný na náročnom pracovnom trhu v Rakúsku. Pracoval v stavebnej
činnosti, čiže boli tam úspešní, chodili na týždňovky. Neboli tam žiadne znaky, že osobnosť alebo
pracovný výkon, že by bola znížená alebo poškodená pravidelným užívaním návykovej látky. Neboli tam
iné psychopatologické prejavy, ktoré by mohli poukazovať na závislosť. Netrpí syndrómom závislosti
od kanabinoidov, toto bolo vylúčené. Konštatoval len v rámci vyšetrenia, netýkalo sa to už veci, ľahké
adaptačné rozrušenie, ale to nie je žiadna vážnejšia porucha, ale prechodný stav súvisiaci s udalosťami,
ktoré boli v tom čase pre obžalovaného nepríjemné. Na samotnú trestnú udalosť sa pýtal obžalovaného.
Je to tam uvedené, tak to nebude celé čítať. Obžalovaný hovoril, že našli niečo v dome, ktorý je
súčasťou pozemku. Je to skôr nejaká šopa na krmivo pre zvieratá, je tam aj garáž. Nikdy tam, ako mu
obžalovaný povedal, marihuanu neschovával. Je to dom alebo objekt, ktorý nie je nijak zabezpečený
voči vonkajšiemu prostrediu, stalo sa, že už to aj vykradli. Obžalovaný povedal toto, priamo k týmto
predmetom nepovedal. Pravdupovediac to ani neskúmal, lebo to nebolo jeho úlohou, aby sa tým
zaoberal. Je skutočnosťou, ako povedal prokurátor, že obžalovaný mu nepovedal, že sa marihuana našla
v jeho izbe, v nohaviciach. Na druhej strane on povie, že to, ak sa nájde nejaké množstvo marihuany
vo vačku v nohaviciach je, ako keby tvrdili to isté, ako keby našli ploskačku alkoholu, alebo takú, čo
predávajú majú fľaštičku – kelímok alkoholu. Aby povedali, že je alkoholik alebo závislý od alkoholu,
má to tú istú výpovednú hodnotu. Je rozdiel medzi jednorazovým užitím návykovej látky, čo nemusí
znamenať závislosť od tejto látky a je rozdiel jej pravidelné systematické užívanie, ktoré môže viesť k
závislosti, tak by to povedal. Diagnostikovať občasné užívanie marihuany obžalovaným by bola veľmi
obtiažne, komplikovaná úloha. Záviselo by, kedy jedinec drogy užil. Na to, že požil látku, to by sa dalo
preukázať toxikologickým vyšetrením, čo tiež nemusí byť spoľahlivá odpoveď, pretože na to, aby mal
pozitívny laboratórny nález stačí, aby na jeden večer alebo chvíľu bol v uzatvorenej spoločnosti, kde
sa konzumuje alebo fajčí marihuana a bol by len pasívnym účastníkom tej skupiny, že to vdýchne,
keby fajčil aj normálnu cigaretu. Pri vyšetrení obžalovaného nezistil žiadne klinické prejavy užívania
marihuany, ktoré sú predsa len niekedy viditeľné. Najmä u mladšej skupiny dospievajúcej generácie sú
znaky, ktoré poukazujú na konzum tejto látky v ich správaní a tej tendencie sa tak vzďaľovať reálnym
životným problémom a oddávať sa pseudofilozofickým úvahám, ako by reálne skutočnosti ignorovali,
odsúvali. V prípade obžalovaného, išlo o človeka evidentne pevne v realite zakotveného, pracujúceho
a žijúceho bežným rytmom pracujúceho mladého muža. Ak by obžalovaný užil marihuanu mesiac pred
vyšetrením, v klinickom zmysle by nebolo možné pri vyšetrení vidieť známky požitia. Obžalovaný mu sám
v rámci vyšetrenia uviedol, že v minulosti experimentoval s kanabinoidmi, že má skúsenosť. Uviedol, že
mu droga nerobila dobre, necítil sa pri nej dobre a užívanie ďalej nepokračovalo. V takýchto prípadoch,
ak ide o ilegálnu látku, je zaužívaným spôsobom v psychiatrickej praxi, že sa takýto kontakt uvádza
nie ako závislosť, ale dnes je na to vymedzený termín škodlivé užívanie v minulosti, teda nie závislosť.
Pretože aj to experimentálne užívanie ohrozovalo v tej dobe, lebo je známe, že marihuana je často
štartovacou drogou k tvrdším drogám, nemožno to považovať za pozitívne. Môže ho kriminalizovať, je
tam viacej rizík s tým spojených, na toto sa používa termín škodlivé užívanie. Obžalovaný postupne
prestal s užívaním marihuany. Niektorí ľudia dokážu prestať fajčiť zo dňa na deň, aj alkohol zo dňa na
deň, u iných je to postupný proces, kde sú k takémuto procesu jednak aj vekovo, že sú starší, rozvážnejší,
môžu pribudnúť choroby, aj zákonitosti veku, v dospievajúcom veku sa závislosť znižuje. Konzumácia
sa mesiacmi, rokmi rôznou rýchlosťou zrieďuje. Človek nadobudne iné úlohy, skúsenosti, povinnosti,
takýmto pomalým procesom, u marihuany je to možné. Vyšetrenia, ktorými obžalovaný prešiel po jeho
zadržaní, neboli špeciálne. Nevie o tom, že by nejaké špeciálne boli zamerané aj na zistenie užitia
nejakej drogy. Bežné ambulancie na to nemajú výbavu. Záver o tom, že u obžalovaného sa jedná o
škodlivé užívanie kanabinoiodov v minulosti vychádzal z toho, že mu to sám obžalovaný povedal, že vo
veku 18 rokov experimentoval s touto látkou.

Znalec M.. S. Y., C.. z odboru psychológie, odvetvie klinická psychológia dospelých a psychológia
sexuality na hlavnom pojednávaní vypovedal, že zotrváva na písomnom znaleckom posudku č. X/
XXXX zo dňa 07.01.2019. Uviedol len skutočnosti, ktoré považuje za forenzne relevantné vo vzťahu k
posudzovanému prípadu. Úvodom uviedol, že na stav poznávacích funkcií majú vplyv i emócie, takto
sa stáva, že osoba s primeraným stavom poznávacích funkcií vo vzťahu ku svojim rozhodnutiam a
následnej konceptualizácii môže zlyhať. Ide o stavy, keď záťaž presahuje kapacitu pre zvládanie stresu
a tým situáciu rieši menej adaptívne ako jeho mentálna kapacita. Psychologickým vyšetrením bolo u
obžalovaného zistené, že jeho kapacita pre kontrolu stresu je znížená. V dôsledku toho v emočnej záťaži
sa dá predpokladať, že niektoré rozhodnutia a konania nebudú dobre premyslené a vzniká tendencia
k impulzívnemu konaniu. Ďalej uviedol, že psychologickým vyšetrením bolo zistené, že obžalovaný má
tendenciu ku konvenčným rozhodnutiam, zohľadňuje sociálne požiadavky, nekonvenčné správanie je
menej pravdepodobné, z hľadiska emočnej štruktúry nevykazuje redukciu vyšších citov, čo znamená,
že nie je ľahostajný k iným ľudom, nevykazuje citovú plochosť. Neboli zistené tendencie k opozičníctvu
v zmysle sociálneho antagonizmu. Takéto osobnostné rysy znižujú pravdepodobnosť konštatovania
komplexnej poruchy osobnosti v zmysle disociálnosti. To je zhruba to, čo on považuje za významné
a čo bolo zistené psychologickými metódami a psychologickým vyšetrením. Vnímanie tlaku ako miery
stresovej záťaže má výrazne subjektívny rozmer, znamená to, že rôzni ľudia podobnú situáciu vnímajú
ako rôznu mieru záťaže. Čo je rozhodujúce pre primeranosť konania (zvládnutie situácie) je to, do akej
miery sa táto záťaž približuje, resp. prekračuje kapacitu pre zvládanie záťaže. Ako uviedol, kapacita pre
zvládanie záťaže je u obžalovaného nízka, kvalita spracovania podnetovej schémy je v emočnej záťaži
znížená a tým aj jeho konanie bude menej zodpovedať očakávaniu, všeobecnému očakávaniu. Existuje
iluzórna norma a na toto si ľudia hovoria, že toto by mal zvládnuť. Ale obžalovaný je pod touto hladinou,
má nižšiu kapacitu pre zvládanie stresu a preto bude častejšie zlyhávať. V posudku, v časti rozbor, na
strane 10 uvádza, že obžalovaný vo vzťahu k svojej výpovedi pred vznesením obvinenia uvádza, že táto
vznikla v dôsledku psychického stresu. Model tohto konania je psychologicky zrozumiteľný v kontexte
zistených charakteristík o jeho osobnosti. Toto môže povedať hocikto, ale u niekoho je to viac v súlade
s jeho osobnosťou, u niekoho menej. A to, čo voláme psychologicky zrozumiteľným znamená, že je to
viac v súlade so zistením, aký obžalovaný je. Zistenia z psychologického vyšetrenia sú tendenciou, to
znamená, že nie je možné vylúčiť situačné fluktuácie, ktoré sa vymykajú z tohto trendu. Odpoveďou
je, že väčšinou obžalovaný koná tak, že zohľadňuje svoje sociálne požiadavky a nie je ľahostajný k
iným ľuďom. Otázky typu, že či mohol raz niekedy konať inak, sú z hľadiska psychológie nezmyselné,
pretože to vyplýva z podstaty tejto vedy. Ale v zásade to, čo je zistené vyšetrením, je to, že takto
koná väčšinou a toto je jeho tendencia. Všeobecná vierohodnosť je psychologická kategória, ktorá
vyjadruje v akej miere charakteristiky skúmanej osoby podporujú, alebo narúšajú schopnosť vnímať
realitu. Všeobecná vierohodnosť sa netýka právnej kategórie vierohodnosti a netýka sa konkrétnej
výpovede, ide o charakteristiku osobnosti. Pre jej posúdenie používajú kritériá, ktoré sú stručne zhrnuté
na strane 11 posudku. Vychádzajúc z týchto kritérií považuje všeobecnú vierohodnosť obžalovaného
za mierne zníženú. Špecifická vierohodnosť je psychologická kategória, ktorá sa týka charakteristík
výpovede urobenej pred znalcom. To znamená, že nie je možné posudzovať špecifickú vierohodnosť
iných výpovedí, napríklad v prípravnom konaní, na ktorých sa znalec nezúčastnil a nemal možnosť
sledovať pri nej skúmanú osobu. Kritériá, ktoré sú kladené na mieru špecifickej vierohodnosti výpovede
urobenej u znalca, resp. jeden zo systémov, ktoré sa používajú, je uvedený na strane 11 posudku.
Tu konštatuje, že špecifická vierohodnosť výpovede, tak ako bola uvedená u znalca je vyhovujúca s
tým, že ide o charakteristiky výpovede. K závislosti obžalovaného, napríklad od látky ako diagnostickej
jednotky sa vyjadril psychiater, je to v jeho kompetencii. V jeho kompetencii je vyjadriť sa k predpoliu,
ktoré môže smerovať ku konkrétnej závislosti. Ide o črty osobnosti, ktoré sa nachádzajú v okruhu závislej
poruchy osobnosti alebo akcentácie rysov závislosti. Psychodiagnostikým vyšetrením neboli zistené
znaky, ktoré by vykazovali zvýšenú rizikovosť vo vzťahu k vzniku závislého správania, či už na látkovej
alebo nelátkovej úrovni. Psychologický posudok vznikne ako súbor klinických a testových zistení, ktoré
smerujú k zodpovedaniu otázok. Nevie odpovedať na otázku, či by veľký časový rozptyl od vykonania
domovej prehliadky dňa 12.04.2018 a výpovede obžalovaného dňa 15.08.2018, nemal vplyv na pokles
stresu obžalovaného, aby tak mohol u polície dňa 15.08.2018 vypovedať pravdu. Nevie odpovedať na
otázku, za prvé, že čo by mohol urobiť obžalovaný a v zmysle tej otázky tiež nevie, čo je pravda. Znalec
sa nezaoberá tým, čo je pravda a nevie, čo je pravda. Takže jeho úlohou je za pomoci prostriedkov vedy
psychológie, to znamená klinickej časti a testovej časti, odpovedať na položené otázky v psychologickom
posudku. Nedokáže odhadovať hypotetické správanie. Dokonca je pravdou aj to, že nerozumie celkom
tomu, prečo mal obžalovanému klesnúť stres. Nevie na toto odpovedať, nevie odpovedať, že čo je
pravdovravný, lebo taká psychologická kategória neexistuje. Vie odpovedať na to, aká je jeho všeobecná
vierohodnosť ako osoby a jeho špecifická vierohodnosť k výpovedi, ktorú urobil uňho. Nevie sa vyjadriť
k žiadnej inej pravde ani pravdovravnosti. Čas, ktorý uplynie od vplyvu stresu na stav prežívania je
jedným z významných faktorov. Ďalšie faktory sú faktory osobnostné a priebeh vplyvu stresu je kolísavý
v čase. Opakovaný intenzívny vplyv stresu je pravdepodobný v situáciách, ktoré pripomínajú stresovú
situáciu. Tento jav je známy ako tzv. retraumatizácia. Nie je možné sa vyjadriť k tomu ako zažitý stres,
do akej miery po uplynutí nejakého času ovplyvňuje túto schopnosť výpovede. Čiže samotná situácia,
že obžalovaný príde znova do styku s vyšetrovateľom je retraumatizácia, je to to isté, ako keď sa stretne
poškodená, znásilnená so svojím násilníkom. Toto isté je napríklad pri diagnostikovaní posttraumatickej
poruchy, čo nie je tento prípad, ale ide o mechanizmus vyvolania podobných emócií v situácii, ktorá
je podobná. Majú napríklad ľudí, ktorých zrazí na prechode, oni nechodia cez prechod, chodia mimo
prechod. Nevie povedať, ako je to po štyroch mesiacoch, keď sa tam zjavia príslušníci, či došlo k zníženiu
stresu u obžalovaného. Nepamätá si, či mu obžalovaný hovoril počas vyšetrenia, že by mal strach aj o
rodinných príslušníkov. K výpovedi obžalovaného uvádza, keďže sa nechce dopustiť nepresností, že čo
sa týka konkrétnych faktov, ktoré obžalovaný uviedol k veci, sú zapísané vo vyjadrení k veci na strane
4 posudku. Konkrétne tento detail, či mu obžalovaný uviedol, že marihuana mala byť nájdená aj uňho,
ktorý je uvedený v posudku, bez ohľadu na odpoveď nepovažuje za významný vo vzťahu k predmetu
posudku. Záverom uvádza, že úlohu znaleckého posudku chápal ako použitie odborných prostriedkov na
opis osobnosti obžalovaného a teda na jeho tendenciu konať nejakým spôsobom. Forenzne významné
zistenia, ako uviedol v začiatku a detaily týkajúce sa podrobností, nepovažuje za podstatné. Ide o
podrobnosti týkajúce sa priebehu skutku, dôkazových materiálov. Je to preto, lebo on ako psychológ
nevie posúdiť pravdivosť týchto tvrdení. Jediné, čo vie, je čo vidí klinicky a čo mu povedia testy. Čo sa
týka zamerania, toto je určené štúdiom materiálu, ktorý mu hovorí, ako má smerovať vyšetrenie.
Znalkyňa I.. N. G., I. z odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie psychiatria na hlavnom pojednávaní
vypovedala, že si na túto vec celkom nespomína, ale podľa jej nálezov v tom čase, keď obžalovaného
vyšetrovala, netrpel duševnou chorobnou a ani nedokázala závislosť od psychoaktívnych látok. Znalecký
posudok si pred hlavným pojednávaním prečítala. Čo sa týka časti subjektívne údaje, tieto skutočnosti
jej uvádzal obžalovaný. K tomu, že obžalovaný pri rozhovore spolupracuje, ale klame, dospela tak,
že ako si spomína zo znaleckého posudku, tak jej obžalovaný hovoril, že nebol stíhaný a trestaný a
potom sa dopracovali k tomu, že mal nejaké problémy v Rakúsku. Podobne dospela aj k tomu, že
údaje sú nehodnoverné. Pod tým, že v objektívnych nálezoch bola uvedená nápadná pletora tváre a
nastrieknuté spojovky si treba predstaviť prekrvenú alebo červenú farbu v tvári a zmnoženú cievnu
kresbu v spojovkách. Môže a aj nemusí to byť niečoho náznak. Objektívny nález popisuje objektívne
človeka, ako vyzerá, ako sa správa. K tomu, že obžalovaný klame, uvádza menlivé údaje dospela
tak, ako predtým, na tieto isté otázky odpovedal vždy nejako proste inak. U obžalovaného nebolo
jednoznačne preukázané, že priebežne dlhodobo užíva psychotropné látky. Myslí, že u obžalovaného
bol konzum alkoholu v minulosti, ale to len sporadicky alebo príležitostne, spoločensky. Podľa tvrdenia
obžalovaného mal psychotropnú látku užiť iba jednorazovo.

Zo znaleckého posudku č. XX/XXXX zo dňa 05.11.2018 vypracovaného I.. N. G., I., znalkyňou z odboru
zdravotníctvo a farmácia, odvetvie psychiatria (liečba alkoholizmu a toxikománie, gerontopsychiatria),
súd zistil, že u obžalovaného nebola potvrdená závislosť od psychoaktívnych látok, trestná činnosť
nebola spáchaná v súvislosti so závislosťou. Pobyt obžalovaného na slobode pre spoločnosť z
psychiatrického hľadiska nie je nebezpečný, ochranné liečenie nie je opodstatnené. Skúmanie
duševného stavu obžalovaného nie je potrebné.

Zo znaleckého posudku č. Č.: C.-Y.-H.-J.-XXXX/XXXX zo dňa 27.07.2018 z odvetvia kriminalistickej
toxikológie, vypracovaného Kriminalistickým a expertíznym ústavom Policajného zboru Bratislava,
odborom prírodovedného skúmania a kriminalistických analýz, súd zistil, že na stope č. X – predloženej
digitálnej váhe bola zistená prítomnosť stôp tetrahydrokanabinolu (THC). Na stope č. X – v predloženej
plastovej drvičke sa nachádzalo konope s hmotnosťou 55 mg, s koncentráciou tetrahydrokanabinolu
13,1 % hmotnostných. Na stope č. X – v predloženej kovovej krabičke sa nachádzalo konope s
hmotnosťou 473 mg, s koncentráciou tetrahydrokanabinolu 7,1 % hmotnostných. Na stope č. X –
v predloženej sklenenej zaváraninovej fľaši sa nachádzalo plastové vrecko s tlakovým uzáverom
obsahujúce 132 ks prázdnych znečistených plastových vreciek a 17 ks plastových vreciek s
tlakovým uzáverom, v ktorých sa nachádzalo konope s celkovou hmotnosťou 6797 mg, s priemernou
koncentráciou tetrahydrokanabinolu 7,6 % hmotnostných. Na stope č. X – v predloženom kovovom
nadstavci so zvyškami zhoreného materiálu bola zistená prítomnosť stôp tetrahydrokanabinolu (THC).
Na stope č. X/X – v predloženej drevenej fajke s kovovým nadstavcom bola zistená prítomnosť stôp
tetrahydrokanabinolu (THC). Na stope č. X/X – v predloženom plastovom vrecku s tlakovým uzáverom
boli vložené 2 ks plastových vreciek s tlakovým uzáverom, v ktorých sa nachádzalo konope s celkovou
hmotnosťou 1499 mg, s priemernou koncentráciou tetrahydrokanabinolu 12,6 % hmotnostných. Pri
stope č. X predložené množstvo konope s hmotnosťou 55 mg, s koncentráciou 13,1 % hmotnostných
THC, obsahujúce 7 mg THC, KEÚ PZ považuje za 1 jednotlivú dávku drogy s nižším obsahom účinnej
látky. Pri stope č. X predložené množstvo konope s hmotnosťou 473 mg, s koncentráciou 7,1 %
hmotnostných THC, obsahujúce 34 mg THC, KEÚ PZ považuje za 1 až 3 bežné jednotlivé dávky
drogy. Pri stope č. X predložené množstvo konope s celkovou hmotnosťou 6797 mg, s priemernou
koncentráciou 7,6 % hmotnostných THC, obsahujúce 517 mg THC, KEÚ PZ považuje za 17 až 52
bežných jednotlivých dávok drogy. Pri stope č. X/X predložené množstvo konope s celkovou hmotnosťou
1499 mg, s priemernou koncentráciou 12,6 % hmotnostných THC, KEÚ PZ považuje za 19 bežných
jednotlivých dávok drogy. Kriminalistický a expertízny ústav PZ neurčuje množstvo, ktoré zodpovedá
obvykle jednorazovej dávke drogy určenej pre konkrétneho užívateľa (konzument), s prihliadnutím na
stav jeho fyzickej a psychickej dispozície a závislosti. KEÚ PZ objektívne vyjadruje bežnú jednotlivú
dávku drogy ako množstvo (rozsah hmotností) účinnej látky, spravidla vo forme voľnej bázy, ktoré si
bežný užívateľ aplikuje jednorazovo a ktoré je spôsobilé po aplikovaní ovplyvniť jeho psychiku. Rastliny
rodu Cannabis (konopa) sú zaradené v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 139/1998
Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov do I.
skupiny omamných látok a tetrahydrokanabinol (THC) je zaradený do I. skupiny psychotropných látok.
Z podnetu na predloženie návrhu na vydanie príkazu na vykonanie domovej prehliadky Prezídia
Policajného zboru, národného kriminálnej agentúry, národnej protizločineckej jednotky, expozitúra
Západ č. p. C.-T.-C.-D.-XXX/XXXX zo dňa 05.04.2018, súd zistil, že dňa 05.04.2018 bol Okresnej
prokuratúre Senica predložený podnet na predloženie návrhu na vydanie príkazu na vykonanie domovej
prehliadky u obžalovaného C. I., a to pre trestné stíhanie vedené v Rakúskej republike pod sp. zn.
č. X G. XXX/XXi pre krádež vlámaním podľa § 217, § 129 (2) rakúskeho Trestného zákona a ťažkej
lúpeže podľa § 142, § 143 (1) a (2) 1. prípad rakúskeho Trestného zákona. Domovú prehliadku bolo
potrebné vykonať v rodinnom dome a priestoroch patriacich k domu, nachádzajúcich sa v obci H. G.
N., katastrálne územie H. G. N., súpisné číslo XXX, parcelné číslo XXX, zapísanom na liste vlastníctva
č. XXXX, ktorého vlastníkmi sú svedok I. I. a svedkyňa Z. I., lebo bolo dôvodné podozrenie, že sa tu
nachádzajú veci dôležité pre trestné konanie, a to najmä: oblečenie, obuv, zbrane, listinné doklady,
mobilné prostriedky spojenia, použité pri krádeži vlámaním podľa § 217, § 129 (2) rakúskeho Trestného
zákona a ťažkej lúpeže podľa § 142, § 143 (1) a (2) 1. prípad rakúskeho Trestného zákona, veci
pochádzajúce z predmetnej trestnej činnosti a iné veci dôležité pre trestné konanie.
Z návrhu na vydanie príkazu na domovú prehliadku vydaného Okresnou prokuratúrou Senica č. V. C.-
D.-X-X/XXXX-G. zo dňa 05.04.2018, súd zistil, že okresná prokurátorka vo veci žiadosti o právnu pomoc
z justičného orgánu Staatsanwaltschaft Korneuburg sp. zn. X G. XXX/XXi zo dňa 14.02.2018 v trestnom
konaní vedenom v Rakúskej republike pre krádež vlámaním podľa § 217, § 129 (2) rakúskeho Trestného
zákona a ťažkej lúpeže podľa § 142, § 143 (1) a (2) 1. prípad rakúskeho Trestného zákona, podala
podľa § 100 ods. 1 Tr. por., § 539 ods. 1, ods. 3 Tr. por. návrh na vydanie príkazu na domovú prehliadku
nehnuteľnosti zapísanej na Okresnom úrade Senica, na katastrálnom odbore, v okrese G., obec H.
G. N., katastrálne územie H. G. N., na liste vlastníctva č. XXXX, a to v rodinnom dome súpisné číslo
XXX, postavenom na parcele č. XXX vo výmere 79 m2, parcela registra „X.“, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, ktorej vlastníkmi sú svedok I. I. a svedkyňa Z. I. a ktorý užívajú svedkovia I. I., Z.
I., I. I., obžalovaný a Š. I., lebo je dôvodné podozrenie, že sa tam môžu nachádzať veci dôležité pre
trestné konanie, a to oblečenie, obuv, zbrane, listinné doklady, mobilné prostriedky spojenia, použité
pri predmetnom trestnom čine, veci pochádzajúce z predmetnej trestnej činnosti a iné veci dôležité
pre trestné konanie a súvisiace s páchaním trestnej činnosti. Časové vymedzenie vykonania domovej
prehliadky bolo od 05.00 hod. dňa 11.04.2018 do 24.00 hod. dňa 18.04.2018.
Z príkazu na vykonanie domovej prehliadky Okresného súdu Senica sp. zn. B.-G.-D.-X-X/XXXX zo dňa
10.04.2018, súd zistil, že dňa 10.04.2018 bolo sudkyňou pre prípravné konanie podľa § 100 ods. 1 Tr.
por., § 539 ods. 1, ods. 3 Tr. por. nariadené vykonať domovú prehliadku nehnuteľnosti zapísanej na
Okresnom úrade Senica, na katastrálnom odbore, v okrese G., obec H. G. N., katastrálne územie H. G.
N., na liste vlastníctva č. XXXX, a to v rodinnom dome súpisné číslo XXX, postavenom na parcele č. XXX
vo výmere 79 m2, parcela registra „X.“, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorej vlastníkmi sú
svedok I. I. a svedkyňa Z. I. a ktorý užívajú svedkovia I. I., Z. I., I. I., obžalovaný a Š. I., lebo je dôvodné
podozrenie, že sa tam môžu nachádzať veci dôležité pre trestné konanie, a to oblečenie, obuv, zbrane,
listinné doklady, mobilné prostriedky spojenia, použité pri predmetnom trestnom čine, veci pochádzajúce
z predmetnej trestnej činnosti a iné veci dôležité pre trestné konanie a súvisiace s páchaním trestnej
činnosti. Časové vymedzenie vykonania domovej prehliadky bolo od 05.00 hod. dňa 11.04.2018 do 24.00
hod. dňa 18.04.2018.

Zo zápisnice o vykonaní domovej prehliadky u obžalovaného v rodinnom dome č. XXX v obci H. G.
N., katastrálne územie H. G. N., list vlastníctva č. XXXX, parcela č. XXX zo dňa 12.04.2018, súd zistil,
že dňa 12.04.2018 o 06.25 hod. bolo prikročené na základe príkazu Okresného súdu Senica zo dňa
10.04.2018 č. p. B.-G.-D.-X-X/XXXX k vykonaniu domovej prehliadky u obžalovaného C. I. v rodinnom
dome č. XXX v obci H. G. N., katastrálne územie H. G. N., list vlastníctva č. XXXX, parcela č. XXX.
Osobami prítomnými pri prehliadke boli svedok I. I., svedkyňa Z. I. – vlastníci rodinného domu, I. H., K.
M. – obaja BI Landeskriminalamt Niederösterreich, I. I. – tlmočníčka. K výkonu prehliadky bola pribratá
nezúčastnená osoba – svedok I. Y.. Príkaz o prehliadke B.-G.-D.-X-X/XXXX bol doručený dňa 12.04.2018
o 06.25 hod., prehliadka sa začala o 06.30 hod. Počas prehliadky boli odňaté veci, a to mobilný telefón zn.
HUAWEI P8 Lite čiernej farby s poškodeným dotykovým displayom, SIM karta O2, pamäťová karta mikro
SD KINGSTON 8GB, USB kľúč striebornej farby s čiernym plastovým obalom bez označenia, plastové
vrecko s tlakovým uzáverom s obsahom zelenej sušiny nezisteného pôvodu a fajka. Obžalovaný uviedol,
že plastové vrecko obsahuje marihuanu a patrí jemu a je pre vlastnú potrebu, fajku má na fajčenie
marihuany. Následne sa vozidlo Škoda Fabia červenej farby, EČ: G. presunulo z ulice do dvora majiteľom
auta a prehliadka bola vykonaná v rámci príkazu (pôvodne príkaz na prehliadku iných priestorov pod
č. C.-T.-C.-D.-XXX/XXXX). V uvedenom vozidle neboli zaistené žiadne veci. Ďalej bolo pristúpené k
prehliadke vozidla Nissan X-Trial striebornej metalízy, EČ: G., ktoré sa nachádzalo vo dvore rodinného
domu a prehliadka bola vykonaná v rámci tohto príkazu (pôvodne príkaz na prehliadku iných priestorov
pod č. C.-T.-C.-D.-XXX/XXXX). Vo vozidle neboli zaistené žiadne veci. Prehliadka bola skončená o 08.15
hod.
Z podnetu na predloženie návrhu na vydanie príkazu na vykonanie domovej prehliadky Prezídia
Policajného zboru, národnej kriminálnej agentúry, národnej protizločineckej jednotky, expozitúra Západ
č. p. C.-T.-C.-D.-XXX/XXXX zo dňa 05.04.2018, súd zistil, že dňa 05.04.2018 bol Okresnej prokuratúre
Senica predložený podnet na predloženie návrhu na vydanie príkazu na vykonanie domovej prehliadky u
obžalovaného C. I., a to pre trestné stíhanie vedené v Rakúskej republike pod sp. zn. č. X G. XXX/XXi pre
krádež vlámaním podľa § 217, § 129 (2) rakúskeho Trestného zákona a ťažkej lúpeže podľa § 142, § 143
(1) a (2) 1. prípad rakúskeho Trestného zákona. Domovú prehliadku bolo potrebné vykonať v rodinnom
dome a priestoroch patriacich k domu, nachádzajúcich sa v obci H. G. N., katastrálne územie H. G. N.,
súpisné číslo XXX, parcelné číslo XXX/X, zapísanom na liste vlastníctva č. XXXX, ktorého vlastníkmi sú
svedok I. I. a svedkyňa Z. I., lebo bolo dôvodné podozrenie, že sa tu nachádzajú veci dôležité pre trestné
konanie, a to najmä: oblečenie, obuv, zbrane, listinné doklady, mobilné prostriedky spojenia, použité pri
krádeži vlámaním podľa § 217, § 129 (2) rakúskeho Trestného zákona a ťažkej lúpeže podľa § 142, §
143 (1) a (2) 1. prípad rakúskeho Trestného zákona, veci pochádzajúce z predmetnej trestnej činnosti
a iné veci dôležité pre trestné konanie.
Z návrhu na vydanie príkazu na domovú prehliadku vydaného Okresnou prokuratúrou Senica č. V. C.-
D.-X-X/XXXX-G. zo dňa 05.04.2018, súd zistil, že okresná prokurátorka vo veci žiadosti o právnu pomoc
z justičného orgánu Staatsanwaltschaft Korneuburg sp. zn. X G. XXX/XXi zo dňa 14.02.2018 v trestnom
konaní vedenom v Rakúskej republike pre krádež vlámaním podľa § 217, § 129 (2) rakúskeho Trestného
zákona a ťažkej lúpeže podľa § 142, § 143 (1) a (2) 1. prípad rakúskeho Trestného zákona, podala
podľa § 100 ods. 1 Tr. por., § 539 ods. 1, ods. 3 Tr. por. návrh na vydanie príkazu na domovú prehliadku
nehnuteľnosti zapísanej na Okresnom úrade Senica, na katastrálnom odbore, v okrese G., obec H. G.
N., katastrálne územie H. G. N., na liste vlastníctva č. XXXX, a to v rodinnom dome súpisné číslo XXX,
postavenom na parcele č. XXX/X vo výmere 68 m2, parcela registra „X.“, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie a k nemu priľahlých pozemkoch, a to na parcele č. XXXX o výmere 665 m2, parcela
registra „X.“, druh pozemku záhrady, ktorej vlastníkmi sú svedok I. I. a svedkyňa Z. I. a ktorý užívajú
svedkovia I. I., Z. I., I. I., obžalovaný a Š. I., lebo je dôvodné podozrenie, že sa tam môžu nachádzať
veci dôležité pre trestné konanie, a to oblečenie, obuv, zbrane, listinné doklady, mobilné prostriedky
spojenia, použité pri predmetnom trestnom čine, veci pochádzajúce z predmetnej trestnej činnosti a iné
veci dôležité pre trestné konanie a súvisiace s páchaním trestnej činnosti. Časové vymedzenie vykonania
domovej prehliadky bolo od 05.00 hod. dňa 11.04.2018 do 24.00 hod. dňa 18.04.2018.
Z príkazu na vykonanie domovej prehliadky Okresného súdu Senica sp. zn. B.-G.-D.-X-X/XXXX zo dňa
10.04.2018, súd zistil, že dňa 10.04.2018 bolo sudkyňou pre prípravné konanie podľa § 100 ods. 1 Tr.
por., § 539 ods. 1, ods. 3 Tr. por. nariadené vykonať domovú prehliadku nehnuteľnosti zapísanej na
Okresnom úrade Senica, na katastrálnom odbore, v okrese G., obec H. G. N., katastrálne územie H.
G. N., na liste vlastníctva č. XXXX, a to v rodinnom dome súpisné číslo XXX, postavenom na parcele
č. XXX/X vo výmere 68 m2, parcela registra „X.“, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a k
nemu priľahlých pozemkoch, a to na parcele č. XXXX o výmere 665 m2, parcela registra „X.“, druh
pozemku záhrady, ktorej vlastníkmi sú svedok I. I.Ď. a svedkyňa Z. I. a ktorý užívajú svedkovia I. I., Z.
I., I. I., obžalovaný a Š. I., lebo je dôvodné podozrenie, že sa tam môžu nachádzať veci dôležité pre
trestné konanie, a to oblečenie, obuv, zbrane, listinné doklady, mobilné prostriedky spojenia, použité
pri predmetnom trestnom čine, veci pochádzajúce z predmetnej trestnej činnosti a iné veci dôležité
pre trestné konanie a súvisiace s páchaním trestnej činnosti. Časové vymedzenie vykonania domovej
prehliadky bolo od 05.00 hod. dňa 11.04.2018 do 24.00 hod. dňa 18.04.2018.
Zo zápisnice o vykonaní domovej prehliadky u obžalovaného v rodinnom dome č. XXX, parcela č. XXX/
X a na priľahlých pozemkoch na parcele č. XXXX v obci H. G. N. zo dňa 12.04.2018, súd zistil, že dňa
12.04.2018 o 08.20 hod. bolo prikročené na základe príkazu Okresného súdu Senica zo dňa 10.04.2018
č. p. B.-G.-D.-X-X/XXXX k vykonaniu domovej prehliadky u obžalovaného C. I. v nehnuteľnosti napísanej
na Okresnom úrade Senica, na katastrálnom odbore v okrese G., obec H. G. N., katastrálne územie
H. G. N., na liste vlastníctva č. XXXX, a to v rodinnom dome č. XXX, parcela č. XXX/X a na priľahlých
pozemkoch na parcele č. XXXX. Osobami prítomnými pri prehliadke boli svedok I. I., svedkyňa Z. I. –
vlastníci rodinného domu, I. H., K. M. – obaja BI Landeskriminalamt Niederösterreich, I. I. – tlmočníčka.
K výkonu prehliadky bola pribratá nezúčastnená osoba – svedok I. Y.. Príkaz o prehliadke B.-G.-
D.-X-X/XXXX bol doručený dňa 12.04.2018 o 08.20 hod., prehliadka sa začala o 08.20 hod. Počas
prehliadky boli odňaté veci, a to digitálna váha DIGITAL SCALE 500g/0,1 g, drvička na marihuanu,
kovová dózička kruhového tvaru s obsahom sušiny nezisteného rastlinného pôvodu, sklenený 0,7 litrový
pohár s obsahom plastových vrecúšok s tlakovým uzáverom so zbytkami sušiny nezisteného rastlinného
pôvodu, násada na golasadu – podozrenie, že slúži na fajčenie marihuany, so zbytkami použitej sušiny.
Obžalovaný uviedol, že všetky zaistené veci a drogy patria jemu a má ich pre vlastnú potrebu. Prehliadka
bola skončená o 08.40 hod.
Z odborného vyjadrenia Ministerstva vnútra SR, Prezídia policajného zboru, národnej kriminálnej
agentúry, národnej protidrogovej jednotky č. C.-T.-C.-X-XXX/XXXX-C. zo dňa 09.10.2018, súd zistil, že
hodnota omamných a psychotropných látok zaistených dňa 12.04.2018 v Trnavskom kraji bola pri stope
č. X – konope o hmotnosti 0,055 g vo výške 0,55 – 0,82 €, pri stope č. X – konope o hmotnosti 0,473
g vo výške 4,73 – 7,09 €, pri stope č. X – konope o hmotnosti 6,797 g vo výške 67,97 – 101,95 € a
pri stope č. X/X – konope o hmotnosti 1,499 g vo výške 14,99 – 22,48 €. Výpočet hodnoty zaistených
omamných a psychotropných látok bol vykonaný v prepočte na gramy. Hodnota 1 gramu omamnej látky
cannabis (konope) v 2. štvrťroku 2018 v Trnavskom kraji bola 10,00 – 15,00 €. Hodnotami obvykle
jednorazových dávok omamných a psychotropných látok nedisponujú. Informácie o cenách drog v SR
boli zistené policajtmi národnej kriminálnej agentúry prezídia Policajného zboru.
Z odborného stanoviska Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, odboru
prírodovedného skúmania a kriminalistických analýz č. C.-Y.-H.-J.-XXXX/XXXXX zo dňa 26.11.2018,
súd zistil, že z porovnávacej vzorky bukálneho výteru obžalovaného bola vykonaná analýza DNA, ktorá
bola úspešná. Profil DNA zistený z porovnávacej vzorky bukálneho výteru obžalovaného bol vložený do
národnej databázy DNA profilov. V indexe DNA profilov stôp zaistených z miest trestných činov nebol
zistený zhodný DNA profil. Skúmania boli vykonané uvedeným štandardným pracovným postupom Š.-
H.-XX-Z. – Kriminalistická identifikácia biologického materiálu.
Zo súhlasu Okresnej prokuratúry Senica k žiadosti o právnu pomoc zo dňa 04.04.2018, súd zistil, že
okresná prokurátorka dňa 04.04.2018 s poukazom na žiadosť Staatsanwaltschaft Korneuburg sp. zn. X
G. XXX/XXi zo dňa 12.02.2018 v zmysle § 540 ods. 3 Tr. por. udelila súhlas s prítomnosťou osôb – R. C.
(zástupca Krajinského kriminálneho úradu NÖ), K. M. (zástupca Krajinského kriminálneho úradu NÖ), I.
C. (zástupca Krajinského kriminálneho úradu NÖ), I. H. (zástupca Krajinského kriminálneho úradu NÖ, I.
I. (tlmočníčka z nemeckého jazyka do slovenského jazyka), na úkonoch právnej pomoci vykonávaných
slovenským orgánom, a to na vykonaní domových prehliadok v bydlisku obžalovaného, prehliadky
motorových vozidiel Škoda Fabia, EČ: G. a Nissan X-Trail, EČ: G., odbere služobno identifikačných
údajov obžalovaného, výsluch obžalovaného, ktoré sa uskutočnia dňa 12.04.2018 v ranných hodinách.
Z príkazu generálneho prokurátora SR por. č. X/XXXX z 30. septembra 2013 o organizácii a riadení
práce na prokuratúre s poukazom na čl. 3 písm. d/ príkazu generálneho prokurátora SR por. č. 11/2013
z 30. októbra 2013, ktorým sa upravujú aprobačné oprávnenia na Generálnej prokuratúre Slovenskej
republiky v znení príkazu generálneho prokurátora SR por. č. 6/2014, v záujme jednotného postupu a
rozhodovania podriadených prokurátorov pri výkone dozoru nad zachovávaním zákonnosti pred začatím
trestného stíhania, v prípravnom konaní a v rámci pasívnej právnej pomoci pri realizácii domových
prehliadok, súd zistil, že ak je dôvodné podozrenie, že v byte alebo v inom priestore slúžiacom na
bývanie alebo v priestoroch k nim patriacim je vec dôležitá pre trestné konanie alebo že sa tam skrýva
osoba podozrivá zo spáchania trestného činu, alebo je potrebné vykonať zaistenie hnuteľných vecí na
uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody, môže prokurátor, na základe podnetu policajta
alebo výnimočne i z vlastného podnetu, na základe žiadosti o právnu pomoc cudzieho justičného
orgánu navrhnúť súdu vydanie príkazu na domovú prehliadku. Návrh prokurátora na vydanie príkazu
na domovú prehliadku musí obsahovať najmä a) identifikačné údaje obydlia, v ktorom má byť domová
prehliadka vykonaná a kedy má byť vykonaná (dátum a časové rozpätie od – do), účel domovej
prehliadky podľa § 100 ods. 1 Tr. por. s čo najpresnejším opisom veci alebo osoby, ktorá sa má
zaistiť pri domovej prehliadke, ak je známa, c) údaje o tom, kto domovú prehliadku vykoná a kto sa
úkonu zúčastní, d) odôvodnenie, v ktorom sa uvedie stručný opis skutku, ktorý je predmetom trestného
konania, jeho právna kvalifikácia a okolnosti odôvodňujúce zásah do domovej slobody vlastníka alebo
užívateľa obydlia. Návrh prokurátora na vydanie príkazu na domovú prehliadku v rámci realizácie
žiadosti cudzieho orgánu o právnu pomoc (pasívna právna pomoc) musí obsahovať a) odkaz na
ustanovenie § 539 ods. 1, ods. 3 Tr. por., b) právny základ pre poskytnutie právnej pomoci (uvedenie
medzinárodnej zmluvy, na základe ktorej sa žiada o poskytnutie právnej pomoci alebo pri nezmluvnej
spolupráci odkaz na faktickú vzájomnosť), c) označenie zástupcov cudzích orgánov (meno, priezvisko,
označenie úradu a pracovnej pozície osoby), ak sa domovej prehliadky zúčastnia aj zástupcovia
cudzích orgánov, d) vyjadrenie prokurátora k splneniu podmienky obojstrannej trestnosti. K návrhu
sa vždy pripojí dožiadanie o právnu pomoc cudzieho justičného orgánu s prekladom do slovenského
jazyka, prípadne ďalšie relevantné písomnosti poskytnuté dožadujúcim justičným orgánom. Ak súd
vydá príkaz na domovú prehliadku, je povinnosťou prokurátora sa presvedčiť o úplnosti náležitostí
výrokovej časti príkazu a jeho odôvodnenia. Ak je príkaz vydaný z dôvodu realizácie právnej pomoci,
prokurátor skúma aj primerané použitie ustanovení piatej časti Trestného poriadku súdom pri vydaní
príkazu (okrem § 100 Tr. por. aj § 539 Tr. por., resp. § 537 ods. 3 Tr. por.), a to aj v rámci jeho
odôvodnenia. Pri zistení nedostatku vydaného príkazu na domovú prehliadku môže prokurátor podľa
povahy jeho závažnosti požiadať súd o jeho opravu (§ 182 Tr. por. v spojení s ustanovením § 174 Tr.
por.) alebo o vydanie nového príkazu na domovú prehliadku, ak hrozí, že úkon domovej prehliadky by
mohol byť v ďalšom konaní posúdený ako nezákonný. V rámci pasívnej právnej pomoci sa vykonania
domovej prehliadky spravidla zúčastňuje prokurátor. Zástupcovia cudzích orgánov prítomní na vykonaní
domovej prehliadky na základe dožiadania o právnu pomoc nesmú aktívne zasahovať do výkonu
domovej prehliadky. To neplatí, ak sa úkon vykonáva v rámci spoločného vyšetrovacieho tímu (§ 10
ods. 9 Tr. por.), pričom rozsah úloh členov spoločného vyšetrovacieho tímu stanovuje vedúci tímu. Po
vykonaní domovej prehliadky prokurátor preskúma zápisnicu o úkone a posúdi, do akej miery orgán
vykonávajúci domovú prehliadku dodržal všetky zákonné podmienky predpokladané v ustanovení §
104 a nasl. Trestného poriadku a či pritom rešpektoval ochranu práv dotknutých osôb na súkromie.
Ak zistí, že dôkazy neboli zabezpečené zákonným spôsobom, uplatní svoje ďalšie oprávnenia tak, aby
s prihliadnutím na závažnosť a povahu trestnej veci zabezpečil účinné objasnenie skutkového stavu
veci iným zákonným spôsobom (najmä vykonaním iných dôkazov). Zaistenie náhodne odhalených vecí,
ktorých prechovávanie je vzhľadom na ich povahu nedovolené (napr. omamné alebo psychotropné
látky, jedy, zbrane, výbušniny, rádioaktívny alebo jadrový materiál, extrémistický materiál, materiál
obsahujúci detskú pornografiu), orgánom vykonávajúcim domovú prehliadku na základe príkazu na
domovú prehliadku pre inú trestnú činnosť, je prípustné a ich vydanie, resp. odňatie je súčasťou
zápisnice o domovej prehliadke. Týmto neodkladným a neopakovateľným úkonom sa začína nové
trestné stíhanie vo veci súvisiacej s charakterom zaistenej veci. Takýto postup sa primerane uplatní aj
pri výkone domovej prehliadky na základe žiadosti cudzieho orgánu o právnu pomoc.
Zo zbierky služobných predpisov generálneho prokurátora súd zistil, že dňa 21.01.2016 bol vydaný pod
č. X/XXXX Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky z 21. januára 2016, ktorým sa dopĺňa
príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. X/XXXX z 30. septembra 2013 o organizácii
a riadení práce na prokuratúre v znení neskorších predpisov. Uvedený príkaz bol zrušený príkazom
generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. X/XXXX z 30.06.2016.
Pokiaľ sa týka návrhu OP na osobný výsluch príslušníkov polície, ktorí sa zúčastnili domovej prehliadky
a to vyšetrovateľa Š.Á., operatívcov I., K., P. a kriminalistického technika U., tento súd odmietol ako
nedôvodný a nadbytočný, nakoľko o ich procesnom úkone, ktorí vykonali svedčí zápisnica z vykonania
domovej prehliadky a z tejto je zrejmé, že obžalovaný pred svojím vyjadrením k nájdeným omamným
a psychotropným látkam nebol prítomnými príslušníkmi polície poučený o svojich právach v zmysle
Trestného poriadku (najmä o práve nevypovedať a neuvádzať skutočnosti, ktoré by mohli viesť k jeho
sebausvedčovaniu).
Obžalovaný C. I. na hlavnom pojednávaní vypovedal, že je nevinný, marihuana, ktorá sa našla v dome
č. XXX nebola jeho, komu patrila nevie. Ani marihuana nájdená v dome č. XXX nebola jeho, nevie čia
bola a ako sa tam dostala, dom je odomknutý, v jednej časti je garáž a v druhej krmivo pre zver. Budova
č. XXX je za ich domom, je to oplotené, ale v tom čase sa to nezamykalo. Pri domovej prehliadke na
začiatku uviedol, že to nie je jeho marihuana a následne uviedol, že je jeho. Stanovisko zmenil, lebo mu
policajti hovorili, že keď sa prizná, bude to mať ľahšie, lebo keď nie, zoberú všetkých prítomných – mamu,
otca, deda. Zápisnicu podpísal, lebo bol v strese, v živote nič také nezažil. Presné miesto, kde sa našla
marihuana v dome č. XXX nevie, stál vo vchode. Izbu v dome č. XXX, kde sa našla marihuana používal,
do jeho izby však mali prístup ostatní členovia domácnosti a túto denno-denne navštevovali. Marihuana
sa našla vo vrecku nohavíc, komu nohavice patrili nevie. S bratom a dedkom majú rovnakú veľkosť.
Brat v tom čase doma nebol. Predtým, ako podpísal zápisnicu z domovej prehliadky, túto prečítal. Brat
aj dedo majú svoju izbu, mohli si u neho odložiť nohavice, nezvyknú zatvárať dvere, majú izby otvorené.
Mama, keď perie, mohla sa pomýliť v nohaviciach, všetci sú poľovníci. Mohli u neho v izbe aj prespať,
ale nevie o tom, že by tam niekedy prespávali. Nevidel nikoho z rodiny, že by si buď 11. alebo 12.04.2018
v izbe vyzliekol nohavice a nechal ich tam.
Svedkyňa Z. I. vypovedala, že synovia a dedo majú približne rovnakú veľkosť oblečenia, maximálne
číslo – dve. Pre rodinu je typická zelená farba – všetci sú poľovníci. K zámene oblečenia dochádzalo
dosť často, lebo napríklad nohavice sú všetky rovnaké. Dom č. XXX je starý, slúži ako garáž a skladisko
krmiva. Do objektu má prístup hocikto z rodiny aj okolia. Nezamykajú starý dom ani záhradu. V izbe
obžalovaného prespávali aj iní ľudia, keď mali návštevu, napríklad cez prázdniny. Či mali aj 12.04.2018
nejakú návštevu, nevie.
Svedok I. I. si nevie vysvetliť, kde sa nabrala marihuana v izbe obžalovaného, kto doniesol túto do
objektu č. XXX. Či v izbe obžalovaného v izbe obžalovaného niekto prespával, hlavne v apríly 2018,
nevie, nepamätá si to. Možno on, keď sa pohádal s manželkou. Či mali nejakú návštevu si nepamätá.
Svedok I. Y. bol prítomný pri domovej prehliadke dňa 12.04.2018. Obžalovaný sa počas nej priznal, po
nájdení vecí, k občasnému užívaniu marihuany aj snahe dopestovať si ju. V izbe obžalovaného bol cítiť
zápach marihuany, v izbe obžalovaného sa našla fajka. Obžalovaný sa mal priznať, že je užívateľom
marihuany pri tom, ako sa rozprával s vyšetrovateľmi.
Obžalovaný C. I. spáchanie skutku poprel. Vo veci bol vypočutý svedok I. Y., ktorý bol ako nezúčastnená
osoba, ktorá nemá záujem na výsledku trestného stíhania, prítomný pri vykonaní domovej prehliadky.
Uviedol, že v izbe obžalovaného bolo cítiť marihuanu, v izbe obžalovaného sa našla i fajka. Obžalovaný
s tým bol oboznámený a uviedol, že zvykne fajčiť trávu. I s nájdením vecí v letnej kuchyni (nehnuteľnosti
č. XXX) bol obžalovaný oboznámený, obžalovaný sa priznal k občasnému užívaniu marihuany i snahe
si túto dopestovať.
O priebehu domovej prehliadky bola spísaná zápisnica, ktorú obžalovaný podpísal. Sám vo výpovedi
uviedol, že predtým ako podpísal zápisnicu z domovej prehliadky, túto prečítal. Až potom, čo obžalovaný
toto povedal, na hlavnom pojednávaní po predložení zápisnice z domovej prehliadky na návrh obhajkyne
uviedol, že prvé tri riadky nevie prečítať. Priznal sa len preto, lebo mu policajti povedali, že inak zoberú
všetkých členov rodiny. Bol to pre neho veľký stres a strach, že zoberú jeho príbuzných, dedo mal 87
rokov. V tomto smere súd poukazuje na znalecký posudok č. X/XXXX znalca M.. I.. S. Y., C.., ktorý
vyšetrením zistil, že kapacita pre kontrolu a toleranciu stresu je u obžalovaného znížená, v dôsledku
čoho niektoré jeho konania a rozhodnutia nebudú dobre premyslené a budú urobené impulzívne, čím
možno odôvodniť toto konanie obžalovaného.
Pokiaľ ide o výpoveď svedka I. Y.Č., táto nekorešponduje so zápisnicou o domovej prehliadke. Tento
svedok uviedol, že v izbe obžalovaného sa našla len fajka. Dokonca na otázku okresnej prokuratúry,
či sa našla marihuana aj v dome, uviedol, že sa nenašla. Konkrétne v dome so súpisným číslom XXX
sa mali nájsť len veci na pestovanie marihuany. Tiež svedok uviedol, že v izbe obžalovaného bol cítiť
zápach po marihuane, čo by znamenalo, že túto niekto krátko pred tým fajčil, čo by teda bolo v skorých
ranných hodinách pred začatím domovej prehliadky, ale zvyšky po fajčení nájdené neboli. Existujú teda
pochybnosti, či bol svedok prítomný priamo pri nájdení a zaistení veci uvádzaných v zápisnici o domovej
prehliadke.
Podľa názoru súdu nemožno pri uznaní viny vychádzať len z vyjadrenia obžalovaného C. I. z prípravného
konania pri vykonávaní domovej prehliadky, keď bol len v postavení podozrivej osoby, nebol procesne
poučený o práve nevypovedať a neuvádzať skutočnosti, ktoré by mohli viesť k jeho usvedčeniu. Ostatní
rodinní príslušníci obžalovaného, ktorí boli vypočutí na hlavnom pojednávaní, a to svedkovia Z. I.Ď. a I. I.,
užívanie marihuany obžalovaným nepotvrdili. Všetci traja zhodným spôsobom na hlavnom pojednávaní
opísali, ako mohlo prísť k zámene nohavíc, v ktorých bola nájdená marihuana, s nohavicami svedka I.
I. alebo starého otca, a teda vlastníka nohavíc sa nepodarilo jednoznačne stotožniť. Taktiež uviedli, že
izbu obžalovaného navštevovali všetci, táto nebola uzamknutá, prespávali v nej aj návštevy. Zároveň
obžalovaný, svedkyňa Z. I. a svedok I. I. na hlavnom pojednávaní uviedli, že do nehnuteľnosti so
súpisným číslom XXX, kde boli nájdené veci a to váha, drvička na marihuanu, kovová dózička s
marihuanou, sklenený 0,7 litrový pohár s obsahom plastových vrecúšok s marihuanou a násadou na
golosadu, mohol mať prístup ktokoľvek, nakoľko táto nehnuteľnosť sa nezamykala a oplotenie bolo
v dezolátnom stave. Neboli zaistené daktyloskopické otlačky obžalovaného, ktoré by boli skúmané a
porovnávané s predmetmi zaistenými v rámci vykonaných domových prehliadok, nebol odobratý ster
z rúk obžalovaného na zistenie prítomnosti prípadných omamných a psychotropných látok, hoci v izbe
obžalovaného bolo podľa svedka I. Y. cítiť zápach marihuany. Predmety zaistené v rámci vykonania
domovej prehliadky boli skúmané len z hľadiska prítomnosti zakázaných látok.

Ako vyplynulo zo znaleckých posudkov, obžalovaný nie je drogovo ani alkoholovo závislý. Na
preukázanie viny obžalovaného musí súhrn priamych aj nepriamych dôkazov tvoriť logickú, ničím
nenarušovanú sústavu navzájom sa doplňujúcich dôkazov, ktorá spoľahlivo preukazuje všetky okolnosti
žalovaného skutku a usvedčuje z jeho spáchania obžalovaného, pričom zároveň je vylúčená možnosť
akéhokoľvek iného záveru. Vo veci existujú pochybnosti o vine obžalovaného, preto súd v zmysle zásady
v pochybnostiach v prospech obžalovaného, tohto spod obžaloby Okresnej prokuratúry podľa § 285
písm. c/ Trestného poriadku oslobodil, nakoľko nebolo dokázané, že skutok spáchal.

Poučenie:
Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie, ktoré možno podať na Okresnom súde Senica do 15 dní
od oznámenia rozsudku. Odvolanie má odkladný účinok (§ 306 ods. 2 Trestného poriadku).
Oznámením rozsudku je jeho vyhlásenie v prítomnosti toho, komu treba rozsudok doručiť. Ak sa
rozsudok vyhlásil v neprítomnosti takejto osoby, oznámením je až doručenie rozsudku (§ 309 ods. 1
Trestného poriadku).

Johana

Zdieľaj to

Zdieľaj