Rozsudok KS Bratislava, zo dňa 04.05.2021

Rozsudok OS Prešov 1T/25/07

Okresný súd v Prešove v konaní vedenom pod č.k. 1T 25/07, pre trestný čin podvodu podľa § 250 Trestného zákona účinného do 31.12.2005, oslobodil obžalovaného P.T. spod obžaloby nakoľko sa nepodarilo vykonaným dokazovaním preukázať jeho úmyselné zavinenie....