V úvode k rozsudku, ktorým bol obžalovaný oslobodený z trestného činu znásilnenia, chcem zdôrazniť kľúčové aspekty, ktoré viedli k rozhodnutiu súdu. Súd po dôkladnom preskúmaní všetkých dôkazov dospel k záveru, že opísaný skutok nespadá pod skutkovú podstatu trestného činu znásilnenia, keďže nebol sprevádzaný použitím násilia alebo iného druhu nátlaku. Moja obhajoba preto bola zameraná práve na správanie sa poškodených dievčat a to nielen počas skutku, ale aj pred samotným stretnutím s obžalovaným.

Obžalovaný bol pozvaný do bytu cez internetovú zoznamovaciu aplikáciu dvoma dievčatami, ktoré od neho požadovali priniesť alkohol s prisľúbením následného intímneho kontaktu. Z dokazovania vyplynulo, že obidve poškodené mali predchádzajúce skúsenosti s podobným spôsobom nadväzovania známostí a k intímnemu styku došlo bez akéhokoľvek nátlaku alebo použitia sily.

Rozsudok tak reflektuje dôležitosť rozlišovania medzi trestným činom a konaním, ktoré, hoci môže byť spoločensky alebo morálne otázne, nezakladá trestnoprávnu zodpovednosť. Súd pri svojom rozhodovaní zohľadnil moju argumentáciu, okolnosti prípadu, konkrétne dobrovoľnú účasť a predchádzajúce správanie poškodených, čo malo zásadný význam pre oslobodzujúci verdikt.

Súd: Okresný súd Bratislava V
Spisová značka: 7T/42/2017
Identifikačné číslo súdneho spisu: 1517010656
Dátum vydania rozhodnutia: 10.11. 2022
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Némethová Stiffelová, LL.M.
ECLI:SK:OSBA5:2022:1517010656.22

Rozsudok OS Bratislava V, zo dňa 10.11. 2022

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Bratislava V, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Némethovej Stiffelovej,
LL.M a prísediacich sudcov Lýdie Polákovej a Ing. Judity Gogovej, v trestnej veci proti obžalovanému
V. K., na hlavnom pojednávaní konanom dňa 10.11.2022 takto

r o z h o d o l :

Podľa § 285 písm. a/ Trestného poriadku súd obžalovaného V. K., nar. XX.XX.XXXX v A., trvale bytom H. XXX/X,A.,

o s l o b o d z u j e

spod obžaloby Okresnej prokuratúry Bratislava V, XPv XXX/XX zo dňa 26.9.2017, doručenej súdu
27.9.2017, pre zločin znásilnenia podľa § 199 ods. 1, ods. 2 písm. b) Tr. zák. s poukazom na § 139 ods.
1 písm. a) Tr. zák,, ktorého sa mal dopustiť na skutkovom základe, že :
dňa 23.02.2016 v čase okolo 13:30 hod. sa po predchádzajúcej elektronickej komunikácii
prostredníctvom sociálnej siete Pokec.sk na internetovej stránke www.azet.sk s poškodenými maloletými
dievčatami M. H., nar. XX.XX.XXXX, a A. R., nar. XX.XX.XXXX, dostavil do bytu č. XX na Jasovskej 4 v
Bratislave, pričom im doniesol minimálne fľašu citrusovej vodky zn. Nicolaus, ktorú v jeho prítomnosti obe
poškodené vypili, čím sa dostali do stavu silnej opitosti bez schopnosti klásť odpor, v ktorom v čase okolo
14:00 hod. vykonal dokonanú súlož najskôr s poškodenou maloletou M. H. a následne s poškodenou
maloletou A. R., a to s vedomím, že ani jedna s poškodených v danom čase nedovŕšila 18 rokov, čím v
súvislosti s následným nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti obom poškodeným spôsobil
škodu Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35 937 874,
vo výške 3.177,41.- €,
nakoľko nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý je obžalovaný stíhaný.
Podľa § 288 ods. 3 Tr. por. súd pošk. spol. Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s., so sídlom Panónska
cesta 2, Bratislava, IČO 35 937 874 s nárokom na náhradu škody odkazuje na civilný proces.

o d ô v o d n e n i e :

Prokurátorka Okresnej prokuratúry Bratislava V podala na Okresný súd Bratislava V dňa 27.09.2017
pod sp. zn. X Pv XXX/XX obžalobu na obvineného V. K. pre zločin znásilnenia podľa § 199 ods. 1, ods.
2 písm. b) Tr. zák. s poukazom na § 139 ods. 1 písm. a) Tr. zák,.
V odôvodnení obžaloby prokurátorka uviedla, že z vykonaného dokazovania je v rozsahu nevyhnutnom
na podanie obžaloby preukázané, že obv. V. K. vykonal súlož s oboma maloletými poškodenými, čo
vyplýva predovšetkým zo záverov znaleckého posudku Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ v
Bratislave, nakoľko na oboch zaistených kondómoch ( obhliadkou miesta a na základe dobrovoľného
vydania obvineným ) bola zistená prítomnosť ľudského prostatického antigénu prítomného v ľudskej
sperme, ako i prítomnosť DNA profilov obvineného i oboch poškodených, pričom podporne možno
vychádzať i z analýzy výterov z pošiev oboch poškodených, v ktorých bola zistená prítomnosť rovnakého
haplotypu, ako je haplotyp získaný z porovnávacej vzorky DNA zaistenej od obvineného. V tejto
súvislosti prokurátorka poukázala tiež na to, že samotný obvinený vo svojej výpovedi zo dňa 25.02.2016
súlož s oboma maloletými poškodenými priznal.
Spáchanie skutku obvineným je podľa prokurátora preukázané výpoveďou svedkov: J. S., V. S., P. T.,
Q. T., zástupcu VšZP, a.s., Q.. V. S.,T. maloletými pošk.: M. H. a A. R., ďalej svedkami stržm. W. N. a
stržm. V.. K. R. (príslušníkov PZ služobne zaradených na OO PZ Petržalka – juh OR PZ v Bratislave V),
C. C., ako aj znalcami konajúcimi v tomto prípade a ďalšími v priebehu vyšetrovania zabezpečenými
listinnými dôkazmi.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, vyhodnotením dôkazov jednotlivo ako aj v ich súhrne, má
prokurátor zato, že obvinený V. K. sa dopustil konania, ktoré je mu kladené za vinu, pričom konal
prinajmenšom formou nepriameho úmyslu (§ 15 písm. b) Trestného zákona), lebo minimálne vedel, že
svojím konaním môže spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený
týmto zákonom, ktorým je ochrana práva ženy na slobodné rozhodovanie sa o svojom sexuálnom živote,
a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený.
K uvedenej obžalobe zaujala obhajkyňa stanovisko, pričom uviedla, že považujú obžalobu za nedôvodnú
a to vzhľadom k tomu, že skutok nenapĺňa skutkovú podstatu trestného činu znásilnenia, a konanie,
ktorého sa dopustil klient vzhľadom na všetky dôkazy, ktoré má obhajoba pripravené preukázať,
nemôže byť trestnoprávne postihnuté.
Okresný súd vykonal na hlavnom pojednávaní dokazovanie výsluchom obvineného V. K., svedkov J. S.,
V. S., P. T., Q. T.,  maloletou pošk.: V. H. a prehraním videozáznamu z výpovede v prípravnom
konaní mal. P. R., ďalej svedkami stržm. W. N. a stržm. V.. K. R., C. C., výsluchom znalcov T., V.. F. K.,
W.., W.. J. Y. a V.. K. B. prečítaním výpovede zástupcu VšZP, a.s. – Q.. V. S., prečítaním znaleckých
posudkov KEÚ PZ a oboznámením relevantných listinných dôkazov.
Obžalovanému V. K. súd umožnil na hlavnom pojednávaní urobiť vyhlásenie podľa § 257 ods. 1 písm.
a), písm. b), písm. c), § 257 ods. 3 Tr. por., pričom obžalovaný urobil vyhlásenie podľa § 257 ods. 1 písm.
a) Tr. por., teda že sa cíti byť nevinný zo spáchania skutku uvedeného v obžalobe.
Ku skutku uviedol ako najdôležitejšie, že nikoho do žiadnych sexuálnych praktík nenútil, a ani neuviedol
do stavu bezvládnosti. Tie výpovede, ktoré tam boli povedané a obžaloba, sa nezakladajú na pravde.
Okolo 10h. si chatoval na portáli Pokec, kde komunikoval s viacerými osobami, s tým, že komunikoval s
V. S., kde medzi nimi prebehla komunikácia. Všimol si, že daný nick sa nachádza v miestnosti „hľadám
niekoho na sex“, a „flirt“. Prebehla medzi nimi komunikácia, teda s S., avšak nie ešte v tej miestnosti,
ktorú uviedol, ale videl, že ona sa nachádza aj v tých miestnostiach. Bavili sa o bežných veciach, kde
sa nachádza a čo robí, a v rámci tej komunikácie došlo k tomu, že navrhol stretnutie s tým, že mu bolo
povedané, že sa môžu stretnúť, ak donesie fľašu, konkrétne fľašu alkoholu a chceli konkrétnu značku
St. Nikolaus – vodku. Išiel danú vodku kúpiť, následne prišiel na adresu, kde mu napísali kde má prísť a
doniesť tú fľašu, a to na Jasovskú 4, BA. Prišiel tam v čase o 14h., kde nakontaktoval M. S.. Nespomenul
si či prostredníctvom chatovej komunikácie, alebo mi dala telefonický kontakt. Následne obidve dievčatá
prišli pred bránu, kde čakal. Následne si V. S. prekontrolovala, či má fľašu pri sebe, a išli do domu.
Išli výťahom hore, kde M. S. otvorila byt a vošli do bytu. Následne fľašu postavil na stôl a sadol si na
posteľ. Obidve dievčatá si takisto sadli veľa neho na posteľ s tým, že M. S. púšťala nejaké pesničky na
telefóne a všimol si vypitú fľašu na stole aj s dvomi pohármi, kde videl na spodku fľaše ovocie a to slivku.
Pamätá si to tak detailne preto, lebo obe dievčatá mu povedali, že sa pokúšali dať tú slivku von z fľaše.
V tomto štádiu dievčatá nejavili známky opilosti ani poruchy motoriky, a to ani keď išli výťahom hore.
Keď si dievčatá sadli k nemu, prebehla medzi nimi komunikácia – pýtali sa, či má voľno alebo ide do
práce, na čo im odpovedal, že má voľno. Pýtal sa takisto ich, či majú voľno. Odpovedali mu, že študujú
a majú momentálne voľno. Pýtali sa ho, či má priateľku a taktiež sa pýtal on, či majú priateľov, na čo
mu povedala P. T., že nemá priateľa, ale 2 roky s niekým žila. Obžalovaný povedal, že nemá priateľku.
M. S. povedala, že momentálne nemá priateľa s tým, že sa začali medzi sebou bozkávať a obchytkávať
sa. Chytali si genitálie a pomaly sa vyzliekali, s tým že V. sa potom otočila na obžalovaného a vyzvala
ho k bozku, kde sa začali bozkávať, a začala mu rozopínať gate. Obe mu vyzliekli tričko s tým že medzi
tým sa hladili navzájom, toto trvalo asi 10 min. Následne sa V. postavila a išla do vedľajšej miestnosti
pre prezervatív, ktorý priniesla a otvorila ho, kde už bol obžalovaný nahý. Následne došlo k tomu, že
mu navliekla prezervatív a vykonal súlož s V.. P. T. bola zatiaľ vedľa nich a aktívne sa pripájala. Mali
aj medzi sebou orálny styk počas súlože. Následne ako skončila súlož s jednou, P. T. ho vyzvala „a čo
ja“ a vykonal súlož aj s ňou. Fľašu popritom, počas celého aktu popíjali a aj po sexe potom všetkom
dopili tú fľašu, lebo tam zostalo asi 1dc resp. 1,5dc. Tá fľaša bola 0,5 litrová. Následne zostali len tak
ležať a všetci sa rozprávali.
V tej mailovej komunikácii prebehla medzi nimi aj komunikácia zo sexuálnym podtónom, konkrétne sa
bavili o maznaní a M. S. písala, že už mala orálny styk, keď bola opitá. Okrem toho „maznania“ v mailovej
komunikácii sa pýtal, či už M. S. mala sex, načo odpovedala, že áno. Tá druhá bola pri nej, obžalovaný
o nej informácie nezisťoval, odpovedala mu vždy S.. I keď nevie presne, lebo že vraj si ten telefón
požičiavali.
Obžalovaný po nahliadnutí na listinný dôkaz, t.j. mailovú komunikáciu /čl. 27-35/ potvrdil, že je to tá
komunikácia s M. S. a to v deň skutku. Na otázku, čo myslel pod pojmom „fajka“ o čom sa rozprávali,
uviedol, že keď sa rozprávali o maznaní, fajku myslel ako orálny sex. Z tej informácie že „fajčila chalana
iba keď bola naje..ná“ , pochopil to tak, že s kým píše, tak ten už má nejaké sexuálne skúsenosti.
Po súloži, keď zostali ležať, následne počul zvuk kľúčov s tým že prišiel otec M. S. domov. Ako plynulo
prechádzal okolo miestnosti, obžalovaný zachytil zrakom jeho ruku s fotoaparátom, vyhotovil fotku a
následne prešiel do kuchyne k mraziacemu boxu, kde si vyberal potraviny, tak sa stretli. Následne prišiel
obžalovaný do tej kuchyne a tam sa mu predstavil. Obžalovaný dodal, že keď prešiel jej otec okolo
miestnosti, hlasne povedal „mládež končíme“ . V kuchyni sa mu teda obžalovaný predstavil a snažil
sa mu vysvetliť, že tam neprišiel násilím ani kradnúť. Následne ten otec obžalovanému povedal, aby
predložil OP kde sa obžalovaný spýtal, že aký ma na to dôvod, načo mu odpovedal, že „nie ste tu doma
tak vás poprosím OP a pôjdeme na políciu“. Obžalovaný v danom momente nevedel, prečo má ísť na
políciu a myslel si, že keď mu predloží OP, tak sa to dozvie. Išli plynulo výťahom dole pred budovu, kde
sa obžalovaného spýtal, či vie koľko majú tie dievčatá rokov. Obžalovaný odpovedal že nie, nevie presný
vek, povedali mu len, že 15 už dávno mali. Následne mu povedal, že nemali a že odkráčame na policajnú
stanicu, a keď sa to dozvie jeho manželka, ktorá robí zapisovateľku na súde, tak obžalovanému urobí
peklo zo života. Ešte v autobuse sa trochu rozprávali s tým jej otcom, pýtal sa ho, či sa tá situácia nedá
nejako vysvetliť, načo mu odpovedal, že ani on nemal ľahký život a už sme boli na policajnej stanici,
kde spolupracoval.
Na otázky uviedol, že fľašu s alkoholom doniesol zabalenú v papieri. Neodovzdal ju nikomu, len ju položil
na stôl. V tom čase počas skutku nepožíval alkohol. Dievčatám alkohol nenalieval, ony sa obsluhovali
samé, najaktívnejšia bola V.. Tesne po súloži si všimol, že sú pod vplyvom alkoholu. Prejavovalo sa to
tak, že keď ležali a maznali sa, a aj rozprávali, smiali sa, tak si to všimol na tom, ako komunikovali.
Predtým, ako došlo k súloži, si nevšimol takéto príznaky, lebo prvé napitie ich oboch bolo po súloži s
V., s tým že si štrngli a V. povedala P. „ vidíš, hovorila som ti, že je lepší starší“.
Predtým, ako komunikoval s týmito dievčatami, mal skúsenosť s komunikáciou cez portál Pokec a
písal si o bežných veciach, ale k stretnutiu nedošlo. Uvedený portál slúži na komunikáciu medzi ľuďmi,
vyhľadávanie partnerov a sú tam rozdelené rôzne sekcie do ktorých ľudia idú s rôznym zámerom, napr.
šport, sex a iné záľuby. Do sekcie „sex“ človek musí spĺňať 18 rokov. Na preverenie osoby, ktorá tento
vek nespĺňa, nie sú veľké možnosti, možno spôsob je preverenie je cez mobil, avšak vie, že mobil má
ktokoľvek aj mladšie osoby Keď sa prihlasoval do tej miestnosti „sex“, tam sa človek len preklikne,
podstatné je dátum narodenia uvedený v profile pri jeho vytváraní a pokiaľ údaj je pravdivý a nemá 18
rokov, tak by sa tam nedostal.
Na otázky prokurátorky uviedol, že komunikáciu cez Pokec s dievčatami inicioval on. Komunikoval s
viacerými osobami, a teda na základe sympatii z fotografie sa rozhodol napísať práve M. S.. Vyhľadával
subjekt na komunikáciu, lebo na to tam človek ide, aby komunikoval. Nevyhľadával konkrétne, čítal si
komentáre, kde vzhliadol M. S. v nejakej komunikácii, a je tam vždy fotka, preto na ňu zareagoval, na
základe sympatii. Jej profil si neotváral ani neštudoval, pretože si myslí, že na tom portáli sú informácie,
ktoré nie sú pravdivé a nepokladal za dôležité čítať si profil, informácie sa pýta v komunikácii. Ten profil
mal založený niekoľko mesiacov, asi rok predtým než sa skutok stal, no nechodieval tam na pravidelnej
báze, občas si tam popísal. Preto sa stretol s M. S., čo vás k tomu viedlo, lebo bol voľný deň, chcel sa
zoznámiť a stretávať, nemuselo to byť jednorázové. Od toho stretnutia očakával rozprávanie sa, možno
bozk. Ešte pred komunikáciou volal do práce, že si berie voľno, takže mal voľno celý deň. Na tom byte
u M. S. sa zdržal do cca 15h, teda asi 50 minút, o 14.50 prišiel otec M. S., časy sú asi približné.
Keď hovoril, že sa s dievčatami bavili o bežných veciach, tak sa ich pýtal, či sa takto bežne s niekým
stretávajú, na čo mu odpovedali, že občas áno. Bavili sa o záľubách, že má voľno, že oni študujú a
majú voľno, o tom, či majú vzťahy. Nepýtal sa čo študujú, nepovedal im, kde pracuje, keďže mu jedna
povedala, že mala 2 roky vzťah, alebo sa s niekým stretávala, preto nemal potrebu ďalej zisťovať vek
alebo školu do ktorej chodia. Povedali mu len, že sú spolužiačky. Mal vedomosť, že na tom stretnutí
bude okrem M. S. aj dalšia osoba. M. S. mu to v komunikácii spomínala, že je s kamarátkou P. T.. Fľašu
Nikolaus zaobstaral v Tescu express, neďaleko jeho domu, asi na Komárnickej ulici. Tú fľašu zabalili
do bieleho papiera bez vzoru v obchode, požiadal o to tak, že ide na návštevu, aby mu to zabalili. Keď
prišiel s tou fľašou na byt a položil ju na stôl, tú druhú fľašu si všimol hneď, že tam je ďalšia fľaša vypitá.
Medzi ním a V. trval styk cca 15 min., a aj s P., teda spolu asi 30 min. a teda komunikácia trvala predtým
10 min., a zvyšných 10 min. dopili fľašu, a dobiehala komunikácia. Potom prišiel M. S. otec. Dodal, že
P., hneď ako prišiel otec V., kričala že má utiecť, doslova „ V., uteč“.
Upresnil, že keď prišli do bytu a keď si sadli, obe dievčatá si sadli každá z jednej strany a začali maznať
tak, že obžalovaný sedel opretý obomi rukami o kolená, a oni za jeho chrbtom sa bozkávali a prestrčili
dopredu ruky a začali mu rozopínať nohavice. Fľašu vodky otvárala V. S.. Samozrejme pri súloži si
nevšimol známky opitosti, ale P. T. na neho robila dojem, že má viac skúsenosti, vyzývala ho k súloži a
doslova zakričala „ vy..b ma“, čo uviedol aj vo výpovedi v prípravnom konaní hneď na začiatku. Keďže
popíjali popri súloži, prestrkovali sa jedna cez druhú, aby som s tou alebo s tou mal styk, mal som z toho
taký pocit že bojujú o to, s ktorou má mať sex, bolo to v takej atmosfére ladené. Čo sa týka komunikácie
verbálne sa vyjadrovali nasledovne : „ vy..b ma už konečne“ „hovorila som ti, že starší je lepší“ a pod.
Keď mal možnosť všimnúť si, tak počas súlože popíjali tú vodku, čo priniesol. Na upresnenie svojej
výpovede, keď uviedol na začiatku, že prvý krát sa z tej vodky napili po súloži, a neskôr uvádza aj
počas súlože uviedol, že prvý pohár sa vypil po súloži s V., a následne ju popíjali aj počas styku s P., a
V. popíjala aj z fľaše počas styku s P.. Počas sexuálnych aktivít s dievčatami použil dva kondómy. Prvý
kondóm priniesla V. S. z vedľajšej izby, druhý som mal ja, ktorý bežne nosievam pri sebe. Druhý kondóm
mu nasadila P. T.. Nepýtal sa dievčat na vek.
Zákonným spôsobom bola prečítaná výpoveď obžalovaného z prípravného konania a rozpor vyplývajúci
z predchádzajúcej výpovede, v ktorej uviedol, že po jeho príchode do bytu na Jasovskú 4, ešte pred
začatím sexuálnych aktivít, dievčatá, resp. V. otvorila fľašu vodky a z tejto fľaše začali dievčatá popíjať
vysvetlil tak, že všetko čo tvrdil na pojednávaní je pravda. Výpoveď, ktorá bola po skutku, to bol v strese
a bez obhajcu a pod tlakom z celej situácie, teda zopakoval, že nepopíjali pred začatím sexuálnych
aktivít z tej fľaše, ktorú doniesol.
Ďalší rozpor medzi jeho výpoveďou a uvádzanou výpoveďou z prípravného konania ohľadom toho,
že sexuálne aktivity začali tým, že on sa začal s V. bozkávať, následne sa začali obchytkávať, druhá
dievčina sedela vedľa nich, následne sa tiež nastavila, že chce bozk, pričom vo výpovedi na hlavnom
pojednávaní uviedol, že ich sexuálne aktivity začali vzájomným maznaním oboch dievčat vysvetlil, že
za jeho chrbtom sa bozkávali, to bolo ako prvé, potom ho následne V. vyzvala, aby ju pobozkal, čo urobil.
K prejavom požitému alkoholu dievčatami v ten deň, keď opakovane uviedol, že prejavy spočívali výlučne
v nekoordinovaných pohyboch a v znížených vyjadrovacích schopnostiach a vo výpovedi v prípravnom
konaní poukazoval aj na vracanie pošk. P., vysvetlil, že vracanie v súdnej výpovedi nespomínal preto,
lebo k vracaniu došlo až po skutku. P. začala vracať až keď došiel otec V., vyvracala sa a povedala mi
„V. uteč“. Čo považoval za nerozumné a neopodstatnené, skôr bol ústretový a snažil sa celú situáciu
vysvetliť namiesto úteku. Obžalovaný aj uviedol, že otec M. S. mu pred domom povedal, že sa jeho
dcéra musí konečne ponaučiť.
Dodal, že to všetko veľmi ľutuje a keby vedel, že to takto všetko dopadne, tak na ten byt nikdy nejde,
nie je človek, ktorý niekoho do niečo núti, a nie je násilnícky typ.
Svedkyňa P. T., matka maloletej A.R, na hlavnom pojednávaní uviedla, že skutok sa stal cez prázdniny vo
februári pred dvoma rokmi. V. je jej dcéry spolužiačka zo ZŠ. Na prázdninách bola u nich aj na prespatie.
V ten deň však išli na byt do Petržalky k V.. Povedali, že idú do Petržalky. Volala jej polícia, ktorá jej
nahlásila, že čo sa stalo, že jej dcéra ide na Kramáre do nemocnice a svedkyňa sa tam potom dostavila.
Lekári rozhodli, že dcéra musí byť hospitalizovaná na psychiatrií, kde s ňou tiež bola, keď ju tam prijali,
a potom išla domov a dcéra tam týždeň ostala. Bola riadne prijatá, o tom sú aj záznamy. A následne
bola svedkyňa vypovedať po nejakom čase u vyšetrovateľky. Akým spôsobom sa dcéra zoznámila s
obžalovaným vie svedkyňa sprostredkovane od polície, nakoľko sa informovala, čo sa udialo. Vie len,
že sa zoznámili cez nejakú sociálnu sieť cez internet. Názov „Pokec“ je všeobecne známy názov tej
sociálnej siete, a čo sa týka dcéry, práve cez túto sieť sa asi zoznámili, tak jej to povedala vyšetrovateľka
na vyšetrovaní.
Svedkyňa má vedomosť, že jej dcéra sa aj v minulosti zoznámila práve cez túto sieť Pokec aj s iným
mužom, a to v čase, keď mala 11 rokov. On jej bohvie čo narozprával, stretli sa a došlo k sexuálnemu
zneužitiu. Bolo to aj trestne riešené, vyšetrované na OR PZ BA II, kde bolo však trestné stíhanie
zastavené ako nedôvodné. Svedkyňa však má za to, že táto skutočnosť dcéry nesúvisí s prejednávanou
vecou, nakoľko predmetný skutok sa stal keď mala 14 rokov a dostala sa do neho sprostredkovane
cez kamarátku, nie tak, že by ona vyhľadávala spoločnosť mužov cez túto sieť. Má za to, že to treba
rozlišovať, pretože v tom prvom prípade mala 11 rokov a bolo to dieťa, ktoré vôbec nerozmýšľalo.
Jej dcéra bola sexuálne zneužitá 1x keď mala 11 rokov a 2x tento prípad, keď mala 14 rokov a bola
znásilnená. Jej dcéra do inkriminovaného skutku mala také kamarátske vzťahy, tak by to svedkyňa
nazvala, nebolo tam nič sexuálneho, vie, že mala spolužiaka ako kamaráta, hoci tínedžeri to tak
nenazývajú, povedia, že je to frajer, nebolo to však nič vážne, nič sexuálne. Aj toho času má priateľa
zo školy, teda vekovo primeraného.
Vzťah k alkoholu má teraz jej dcéra negatívny, jediný krát kedy pila alkohol, čo vie, tak bolo vtedy, keď
sa stal skutok. O tom vie, veď ju videla opitú, keď s ňou bola v nemocnici a teda vie len o tomto prípade
s alkoholom. Bývajú v Rajke, dcéra mala kúpený lístok asi na 12:00hod., obojsmerný a vtedy spolu aj
volali s tým, že sa má vrátiť domov asi o 4tej. Policajné zložky, resp. záchranári v súvislosti s jej dcérou
ju kontaktovali okolo 15,30hod., vie, že neboli ešte 4.
O samotnom skutku jej dcéra uviedla, že si nič nepamätá, nakoľko bola tak strašne opitá, že mala vyše
2,5 promile alkoholu v sebe. Jediné čo si pamätá je vraj, že ju niekto hodil na posteľ, stiahol jej nohavice.
Nevie aj či si neudrela hlavu a bola dobitá, to videla. Myslí tým dobitá nejak nad okom a v podbrušku
mala modrinu vpravo. Dcéra jej povedala, že obvinený tam doniesol alkohol, že jej to bolo naliate v
pohároch a doniesol im pitie do tej miestnosti. Chutilo to ako malinovka, bolo cítiť, že tam nejaký alkohol
zrejme je, ale nebolo to až také silné. A nerátala s tým, že by jej to takto udrelo do hlavy, nakoľko nemá
skúsenosti s alkoholom. Tento alkohol dcéra požila pred skutkom samozrejme. On im stále dolieval to
pitie, takže bola z toho mimo. V domácnosti majú alkohol, aby keď niekto pride, ho mohli ponúknuť.
Bezprostredne po skutku bol stav ich alkoholu v domácnosti bez zmeny, nič im nezmizlo, ani nikdy pred
tým, ona nebola nikdy taký alkoholový typ. V ten deň mala dcéra pri sebe 50.- eur, pretože mala ísť na
dentálnu hygienu strojčeka. Keby chcela mohla hoci koho požiadať, aby jej alkohol kúpil. Ale policajti mi
po skutku odovzdali tých 50 eur neminutých.
Predmetný skutok zanechal na jej dcére následky už len minimálne v tom, že musela ísť vypovedať
o tomto skutku na políciu, vzhľadom na jej vek. Zanechalo to na celej rodine stopy. Ona bola vždy milé
dievča, aj je naďalej. Fyzicky teda nezanechalo, ale psychicky áno. Je liečená na psychiatrii, pravidelne
chodia k psychológovi, berie lieky, má antidepresíva, ktoré brala ešte pred skutkom, ale po skutku sa jej
to zhoršilo, a preto musela brať lieky na ukľudnenie- antipsychotiká. Jej dcéra sa liečila na psychiatri tri
mesiace pred tým, ako sa stal skutok s tým, že po tom skutku sa jej to ešte zhoršilo.
Svedkyni boli so súhlasom procesných strán prečítané časti chatu zo sociálnej siete Pokec, / č. l. 27 a
č. l. 34/, ktoré mala písať maloletá P..
Na otázku, ako je možné, že dcéra a o ktorej svedkyňa tvrdila, že nemala vôbec žiadnu skúsenosť
alkoholom do uvedeného dňa, si cez prečítanú komunikáciu vypýtala presný druh vodky, Kapitán a
podmienila stretnutie prinesením fľaše, svedkyňa uviedla, že si nemyslí, že by dcéra pila pred tým. To,
že si niekto požiada vodku, nemusí znamenať, že by ju už pred tým pila alebo chutnala, alebo chcela
skúsiť znovu.
Na ďalšie otázky svedkyňa uviedla, že s dcérou pri jej výchove preberala otázky sexuality ako každá
matka, ako nastupuje puberta. Ako jej prišla menštruácia v jej 10 rokoch, tak vtedy to preberali, alebo
pri rôznych filmoch, keď bol na to dôvod. Pri rodinných oslavách nebolo umožnené dcére ochutnať
alkohol. Nemala možnosť kontrolovať mobilné alebo iné zariadenia umožňujúce komunikáciu jej dcéry.
Nekontrolovala jej mobil, ale domáce PC pozerala, tam chodia všetci z rodiny. Svedkyňa nemá vedomosť
o dcére, či mala aj iný sexuálny styk mimo predmetný skutok ako aj mimo skutok vedený na OR PZ BA II.
Jej dcéra potrebovala antidepresíva ešte pred týmto skutkom z dôvodu, keď nastupovala do 9 ročníka
na základnej škole a následný prestup na strednú školu, boli pod tlakom, sama jej povedala, že by
chcela ísť k psychológovi. Prospech na základnej škole v druhom stupni mala v tom poslednom ročníku
asi cca dve 4-rky, nepamätá si, že by ich bolo viac. Dcéra chodí aj k špeciálnej pedagogičke z dôvodu
poruchy dislexie, diskalkúlie, ťažko chápe, keď sa učí, je integrovaná. Tým, že svedkyňa fajčí, tak to
z nej občas cítila, vie, že to vyskúšala, a teraz nevie o tom, že by fajčila. Kamarátka s S. je posledné
dva roky ZŠ. S rodinou rodinou S. sa nenavštevujú, zavolajú si, keď idú k sebe dievčatá spať, teda
respektíve, keď chodieva len V. S. k nim spať, nakoľko majú rodinný dom a oni malý byt. Svedkyňa V.
S. nejak extra nepozná. Rozprávala sa s ňou o bežných veciach, prišla jej skromná. Nepobadala, že by
mala na jej dcéru V. zlý vplyv. Toho času nie sú v kontakte, už je každá na strednej škole a má svoj okruh
známych. Svedkyňu prečítaná konverzácia jej dcéry s obžalovaným prekvapila, tiež vyvinula opatrenia –
mala odobratý mobil, zo školy musela ísť domov, takže prísnu dochádzku, pomaly sa to uvolňovalo, aby
sa vrátila späť dôvera, celá situácia svedkyni je nepríjemná. Myslí si, že ju dobre vychovali a nezaslúžia
si to, a stále to musí riešiť aj tu napríklad na súde, čo jej nie je príjemné. Neprislúcha jej súdiť, kto za
to môže, ale verí, že je už všetko v poriadku.
Svedkyňa má so svojou dcérou skúsenosť, že by ju klamala. Myslí si, že každé dieťa raz zaklame, už
len keď dostane zlú známku. Také bežné klamstvá, tak taká skúsenosť bola samozrejme.
Svedok T. Q. na hlavnom pojednávaní uviedol, že si pamätá z toho celého to, že jeho dcéra s priateľkou
V. si dohodli cez facebook stretnutie s obžalovaným, ktorý tam priniesol alkohol. Počul verziu, že to
bola nejaká malinovka, že nevedeli, že to je alkohol a dcéra si vlastne viacej nepamätala z toho celého.
Pamätá si len, že šli z práce domov a vtedy im zavolali z policajnej stanice, že čo sa stalo, tak šli do
nemocnice. Teraz sa dopočul nedávno, že to druhé dievča malo dať poznámku na tú komunikáciu, že
majú iba 14 rokov. Je to už dva roky dozadu, veľa si z toho nepamätá. To, čo myslel to nedávno, tak to
je dnes, že mu to mala uviesť matka poškodenej V..
O skutku sa s matkou poškodenej rozprával aj tu pred súdom, bol tam aj otec poškodenej V., pán S.,
a teda jej matka, iba oni dvaja a svedok.
Celú verziu ako sa to stalo len počul, čiže len to reprodukuje. Nepamätá sa kde počul, že dievčatá si
mysleli, že pijú malinovku. Pokiaľ si pamätá správne, tak tá V. sa skontaktovala s obžalovaným a jeho
dcéra bola len taká prísediaca, alebo ako by to mal povedať. A zoznámili sa asi cez Pokec. Potvrdil, že
jeho sa dcéra zoznámila cez Pokec aj s nejakým iným mužom. Pokiaľ vie, komunikovala tam s nejakým
alebo s nejakými mužmi. Nevie či vôbec došlo k nejakému stretnutiu, vôbec nevie čo má k tomu uviesť.
Iba vie, že bola v tom internetovom kontakte, teda že komunikovali cez portál. To je všetko čo vie.
S mužmi sa cez ten portál kontaktovala možno keď mala 10-12 rokov, manželka to možno vie. Koľko
intímnych vzťahov mala jeho dcéra pred týmto skutkom nevie. Spomenul si, že bolo jedno, ale to bolo
znásilnenie. Vie, že sa to nevyšetrilo ako znásilnenie, pretože sa jej vyhrážal, že ak to dá ako znásilnenie,
tak nevie čo, vyhrážal sa jej a tak povedala, že to bolo dobrovoľné. Následne sa až po uzavretí prípadu
dozvedeli, že bola zneužitá, pretože už nebola pod nátlakom. Svedok mal skúsenosť so svojou dcérou,
že by niekedy pred týmto skutkom klamala. Keď mala cca 10-12 rokov, ako príklad uviedol, že povedala,
že si ide kúpiť žuvačky do večierky, pritom tam nebola. Zo školy bežne keď dostala zlú známku, alebo
ohľadom učenia, že to boli výhovorky. V súčasnosti ich neklame. Prestala klamať asi tak pol roka až
rok po skutku.
Svedok uviedol, že sa nedohadoval s ostatnými svedkami pred pojednávacou miestnosťou, ako bude
pred súdom vypovedať. Na vysvetlenie uviedol, že to, čo vlastne povedal, s tým, že dcéra uviedla vek
na tej sociálnej sieti, tak si nebol istý, či sa tak stalo, tak sa uisťoval u druhej strany, či to tak bolo. S
dcérou sa o predmetnom skutku nerozprával.
Súd zákonným spôsobom prečítal časť výpovede svedka z prípravného konania kedy uviedol, že dcéra
mala v období od prvého intímneho styku až do dňa skutku .t.j. 23.02.2016 asi troch priateľov, pričom
rozpor vysvetlil upresnením, že tieto vzťahy, ktoré uviedol pred vyšetrovateľom neboli intímne, boli spolu
ako tínedžeri a ten prvý vzťah, ktorý trval dva roky, toho chlapca poznal osobne, chodil aj k nim.
Svedok S. V. na hlavnom pojednávaní uviedol, že prišiel z práce domov, čas si už presne nepamätal.
Videl v predsieni u nich doma cudziu obuv, väčšiu, pánsku, ktorá nepatrila do ich domácnosti, takže
pochopil, že majú pánsku návštevu. Nepamätá si, či boli dvere do izby otvorené, alebo či ich otváral,
ale zistil, že na dcérinej posteli sa nachádza viacero osôb. Pána obžalovaného dobre nevidel, len videl,
že tam niekto leží a akonáhle ma zaregistroval, zakryl sa paplónom. Požiadal ho o občiansky preukaz
a bol zarazený, že mu ho dal, že ho vôbec má, pretože síce videl, že tam nesedeli a nedebatovali, ale
myslel, že sa bude jednať o nejakého spolužiaka. Obžalovaný z tej postele vyšiel, síce nevidel ako sa
oblieka, ale videl ako sa natriasa paplón, teda usúdil, že si pod paplónom oblieka nohavice. Svedka na
tom najviac zarazilo, že oproti svedkovi bol chlap dospelý ako svedok, vyšší ako svedok, mohutnejší
ako svedok. Šokovalo ho, čo sa to deje v ich domácnosti, nepamätá si presne aký viedli spolu rozhovor.
Nebolo tam žiadne násilie, ani z jeho a ani zo strany svedka. Potom však šli spolu na policajnú stanicu.
Tam svedkovi vytkli, prečo nechal dievčatá samé na byte, prečo išiel fyzicky s ním na stanicu a nezavolal
telefonicky hliadku, takže hliadka išla späť so svedkom na byt. Prišli s hliadkou do bytu, v byte nikoho
nenašli. Až potom zistili, že ležali dievčatá v kúpeľni na zemi a tým aj bránili otvoreniu dverí. Keď hliadka
zistila, že čo sa vlastne deje, tak zavolali aj záchranku. Prišli záchranári, skontrolovali obe dievčatá,
naložili ich do sanitky a odviezli ich do nemocnice na vyšetrenia, že čo sa vlastne deje. Svedok nevie
presne v ktorej dobe zistil, že sa tam pil alkohol. Určite ešte v dobe, keď bol obžalovaný v tom byte, ani
nevie koľko mu trvalo, kým prišiel na to, že obe dievčatá sú opité. To bol prvý a posledný krát čo sa
dozvedel, že dcéra pila alkohol, lebo u nich doma alkohol nie je a ani sa nedrží. Je pravda, že dcéra
v tom čase nosila strojček na zuby.
Svedkovi boli so súhlasom procesných strán prečítané časti chatovej komunikácie zo dňa 23.02.2016,
ktorá bola odoslaná pod nickom „mirry“, / č. l. 30-31/
Na otázku, ako môže dievča, ktoré, ako tvrdí nemala nikdy pred skutkom skúsenosť s alkoholom,
podmieniť stretnutie s neznámym mužom prinesením flaše s alkoholom s konkrétne uvedenou značkou
a uviesť, že: „orálny sex som mala len vtedy, keď som bola naje..ná.“ svedok uviedol, že žiaľ takýchto
excesov jeho dcéry nebol prítomný, nezažil to. Podľa jeho vedomostí nemala kontakt s alkoholom.
Svedok sa dozvedel až po vyšetrení na Kramároch, že tento skutok a teda tento styk rozhodne nebol
prvý intímny pomer jeho dcéry.
Dcéra v týchto veciach nikdy nezvykla klamať. Nevie či mu to zatajila niekedy kvôli tomu, že sa bála. Biť
ju nebili, ani žiadne drakonické tresty nemala a vždy ju učili, že pravda je lepšia ako riešiť maléry.
Potvrdil, že pri tom kontakte s obžalovaným, keď sa stretli v tom byte, neprišlo k žiadnym vyhrážkam, ani
k násiliu, ani že by chcel ujsť. On vystupoval slušne, ale detaily si už svedok nepamätá. Rozprával sa
s obžalovaným, či má vedomosť, koľko majú dievčatá rokov, nevie však presne kedy, či ešte pred tým,
než zistil, že je tam aj alkohol. Ale určite mu uviedol, že je to malér, lebo ani jedno z dievčat nemá ešte
15 rokov. Nepamätá sa, čo v tú chvíľu obžalovaný robil, ako reagoval. Obžalovaný spomínal v takom
duchu, že si myslel, svedok si nepamätá presne číslo, či hovoril, že majú viac ako 18 alebo menej než 18.
Svedok nemá nejaký obvyklý čas kedy chodí domov, pretože u neho v práci je to nevyspytateľné, a
môže prísť domov medzi 13tou a 18tou hodinou poobednou. Teda dcéra sa nemôže spoliehať, že príde
v určitých čas, aby mohla napríklad upratať.
Svedok nevie z akého dôvodu sa rozhodol ísť s obžalovaným na políciu. Netuší akú mal predstavu.
Našiel doma dve 14 ročné dievčatá úplne opité v posteli s dospelým chlapom. Svedka na takúto bizarnú
situáciu nikto nepripravil, aj na polícií sa ho pýtali, prečo takto postupoval a nevie na to doposiaľ
odpovedať.
Dcéra bola v opatere psychológa nejaký čas pred skutkom asi týždne či mesiace, nevie presný čas.
Sama dcéra prehlásila, že má depresívne stavy a preto ju manželka zobrala k psychológovi. Tých sedení
bolo viacej, no nevybaví si presne koľko. Nevie či liečba bola nastavená, lebo sa mu to prelína s tou
nasledovnou liečbou po tomto skutku, manželka vie presnejšie. Nemá vedomosť o tom či dcéra pred
týmto skutkom nadviazala prostredníctvom sociálnych sietí známosť s mužom alebo mužmi. Považovala
to za také intímne veci, že síce je jej otec, ale je chlap a tak to radšej predebatovala s matkou. Nevie
ako dlho bola prihlásená konkrétne na tomto pokeci pred tým, ako došlo k tomuto skutku.
S dcérou sa nerozprával o priebehu skutku, pretože bola dcéra po tom skutku hospitalizovaná, a dostali
zákaz, respektíve boli poučení o tom, že by nebolo vhodné jej to pripomínať, a keď že bola dosť opitá,
asi má aj okno.
Upresnil, že dcéra bola úplne nahá a to druhé dievča malo nejakú košeľu, ale ďalej nevie čo mala na
sebe. Vie, že to druhé dievča, respektíve jedna z nich sa povracala na tej posteli a zrejme vtedy niekde
zistil, že tam je ten alkohol, a pochopil, že nevracala, že by jej bolo zle z jedla napríklad. Keď s ním
prišli policajti až domov, tak oni zistili, že sú riadne opité a predtým, keď tam prišiel sám, dcéra okolo
neho prechádzala a zatackala sa, tak to bral ako to, že sa zľakla a rýchlo sa šla zavrieť do tej kúpeľne.
Až neskôr zistil, čo je vo veci. Nepamätá si, či videl tackavý pohyb dcéry po príchode domov, a akým
spôsobom sa dcéra postavila z postele úplne nahá. Ale prvotne myslel, že sa snaží skryť pred ním
a nepamätá sa, či do niečoho vrazila, ale nevie, či by to nazval tackavým pohybom. Nedostal šancu
s ňou hovoriť, pretože ako prišiel, ona prebehla do tej kúpeľne a zavrela sa tam a následne riešil s
obžalovaným situáciu. Nevie na akú dobu odišiel z bytu s obžalovaným, až kým sa vrátili s PZ. Nevie
koľko sa zdržal na polícií.
Potvrdil pravdivosť jeho výpovede z prípravného konania, nakoľko tie zážitky boli čerstvé v pamäti, a
teda potvrdil, že sa snažil urobiť nahrávku fotoaparátom, keď videl nahú dcéru a to čo sa tam deje, ale
záznam je nepoužiteľný, nakoľko tým fotoaparátom prešiel rýchle s rukou a je to len jedna šmuha, nie
je tam vidieť, kto sa tam nachádza a je tam aj plafón.
Svedkyňa S. J. na hlavnom pojednávaní uviedla, že pre odstup času, detaily si nepamätá. Bola
len telefonicky informovaná manželom, že našiel cudzieho chlapa u nich v byte, a našiel dievčatá v
bezvedomí. Jej jedinou úlohou v tom momente bolo, aby sa čo najskôr dostala domov, aby došli druhý
policajti na zaistenie stôp. Prrišla v rámci svojich možností domov, prišli policajti, ktorý sa následne
vymenili za ďalších, pobrali vzorky, a mohla potom poupratovať byt, a manžel bol v nemocnici s
dievčatami. A všetko potom jej dali vedieť telefonicky z nemocnice, kde boli dosť dlho. Až okolo polnoci
mala informácie, že ostávajú v nemocnici. So svojou dcérou mala veľmi dobrý vzťah. Preberali aj intímne
záležitosti. Dcéra mala prvý intímny vzťah asi okolo 14 rokov. Zdôverila sa jej po tomto skutku sama
od seba. Svedkyňa sa jej po skutku pýtala čo sa udialo, ale veľa si toho nepamätala. Svedkyňa si
nepamätá detaily. Pred týmto skutkom dcéra rozhodne nepila alkohol a ani v domácnosti sa nedržal.
V čase skutku dcéra nosila strojček.
Svedkyni boli so súhlasom procesných strán prečítané časti z chatovej komunikácie Pokec, / č. l. 30-31./
s otázkou ako je možné, že dievča o ktorom tvrdí svedkyňa, že nemá vzťah ani kontakt s alkoholom,
si vymieni stretnutie s cudzím mužom pod podmienkou, že jej donesie flašu s alkoholom s presne
označeným druhom alebo typom alkoholu svedkyňa uviedla, že vzhľadom k tomu, že v televízii je každú
chvíľu reklama na alkohol, tak sa nečuduje, že vie názov. Aj od detí, ktoré už majú skúsenosti, pretože
sa nestretávajú len so spolužiakmi, ale aj so staršími deťmi, tak sa každý rád pochváli aj medzi sebou,
aké mali skúsenosti s alkoholom.
Na základnej škole bola jej dcéra pod kontrolou psychológa, mala cca 13 rokov, teda v 7. triede chcela
prestúpiť na inú školu. To bol dôvod prečo išla k psychológovi. V tom čase sa už kamarátila s P. T..
Svedkyňa nemá vedomosť, či dcéra nadviazala aj s inými mužmi kontakty cez soc. sieť Pokec. Nevie
ako dlho bola prihlásená na tejto soc. sieti Pokec pred týmto skutkom. Nevšimla si na svojej dcére, že
by jej klamala. Obaja naraz ako rodičia sa venovali dcére ako dievčaťu ohľadne vysvetľovania otázok
sexuálneho života. Dcéra mala 8-10 rokov. Dcéra bola podľa názoru svedkyne dostatočne informovaná.
Ohľadom pripravenosti dcéry na sexuálne kontakty svedkyňa konštatovala, že je to skoro, ale bohužiaľ
nevráti čas a teda v 14 rokoch je to skoro.
V čase skutku doma držali prezervatívy a to v kúpeľni, v poličke so zrkadlami , značku Durex cca 2
krabičky. Neregistroval po skutku, že by jedna z tých krabičiek zmizla, no počet nekontrolovala. Dcéra
nemala v inej izbe svoje veci, než v tej v ktorej sa stal skutok, majú len jednu izbu, tam majú jednu
poschodovú posteľ na ktorej spí v dolnej časti dcéra, a potom majú len kúpeľňu, kuchyňu a malú
predsienku. Nevedela o iných intímnych vzťahoch dcéry pred skutkom. Dcéra sa jej zdôverovala.
Mobilnú komunikáciu dcéry, resp. akúkoľvek internetovú kontrolovala tým, že mali na notebooku
rodičovskú poistku tj. nemohla ísť na tzv. dospelé stránky. Čo sa týka mobilu, tak tam asi nie, mala
povolené od svedkyne komunikovať na portály „instagram“ a „facebook“. O „pokeci“ svedkyňa nevedela.
Dcéra začala mať frajerov po13 rokoch, mala ich dvoch – troch, ktorých im predstavila. Boli to spolužiaci,
čiže približne v tej istej vekovej kategórií. Taký vzťah, aby sa bavili s dcérou o fyzických kontaktoch s
frajermi, nemali. Svedkyňa sa jej na to nepýtala, keby chcela, tak by sa mohla zdôveriť. Svedkyňa vie,
že raz dcéra skúšala fajčiť, bolo to v tom období v 13 rokoch. Svedkyňa je nefajčiar, v domácnosti sa
nefajčí, vie, že dcére to nechutí, takže toho času nefajčí.
O tomto skutku sa s dcérou rozprávala, keď ju pustili z nemocnice, asi týždeň-dva na to. Dcéra jej
povedala, že sa opili a viac si nepamätá. Dcéra jej nepovedala, koho to bol nápad. Tú komunikáciu
videla a má za to, že na chate vás nikto nevidí, sú tam tzv. silné reči, môžete tvrdiť niečo, čo nie je
pravda. Vie, že toho času nie je na „pokeci“, dcéra jej ukázala, že nie je, a v skutku sa s ňou viac nevŕtala,
vzhľadom na radu psychiatra. Naďalej navštevujú psychológa a psychiatra. Užíva antidepresíva. V čase
skutku nebrala dcéra lieky. V tom čase, keď boli s dcérou u psychológa, tak to boli len konzultácie. Muž,
s ktorým mala dcéra prvý krát intímny styk, bol spolužiak, rovnaká veková kategória, takže to bolo na
základnej škole. Nevie presne koľko mali obaja rokov. O prvom styku sa dozvedela až po tomto skutku,
a to už je dva roky dozadu, takže ho musela mať pred 14 rokom. Nedávala trestné oznámenie, pretože
ten pohlavný styk nebol dokončený, pretože ju to bolelo a prestali s tým. A aj vzhľadom na to, že jej to
povedala až po tomto styku. Nevie konkrétne o ktorého spolužiaka išlo.
Svedok W. N., ako príslušník PZ na hlavnom pojednávaní uviedol, že v ten deň toho skutku prišiel jeden
otec jedného z dievčat aj s obžalovaným – prítomným na pojednávaní, na oddelenie PZ a vlastne policajt,
ktorý mal v ten deň službu na stálej službe uviedol, že ten otec povedal, že našiel ich spolu v posteli.
Malo dôjsť k styku, a nie sú plnoleté a preto nás vyslali na miesto to skontrolovať do toho bytu. Prišli do
toho bytu, dievčatá sa tam spočiatku nenachádzali. Našli ich v kúpelke na zemi, boli odvracané, tzv. v
bezvedomí. Nešli otvoriť poriadne dvere do kúpelky, lebo ony ležali na zemi, tak museli dvere vysadiť,
zavolali RZP a dali ich do stabilizovanej polohy. Potom si ich prevzala RZP, odviezli ich na výplach, na
detské. Byt bol rozhádzaný. Snažili sa komunikovať s týmito dievčatami, ale neodpovedali, boli na mol
opité. Ich otec im dával občianské aj napriek tomu, že ešte mali pred 15 rokom. Dievčatá boli vyzlečené
do pol pása určite, ale od pol pása dole si nepamätá. Nemali žiadne zranenia, ani modriny. To si vôbec
nevšimol. Vie, že im dávali deky, aby im nebolo zima, ale nevšimol si žiadne zranenia. Nepamätá si o
ktorej prišli do toho bytu, no vie, že končili službu, že to bol posledný výjazd, a tam s jednou matkou tých
dievčat čakali, kým príde technik. Nevie ako dlho sa zdržal oznamovateľ s obžalovaným na oddelení PZ.

Svedok V.. K. R., ktorý v daný deň mal vykonávať hliadku s volacím znakom E 305 spolu s kolegom W.
N. a v daný deň sa mal dostaviť na OO PZ oznamovateľ otec jedného maloletého dievčaťa – p. S. spolu
s potencionálnym páchateľom, a následne sa mal dostaviť na miesto činu. Na hlavnom pojednávaní k
veci uviedol, že už si z toho čo je v úradnom zázname nič nepamätá. Ten úradný záznam spísal ten
určite v ten deň a určite po tej udalosti. Bol v byte oznamovateľa s kolegom W. N.. Nachádzali sa tam dve
maloleté dievčatá. Pamätá si, že v kúpeľni, kde ležali, boli úplne nahé, neboli pri vedomí, javili známky
nadmerného požitia alkoholu. Vyhodnotili to podľa zápachu z alkoholu u oboch dievčat, a na stole bola
fľaška alkoholu vypitá. Nepamätá si o akú fľašu sa jednalo. Obidve vyniesli na posteľ a snažili sa ich
nejako stabilizovať, kým príde záchranná služba. Boli aj v iných miestnostiach ako v kúpeľni, ale nevie
čo to boli za miestnosti, určite to bola chodba a jedna z izieb. Do bytu sa dostali z dôvodu, že bol vyslaný
operačným strediskom, a kľúče im poskytol majiteľ bytu, otec. Podozrivý nebol s nimi. Keď sa svedok
vrátil z miesta činu, videl podozrivého na oddelení. Nekomunikoval s ním nerobil žiadne úkony. Do času
príchodu záchrannej služby boli v byte do ukončenia všetkých úkonov. Uložili ich na lôžko v jednej z
tých miestnosti, nevie pomenovať, či to bola detská izba alebo obývacia izba, a teda jedna bola určite
v miestnosti -v izbe, druhá bola v kuchyni.
Do príchodu záchrannej služby si nepamätá či si všimol na posteliach niečo nevšedné. Nepamätá si
či boli na posteliach obliečky alebo boli postele viditeľne použité, ani si nepamätá či sa do príchodu
záchrannej služby dievčatá prebrali, či s nimi komunikovali. Do príchodu záchrannej služby boli dievčatá
holé ale boli prikryté, určite im dávali deku alebo niečo také. Úradný záznam z 23.2.2016 vypracoval
veliteľ hliadky a nevie, kto bol veliteľ v ten deň, je to tam určite uvedené. Ak bol svedok veliteľ, tak on,
ak nie, tak ten druhý.
Svedok C. C. na hlavnom pojednávaní uviedol, že v súvislosti so znásilnením dvoch dievčat, bolo to
dávnejšie, takže si veľa toho nepamätá, boli privolaní ako hliadka RZP. Keď prišli do bytu, dievčatá
plakali, teda boli pri vedomí. Jedna bola v kuchyni za stolom a druhá v izbe v posteli a boli pod vplyvom
alkoholu. Kolegyňa išla za jednou v izbe, v posteli, ja som ostal s druhou pri stole. Tá ktorá bola v izbe,
bola na tom horšie, viac pod vplyvom alkoholu. Pýtali sa ich, čo sa im stalo. Tam keď ešte boli v byte, im
nechceli veľa hovoriť. V aute sa jedna viac rozhovorila. Povedala, že si zavolali chlapa, dohodli sa cez
sociálnu sieť, opil ich a mali spolu pohlavný styk. Tá druhá viac menej len plakala a bola opitá, nechcela
o tom rozprávať. Nepamätá sa, či sa opýtali tých poškodených dievčat, či prišlo k pohlavnému styku
dobrovoľne alebo nie. Keď prišli, jedna sedela nahá v deke, podali jej veci, a pritom ako sa obliekala
si nevšimli na viditeľných miestach- častiach tela zranenia tj. na tvári, na rukách nič, žiadne zranenia
a to ani na tej druhej. Tá, ktorá bola na tom horšie, teda bola viac opitá, tej otec tam bol a tá druhá,
ktorá plakala, tak tá sa bránila, aby boli privolaní rodičia, lebo jej mama nevie, kde je a naozaj afektívne
dávala najavo, že nechce volať rodičov. Tá, ktorá nechcela privolať rodičov sedela v aute na normálnom
sedadle pripútaná bezpečnostným pásom, tá druhá ležala na nosidlách. Teda bola len pripútaná, fyzicky
sa nejak nebránila.
Svedok špecifikoval prejavy opitosti oboch dievčat po ich príchode na byt tak, že tá jedna, ktorá ležala,
tak tá bola viac opitá. Bola pri vedomí, ťažšie reagovala, ale za pomoci aj chodila a jednoduchými
odpoveďami odpovedala na otázky. Možno raz zvracala, ale to si nie je istý. A tá druhá bolo vidieť,
že je opitá, ona aj rozprávala, čo všetko sa stalo, v tej sanitke Keď sa jej pýtal odpovedala. Na byte
nechceli ani jedna moc rozprávať, nakoľko tam bol jednej otec a 4-ia policajti. Tá druhá, menej opitá,
bola schopná samostatného pohybu. Síce tackavého, ale prešla si.
Svedkovi bola so súhlasom procesných strán prečítaná časť výpovede z prípravného konania (č. l. 111 z
28.03.2017) týkajúca sa informácie o výpovedi dievčat v sanitke ohľadom sexuálneho styku a na otázku
uviedol, že ony mu povedali, že si ho zavolali k sebe domov, potom mali s ním pohlavný styk a tiež je
pravdou, že obe tvrdili, že už mali pred tým viac krát pohlavný styk.
Znalec T.. V.. F. K., W., prezentoval psychologický znalecký posudok vo vzťahu k obžalovanému č.
39/2017 a 76/2017 a uviedol, že druhý posudok bol vykonaný na objednávku OČTK s tým, že boli
rozšírené otázky oproti prvému ZP č. 39/2017 podanému k tejto osobe a v tejto veci. Za závažné
skutočnosti považoval nasledovné zistenia:
Po prvé: zistenia ohľadom osobnosti obžalovaného, ktoré sa premietajú do motivačného predpolia
skutku a teda i do samotnej motivácie. Ide o osobnosť nezrelú, so zvýraznenými prvkami zníženej
sociability a adaptality, negatívneho. sebaobrazu, a porúch v intersexuálnej sociability. Preferuje
bezpečné prostredie v tom zmysle, že vyhľadáva pozitívnu spätnú väzbu medzi ľuďmi, ktorých vníma
ako menej ohrozujúcich vo vzťahu k svojej sebaistote. Takto je prirodzené, že vyhľadáva menej zrelé
objekty. Druhým zistením je, že vyšetrením v odvetví psychológie sexuality neboli zistené žiadne znaky,
ktoré by nasvedčovali pre prítomnosť deviácie ako stabilnej orientácie na jednoznačne maloleté objekty.

Uvedené je zrozumiteľné v kontexte prípadu, kde z odborného hľadiska sa považujú za pedofilné
objekty tie, ktoré sú mladšie ako 13 rokov, pričom tieto samé o sebe musia vykazovať znaky „detskosti“.
Tretím zistením je nález PPG vyšetrenia, ktoré potvrdzuje úvahu o potrebe bezpečného, neohrozujúceho
prostredia s vysokou mierou kooperatívnosti k tomu, aby bol pre neho styk uspokojivý. V PPG náleze
nachádzame detumescenčné prvky (pokles vyvolaný úzkosťou) pri podnetoch zobrazujúcich násilie,
resp. dominanciu muža nad ženou. Tieto tri okruhy zistení považuje z psychologického hľadiska za
rozhodujúce pre pochopenie konania v zmysle obžaloby. Od času vypracovania týchto posudkov
znalcovi neboli oznámené žiadne nové skutočnosti, ktoré by závery menili.
Znalec vysvetlil, že skutočnosť uvedená v ZP č. 39/2017, str. 8, posl. odsek, kde uviedol, že
u obžalovaného bola zistená významná miera sociálnej naivity a v existujúcich interpersonálnych
interakciách zaujíma pasívnu rolu, tak uvedené zistenia vyplývajú z projektívnych diagnostických metód.
Ide o spôsob, akým nakladá so sociálnou realitou, ktorá je zrozumiteľná v kontexte jeho celkovej
nezrelosti. Ako osoba nezrelá vyhodnocuje sociálne interakcie, resp. ich očakávanie menej realisticky.
Toľko k naivite. Vzhľadom k tomu, že ide o osobu, ktorá je nestabilná vo svojich rozhodnutiach, čo
pravdepodobne vníma i sám, považuje za efektívnejšie, bezpečnejšie vyčkať na impulz z vonku. S týmto
je však následne spojené jeho opakované sklamanie až pocity bezmocnosti. Všetky doteraz uvedené
skutočnosti poukazujú na zložitosť jeho postavenia v intersexuálnom priestore, čo ho limituje v napĺňaní
svojich potrieb „adekvátnejším spôsobom“.
Ďalej znalec vysvetlil, že sebaobraz u človeka sa môže vytvárať buď zisteniami ohľadom odoziev okolia
alebo vlastnými úvahami. Pokiaľ prevažujú úvahy o sebe samom bez primeranej korekcie reakciami
okolia vzniká obraz, ktorý je menej realistický vo vzťahu k sebe, je viac taký, ako ho očakáva, a tým
je teda naivnejší.
Tiež znalec vysvetlil, že vychádzajúc z PPG vyšetrenia sa objavujú znaky, ktoré zvyšujú
pravdepodobnosť toho, že v prípade pôvodne zameraného sexuálneho objektu, ktorý kladie odpor
dochádza k mechanizmom, ktoré sťažujú dosiahnutie vzrušenia, a tým aj následného sexuálneho
uspokojenia. V odpovedi na otázku č. 3 uviedol v poslednej vete, že vo vzťahu k prípadu je toto tvrdenie
významné preto, že v čase skutku, tak ako bol opísaný v dostupnom materiáli išlo o takéto objekty
dva. Ak by tie dve poškodené dávali odpor spôsobom, ktorý by on takto vnímal, bola by ohrozená jeho
schopnosť erekcie a realizácie pohlavného styku.
Znalec je toho názoru, že každá udalosť je výsledkom vzájomného pôsobenia. Centrálnej tendencie
toku daný motiváciou a vírov neurčitostí, ktoré narúšajú tento pôvodný zámer. Centrálnym tokom daným
motiváciou bola snaha zoznámiť sa a vykonať sexuálnu aktivitu, vírmi, ktoré komplikujú tento stav bola
špecifickosť situácie prítomnosti dvoch dievčat, príchodu otca. Znamená to teda, že samotný záujem
o realizáciu styku s menej zrelými objektmi, neprimeranými jeho veku je opísaný v posudku, avšak
komplikácie s tým spojené, ktoré sú predmetom šetrenia, sú náhodné.
Znalec na otázku o vierohodnosti výpovede obžalovaného, ktorý podal určitú výpoveď o skutkovom
stave, z ktorej je zrejmé, že nemal vedomosť o reálnom veku poškodených, práve naopak predpokladal,
a síce vek zodpovedajúci stredoškoláčkam, v kontexte konštatovaní znalca o jeho nezrelosti uviedol,
že vnímanie objektu je dané jeho výzorom a predchádzajúcou skúsenosťou pozorovateľa. Keďže k
miere zjavnej zrelosti sa vyjadriť znalec nevie, usudzoval, že obžalovaný reálne vyhodnotil objekty ako
právne dostupné. Obžalovaný svojim vývojom ani psychologickým vyšetrením nevykazuje takú mieru
antisociálnosti, ktorá by mu nezabránila v jednoznačne protiprávnom konaní (presnejšie povedané tá
pravdepodobnosť je veľmi nízka).
Znalec zdôraznil, že aby títo ľudia, tak ako v tomto prípade a podobných, nekončili vo vzduchoprázdne
pri svojom dozrievaní, ktoré potrebuje byť usmernené a podporené, bolo by žiadúce, aby boli realizované
v ich prípadoch psychoterapie, o čom bol obžalovaný aj poučený.

Znalkyňa V.. K. B., prezentovala znalecký posudok vo vzťahu k obžalovanému, pričom zotrvala na
závere a celkovom obsahu znaleckého posudku podanom v prípravnom konaní v tejto veci a to pod č.
96/2017 bez zmeny. Uviedla, že psychiatrickým vyšetrením bolo zistené, že obv. V. K. netrpí duševným
ochorením v užšom význame, t..z. že netrpí endogénnym ochorením z okruhu schizofrénii, netrpí
organickým poškodením mozgu a netrpí ani mentálnou retardáciou. Menovaného vyšetrila v auguste
2017. Vo vzťahu k toxikologickej anamnéze uviedol, že nie je pravidelným abuzeom alkoholických
nápojov. Alkohol pije príležitostne, nepopisoval abstinenčné stavy – stavy po vynechaní pravidelného
konzumu alkoholu, nepopisoval stavy výpadku pamäte po pití alkoholu ani stavy agresívneho správania
pod vplyvom alkoholu. Na základe týchto údajov a psychiatrickým vyšetrením a zhodnotením zistila,
že menovaný nie je závislý v zmysle somatickej telesnej a psychickej závislosti od alkoholu. Nie je

užívateľom drog, nie je užívateľom návykových liekov a nie je hráčom výherných automatov. V rámci
odobratia sexuálnej anamnézy uviedol, že je heterosexuálne orientovaný, necíti sa byť pedofilom,
doteraz nemal sexuálne skúsenosti s mladistvými dievčatami. Zhodnotením v ZP uviedla, že obvinený
v čase spáchania skutku vedel a mohol rozpoznať nebezpečenstvo a protiprávnosť svojho konania,
vedel svoje konanie ovládať, v čase spáchania skutku netrpel žiadnym duševným ochorením, pri
ktorom by mal ovládacie a rozpoznávacie schopnosti forenzne významne znížené alebo vymiznuté.
Počas vyšetrenia bol normatívne ladený, pozornosť bola primeraná, správanie adekvátne, poruchy
pamäťových funkcií neboli zistené, vnímanie bolo neporušené, intelekt orientačným vyšetrením spadal
do úrovne bežného populačného priemeru. V rámci vyšetrenia nebol intoxikovaný žiadnou návykovou
látkou a neboli badateľné na ňom ani prejavy abstinenčného stavu. Osobnosť zhodnotila ako sociálne
nezrelú, emočne labilnú, bez známok disociality, nivelizácie vyšších citov bez prestavby hodnotového
systému. V závere neodporúčala vykonať ochranné psychiatrické, PTX ani protialkoholické liečenie,
nakoľko zo psychiatrického hľadiska nie je k tomu indikácia. Obžalovaný spontánne o skutku nehovoril,
znalkyňa mu musela klásť otázky, pričom uviedol, že mu je to celkovo nepríjemné. Nevedel, že tie
dievčatá majú toľko rokov, že je mu to ľúto. Spontánne nerozvíjal tú tému a obšírne neinformoval.
Obžalovaný sa vyjadril, že nemal v období spáchania skutku ako aj v čase vyšetrenia stabilnú priateľku,
resp. partnerský vzťah.
Znalec W.. J. Y. prezentoval znalecký posudok č. 27/2016 pričom sa zúčastnil výsluchu oboch vtedy
maloletých na polícii a potom individuálne s každou hovoril a urobil u nich potrebné psychologické
vyšetrenia. Na základe toho odpovedal na otázky, ktoré mu položil žiadateľ posudku – OR PZ BA
V. Odpovede na otázky, ktoré dostal sú uvedené v posudku od strany 16 a vyššie. V prvej otázke
mal osobnostný profil maloletých popísať. U mal. P. R. písal o tom, že je schopná správne vnímať
a interpretovať realitu. Emotivita je labilná, je sklon ku kolísaniu nálad, sklon k úzkostným reakciám,
disforickým rozladám, nevie primerane zaobchádzať so svojimi potrebami. Jej celková psychická
výbava, netýka sa to intelektu, ide skôr o takú povahovú odolnosť, jej psychická výbava na zvládanie
životných situácií je slabá. Je emočne labilná, nestála, nedokáže využívať svoje rozumové schopnosti.
V sociálnom kontakte na jednej strane záujem má, ale na druhej strane sú jej predstavy naivné.
Je neistá, má zvýšenú tendenciu zaoberať sa sama sebou, môže mať o sebe pochybnosti. Mal. V.
H. je schopná vnímať realitu, v rámci emotivity je zvýšená pohotovosť emočným rozladám, emočné
rozkolísanie, nedokáže adekvátne zaobchádzať so svojimi potrebami. Psychický potenciál na zvládanie
životných situácií je slabý, osobnosť je krehkejšia, ľahko zraniteľná. Tiež má záujem o sociálne vzťahy,
ale na druhej strane je citlivejšia na bližšie vzťahy. Má zvýšenú tendenciu zaoberať sa sebou, má
sklon k negatívnemu sebahodnoteniu. Je náchylnejšia k pocitom, ktoré vníma ako depresiu. V emočne
náročnejších situáciách je výrazne neistá, môžu sa objavovať závislé postoje. Druhá otázka bola na
intelekt – tam v podstate u oboch je priemerný intelektový potenciál. Vo vzťahu k tomu činu toľko rozumu
mali, aby vedeli, čo sa deje. Tretia otázka bola na fantáziu, klamstvo – znalec považuje za veľmi málo
pravdepodobné, že by maloleté klamali v tom zmysle, že klamstvo je vedomé a cielené skresľovanie
reality.
Čo sa týka vierohodnosti – obe maloleté sa snažili vypovedať v súlade s tým, ako situáciu zažili, resp.
ako si ju pamätajú. Teda nesnažia sa klamať.
Piata otázka bola, či následkom konania a následkom prežitých udalostí u nich nenastal nepriaznivý
duševný stav s trvalými následkami – podľa znalca dôsledkom týchto udalostí nenastal taký stav, nezistil
taký stav.
Šiesta otázka sa týkala vierohodnosti – snažili sa popísať situáciu ako si ju pamätajú.
Posledná otázka bola, či vnímanie bolo ovplyvnené užitím alkoholu – vysoko pravdepodobné bolo, jednak
v presnosti a v kapacite vnímania.
Predčasne získaná sexuálna skúsenosť a jej vplyv na ďalší vývoj dievčaťa závisí na kontexte celej
situácie. Jednak môžeme uvažovať o tom, že keď tak mladé dievča vyhľadáva sexuálny styk v takomto
mladom veku, tak to znamená, že v tom vývine nie je niečo v poriadku. V takomto prípade je otázka,
že či ten styk je dôsledkom určitej disharmónie. U obidvoch v čase vyšetrenia môžeme hovoriť o
ich komplikovanom vývine. Ten vývin mal viacero spoločných charakteristík. Sexuálna skúsenosť už
predtým, sa dá pokladať za známku disharmonického vývinu. Bežne 11-ročná nemá sex. Závisí potom
aj od ďalších okolností, ako to prebieha ďalej. Závisí to od mnohých okolností. Normálny vývin v intimite
sa môže týmto narušiť. Emočne nie je v tomto veku maloletá tak vyspelá, aby mohla v súvislosti so
svojimi telesnými zážitkami zažívať aj pocit intimity.
Na otázku, o čom svedčí u mal. Aleny R., že mohla mať sexuálny vzťah s mužom, o ktorom nevie ani
ako sa volal, pričom toto uviedla aj pred znalcom, a že sa tak malo stať pred rokmi, znalec uviedol že
môže byť viacero faktorov. Jeden je taký, že si to vymyslela, aby sa ukázala, ako „súca slečna“, že už
má nejaký zážitok a nie je žiadny nováčik. Druhá možnosť je taká, že vie, kto to bol, ale nechce povedať
meno, aby nemal nepríjemnosti. Tretia vec je, že to mohlo vzniknúť v rámci nejakých skupinových aktivít.
Znalec u obidvoch mal. poškodených zdôrazňoval, že nevedia zaobchádzať so svojimi potrebami a to
sa tam aj prejavilo, a síce jednoducho povedané – že nemajú hranice, t.j. buď sa držím, alebo sa úplne
odviažem. Nevedia sa dostatočne regulovať. Je to nedostatkom sebaregulácie.
Znalec sa môže odvolať len na posudok, lebo si detail, či maloleté do času tohto skutku mali nejaké
skúsenosti s alkoholom, nepamätal, ale mal. P. R. vtedy uviedla, že odvtedy nepije a dovtedy nepila
alkohol. Mal. V. H. uviedla, že to bola jej prvá opica v živote, odvtedy alkohol nepije, ani dovtedy nepila.
Dôvod, pre ktorý pozvali maloleté obžalovaného na byt uviedli obe, že chceli vyskúšať tú fľašku. Išlo
im len o tú fľašu a on keď im to sľúbil, tak ho zavolali.
Z odborného hľadiska u takýchto maloletých dievčat vypitie fľaše tvrdého alkoholu ide jednak
o tú fyzickú stránku – nakoľko im môže byť zle alebo nie. Druhá stránka je objektívna zmena
psychických funkcií vplyvom alkoholu. Z psychologického hľadiska mohlo prísť k „šoku“ že sa dostali
do stavu, ktorý doteraz nepoznali, ak je to pravda, teda šok z novej situácie. Oni tú skutočnosť
popisovali fragmentovane, konzistentne popisujú o chatovaní, o príchode obžalovaného, dokonca ešte aj
maznanie, aj nalievanie si alkoholu. O sexe hovorili už útržkovite. Niekedy si pod vplyvom alkoholu všetko
nepamätáme, naruší sa ten kognitívny proces. Všetky tieto tri okolnosti, ktoré som uviedol predtým,
mohli ovplyvniť, ako si to všetko pamätajú. Znalec tiež uviedol, že je ťažko odhadnúť a určiť hranicu,
kedy už boli ťažko opité. Dievčatá zrejme vyzerali primerane k svojmu veku, lebo ak by boli výrazné
nápaditosti, uviedol by to znalec v posudku. Jedna z dievčat, t.j. P. R. uviedla, že aj predtým chodila k
psychiatričke a od tohto skutku sa to zhoršilo kvôli depresívnym náladám zo stresu – teda tak uviedla.
V. H. hovorila, že už predtým chodila k psychologičke kvôli depresii. Začalo to, keď mala 13 rokov, s
nástupom puberty. Aj sa poškodzovala. Počas znaleckého skúmania P. R. uviedla, že mala pred touto
udalosťou už sexuálny styk. Ohľadom V. H. znalec uvedené s istotou nevedel uviesť.
Bolo konštatované, že v konaní vedenom na OR PZ BA II v súvislosti so sexuálnym zneužívaním
P. R., bola menovaná podrobená znaleckému skúmaniu, ktorým sa malo zistiť na aký vek menovaná
vyzerá podľa tváre a ostatných fyziologických znakov. Zo ZP Znaleckej organizácie Forensic.sk bolo
skonštatované, že sa jedná o osobu, ktorá vyzerá staršie ako 15 rokov, dokonca, že sa jedná o osobu s
vekom okolo 18 rokov. Znalec v prejednávanej veci nevykonal žiadne špeciálne pozorovanie, nebola
na to ani cielená otázka zo strany zadávateľa. Ako už uviedol, výraznú nápaditosť nevzhliadol.
Súd aj na podklade konštatovania znalca, ohľadom osobného výsluchu poškodených dievčat pred
súdom, nakoľko t.č. je to 5 rokov dozadu a majú 20 rokov, a hoci mali vtedy vypité, pričom závisí aj
od toho, čo odvtedy zažili, ako sa vyvíjal ich život, považoval znalec za dosť nepravdepodobné, že by
opätovným výsluchom pred súdom k predmetnému skutku mohlo dôjsť k ohrozeniu ich vývoja, zdravia,
tak ako to má na mysli zákon, pristúpil k vypočutie poškodených dievčat za stálej účasti súdneho znalca
PhDr. Y..
Svedkyňa pošk. V. S. na hlavnom pojednávaní k veci uviedla, že vie, že sa to stalo približne pred 5 rokmi.
Počas asi jarných prázdnin s jej kamarátkou spravili veľkú hlúposť a rozhodli sa cez internet skontaktovať
s jedným pánom. Nebolo to konkrétne vyberané, že jeho, ale bolo to náhodné. Chceli sa ony dve v ten
večer spolu opiť. Samozrejme z jeho strany pochopila, že asi chce aj niečo od nich. Má pocit, že v tej
dobe to úplne nechápala, čo to bude obnášať. V tejto dobe už jej je to jasnejšie. Dohodli sa s ním, že sa
stretnú v Petržalke a že im kúpi fľašku alkoholu a teda môže byť u nich s nimi dvoma. S kamarátkou P.
išli spolu z Rajky do Petržalky autobusom a potom čakali na neho, kým dôjde. Svedkyňa uviedla, že od
tohto momentu, čo sa týka pamäti má to nejasné, pretože si nepamätá veľa. Iba si pamätá, že pila ten
alkohol a potom už iba nejaké záblesky. Pamätá si konkrétne iba to, ako sa nahá vytackala z postele, a
ako došiel otec domov. Ďalej si pamätá, ako ju jej otec obliekal a cestu do nemocnice sanitkou. Pamätá
si pobyt v nemocnici a na psychiatrii.
Na otázky uviedla, že s dotyčným mužom nadviazali kontakt cez „pokec“. Nevie, ako sa presne tá
sekcia volala, ale myslí, že to nebolo zrovna vhodné na jej vek. Na prvom výsluchu čo na ňom bola,
tam už povedala, že to bolo vlastne so sexuálnou tématikou. Bohužiaľ nevie, prečo si zvolili túto sekciu
za účelom na sexuálne zoznámenie sa s mužom, keď sa chceli opiť. Cez túto sekciou s obvineným
komunikovala svedkyňa. Prevažne s ním komunikovala o značke alkoholu, ktorý chceli, aby im doniesol.
Pôvodne chceli Kapitána Morgana, no nevie koľko značiek riešili. Mal doniesť jednu fľašku. Doniesol
im asi vodku. Značky alkoholu vedeli a poznali z obchodu alebo z reklám, alebo jej prišli tie fľašky
zaujímavé.

Svedkyni boli so súhlasom procesných strán prečítané časti z chatovej komunikácie Pokec, / čl. 30 v
časti 3. strana komunikácie/ s otázkou odkiaľ poznala takto špecifické alkoholy, pričom zopakovala
že z obchodu, z letákov, z internetu. Nevedela aký je rozdiel medzi vodkou a Kapitánom, len som si
pamätala názvy.
Keď došiel (obžalovaný) fľašu držal v ruke, tá fľaša sa otvorila až hore u nich v byte a svedkyňa doniesla
poháre, do ktorých sa tá fľaša následne rozliala. Otvorila ju svedkyňa ako aj nalievala z tej fľaše. V ten
deň mali k dispozícii jednu fľašu, tú čo im doniesol. Svedkyňa bohužiaľ nevie kde sa u nich zobrala ďalšia
fľaša od slivovice Golden, ktorá fľaša bola konštatovaná aj v zápisnici o ohliadke miesta činu. Nevie
povedať s istotou, či nalieval aj on (obžalovaný), pretože si to pamätá do toho bodu, kedy fľašu otvorila
a aj nalievala do pohárov, potom už si bohužiaľ nepamätá. Svedkyňa uviedla, že všetko to, čo sa týkalo
toho opitia, teda aj tej fajky, teda že sa chceli stretnúť s obvineným preto, aby sa opili, teda to, čo je v
chatovej komunikácii, to bolo všetko, že si vymyslela, aby došiel a aby mala tú fľašku. „Fajkou“, myslela
orálny sex. Vetu „len keď som naje..ná“ si vymyslela, že keď je opitá tak fajčí chlapcov. Ten profil na
„ pokece“ mohol mať mesiac. Písala si asi s viacerými mužmi, nevie to špecifikovať. Nepamätá sa o
čom si s tými inými mužmi písala. Písala si s nimi cez rovnakú sekciu ako s p. dotyčným. Obvinenému
posielala cez pokec polonahé fotografie preto, pretože si myslela, že keď mu pošle takú fotku, tak jej kúpi
fľašku. Od iných mužov asi nežiadala, aby jej za fotografie doniesli fľašu. Iní muži jej nič neponúkali za
polonahé fotografie. Nevie či si bola aj v tej dobe vedomá že za také fotografie sa na spomínanej sekcii
pokecu ponúkajú peniaze. Nevie aký vek uviedla, keď sa registrovala do sekcie „sex“. Medzitým, ako
sa dohodli s obžalovaným a on prišiel k nim do bytu, uplynula asi hodina.
Pokiaľ prišiel obvinený k nim do bytu nevie presne čo robili, ale vie, že v ten deň vznikla fotka jej a P.,
ako sedia oblečené vo vani. Takúto fotku robili preto, lebo im to prišlo pekné, lebo na internete videli
veľa dievčat pekne oblečených ako sedia vo vani.
S kamarátkou P. sa zvykli objímať zakaždým, keď sa stretli alebo lúčili. Celkovo intímnejší kontakt nemali.
Pred stretnutím s obvineným, už mala pohlavný styk. Bol to spolužiak z tej istej základnej školy, boli v
tom istom ročníku, teda jej veková kategória. V čase, keď sa stal skutok, videla už pornografické filmy,
ale nikdy to nebolo tak, že by si ich sama pustila. Púšťali ich väčšinou kamaráti z partie, ktorým to prišlo
vtipné pustiť to najviac najhlasnejšie. Tie filmy pozerali v škole počas prestávky, niekedy aj cez hodinu
sa to pustilo, vonku, keď boli alebo u nich doma sa to pustilo. Z týchto filmov nezískala obraz o tom,
čo je to sex, lebo tie filmy ani nepozerala, snažila sa to čo najrýchlejšie vypnúť, lebo som sa bála, že sa
budú susedia sťažovať, alebo že ľudia, čo idú okolo nás, sa budú na nás čudne pozerať.
Svedkyňa potvrdila skutočnosti z čítanej chatovej komunikácie, že súhlasila s tým, že sa budú s
obžalovaným maznať, lebo do tej doby to chápala ako túlenie, čiže ležanie vedľa seba, žiaden sex.
Používala ten výraz „túlenie“ so svojimi kamarátkami, keď boli smutné. Vždy im povedala „poď
pomaznám ťa“ a vždy to bolo ako objatie. Keď v chatovej komunikácii ponúkla obvinenému „fajku“, to
nechápala ako túlenie, vtedy vedela, čo to obnáša. Mala vedomosť o mieste, na ktorom sa v ich byte
mali nachádzať prezervatívy. Prezervatívy boli uložené v kúpeľni. Je pravdou, že v ten deň zobrala
z kúpeľne prezervatív a dala ho obvinenému. Doniesla mu asi jeden. Doniesla mu prezervatív preto,
pretože vtedy, ako bola opitá, sa vrátila v mysli na to miesto, kde reálne bola a povedala si, že keď už
sa teda toto deje, radšej mu dá ten kondóm, akoby mala riešiť tehotenstvo. Keď mu dávala kondóm, v
tom momente si myslela, že už tá súlož prebieha. Netuší, čo robila v tom čase kamarátka P..
U nich doma sa nenachádzal asi nikdy alkohol. Nevie ako je možné, že na záberoch, na fotografiách z
miestach činu, sa nachádza prázdna fľaša od slivovice, pričom tvrdí, že u nich doma sa žiaden alkohol
nenachádzal. Keď prišiel obvinený k nim, boli ešte triezve. Počas tej hodiny čo čakali na obžalovaného,
okrem toho, že sa fotili si bohužiaľ nepamätá čo ešte robili, asi pozerali do telefónu na soc. siete.
Bohužiaľ si nepamätá či chatovali aj s iným mužom v ten deň ako s obžalovaným. Nepamätá si to z
toho dôvodu, že sa to stalo pred vyše 5 rokmi. Úplne presne nevie, či sa zvykli so svojou kamarátkou
P. rozprávať o svojich sexuálnych zážitkoch, ale chlapcov, ktorí sa im páčili určite spolu riešili.
Nápad založiť si to konto na pokeci, svedkyňa vlastne odsledovala od P., ale založiť ten účet konkrétne
bol jej nápad. Svedkyňa netuší pod akým nickom mali založené konto na pokeci, no po pripomenutí zo
strany prokurátorky či to bol nick „MIRI“ uviedla, že to bol on. Mala ho aj P., tak si chcela aj svedkyňa
spraviť účet. Hlavná vidina, prečo si založila ten účet bolo to, že si chcela spraviť nové kamarátky a
kamarátov. Už si nepamätá, či mala v profile verejne vtedy uvedený svoj vek. Nepamätá sa, koľko rokov
mala uvedených na tom profile v tom účte v čase spáchania skutku. Neviem s istotou povedať, koho to
bol nápad, kto konkrétne vymyslel to, že obvinený mal priniesť ten alkohol. Rovnako nevie ako sa začala
tá komunikácia s obvineným, či on napísal im, alebo ony jemu ako prvé. Nepamätá si čas, kedy obvinený
prišiel na byt. Nepamätá si, či kamarátka P. sa bozkávala alebo mala nejaké intímnosti s obvineným, keď
už prišiel do bytu. Keď prišiel obvinený do bytu, bol priateľský. Bližšie si nepamätá. Keď už popíjali na
tom byte, nepamätá si, ako začal ten pohlavný styk. Nevie s istotou odpovedať, či sa ich pýtal obvinený,
či už mali pohlavný styk.
Myslí si, že sa ich obvinený pýtal, koľko presne majú rokov. Svedkyňa tvrdí, že mu uviedla, že bude mať
za chvíľku 15. Nevie ako obvinený reagoval. Nepamätá si už nič ohľadom pred a počas pohlavného
styku.
Keď prišiel otec domov, vie, že ho iba zaregistrovala, že došiel a že sa vytackala za ním. Vie, že ju
potom obliekal a ďalej čo sa dialo nevie. Čo sa týka komunikácie medzi otcom a obvineným, nevie aká
a či prebiehala, ale všimol si to hneď ako došiel, že sa tam obvinený nachádza, pretože si všimol cudzie
topánky hneď ako došiel. Od toho stretnutia s obvineným čakala teda, že bude chcieť tak maximálne
pusu a potom ho s P. „vysáčkujú“ preč z toho bytu, a budú ony dve tam spolu samé piť.
S obvineným sa o tom, či ony pracujú alebo študujú asi nerozprávali. Nevie, či im obvinený, keď prišiel
do bytu vyslovene povedal, že chce sex. Nepamätá si, o čom všetkom sa spolu rozprávali s obvineným,
keď prišiel na byt. Skúsenosť s drogami predtým, ako sa stal tento skutok nemala.
Súd zákonným spôsobom na odstránenie rozporov vo výsluchu svedkyne prečítal výpoveď z
prípravného konania zo dňa 18.05.2016 (čl. 122-130, konkrétne čl. 129), posledná otázka obhajcu:
„Viete čo je Amundsenka ……..“ ktorý rozpor svedkyňa vysvetlila tak, že si pred súdom nebola istá,
či v tej dobe vedela rozdiel, a zotrvala na vyjadrení pred vyšetrovateľom. Rovnako odstránila rozpor
ohľadom skúsenosti s drogami, keď pred súdom uviedla, že nemala skúsenosť, pričom pravda je to, čo
bolo povedané v prvej výpovedi pred vyšetrovateľom, kde skúsenosť v tom čase priznala. Pred súdom
povedala nie, pretože sa od sveta drog a alkoholu drží pomaly 5 rokov a tak nejak vytesnila z pamäte
takúto informáciu. Rovnako vytesnila z pamäte, že mali s kamarátkou P. nejaké intímne kontakty a to
takú vážnejšiu pusu.,
Obhajoba pri odstraňovaní rozporov z výsluchu v prípravnom konaní zo dňa 18.05.2016 (čl. 122-130),
konkrétne otázka vyšetrovateľa, či obvinený sa pýtal, koľko majú rokov (str. 126 v strede spolu s
odpoveďou na otázku vyšetrovateľa) konštatovala, že po prečítaní zo zápisnice na čl. 126 nie je rozpor
medzi vyjadrením dnešným svedkyne, ale vzhliadla rozpor s nahrávkou tohto výsluchu presne v časti
2. videozáznamu v 11 minúte.
S pošk. P. T. sú stále v kontakte ale veľmi minimálne. Väčšinou keď sa stretli riešili bežné záležitosti – ako
práca a pod., ale ohľadom výpovede v tejto kauze e vôbec neriešili. Nenavštevuje psychologické alebo
iné napr. psychiatrické poradenstvo. Po tom skutku navštevoval asi rok. Bola jej pridelená psychiatrička
na Kramároch, meno vie mama, svedkyňa si ho nepamätá. Teraz pracuje ako asistentka predaja.
Súdny znalec W.. Y., ktorý bol prítomný počas výsluchu svedkyne aj pred súdom uviedol, že výpoveď
svedkyne V. S. je zrozumiteľná. Nevzhliadol rozdiel medzi výpoveďou pred súdom a ním prezentovaným
znaleckým posudkom. Uvedená skúsenosť pre obe poškodené nebola nejaká traumatizujúca. Obe
chodili k psychológovi, resp. psychiatrovi už predtým pre rôzne pubertálne výkyvy nálad spôsobené
obdobím dospievania. Je pochopiteľné vzhľadom na požitý alkohol v tej dobe u tak mladých osôb, že
ten výpadok pamäte je. Obe experimentovali, čo je pre pubertálny vek pochopiteľné. Chceli sa odviazať.
Súdu sa nepodarilo zákonnou cestou vykonať osobný výsluch pošk. P. T. kedy rešpektujúc síce rozdielne
stanoviská lekárov a to klinickej psychologičky V.. W., a psychiatričky V.. A., v ktorých starostlivosti
sa menovaná nachádza, kterým záverom lekára psychiatra bolo neodporúčanie osobného výsluchu
menovanej pre retraumatizáciu.
Obhajoba konštatovala, že z predložených hodnotení je zrejmé, že poškodená jeden deň navštívila
psychologičku a po vyjadrení, ktoré nezodpovedalo jej predstave o sledovanom cieli nezúčastniť sa
hlavního pojednávania obratom navštívila psychiatričku, u ktorej dosiahla stanovisko, ktoré jej umožnilo
vyhnúť sa účasti na hlavním pojednávaní. Obhajoba poukázala na postoj poškodenej, ktorý jednoznačne
smeruje k tomu, že sv. poškodená P. T. ml. nie je ochotná vypovedať o udalostiach a privodiť rozhodnutie,
ktoré by v jej záujme malo byť spravedlivé. V prípade, že by skutočne utrpela tramu a cítila sa
poškodenou, bolo v jej primárnom záujme dosiahnuť potrestanie páchateľa. Má zato, že aj toto jej
konanie však svedčí o určitom postoji k spáchanému skutku.
Nakoľko nedošlo k osobnému výsluchu svedkyne pošk. P. T. (ml.) pred súdom, súd so súhlasom
procesných strán prehral obrazovo-zvukový záznam z výsluchu svedkyne pošk. P. T. (2001)
zabezpečený orgánmi činnými v prípravnom konaní v rozsahu minutáže 4x 30 min + 14 min, spolu 134
min, ktorý bol vykonaný za dodržania zákonných ustanovení. Svedkyňa pošk. P. T. (ml.) vypovedala
v určitých okolnostiach zhodne ako sv. pošk. V. S., pričom však na väčšinu otázok odpovedala, že si
nepamätá, a v niektorých podstatných rozdieloch odlišne.
S obvineným sa zoznámili na soc. sieti „pokec“ a komunikovala väčšinou V., on jej prvý napísal. V. sa s
nim dohadovala ohľadom stretnutia a ešte si to overovala cez účet svedkyne. Prišiel asi okolo 13.00 za
nmi k V. na Jasovskú 4. Keď´ prišiel, obe išli pre neho a spolu s ním išli hore. Najprv im povedal, že
môže prísť na takých 15minút a musím ísť potom do práce, ale potom povedal, že si zobral voľno. Boli
v Miriaminej izbe, je to dvoj alebo jednoizbový byt. Najprv sa rozprávali. Doniesol im fľašu ako chceli.
Bola to vodka Nikolaus ochutená. Nevie aká, ale povedal im že to má len malý obsah. On im nalial do
pohárov a potom si už len ony dve nalievali. Vypili toho viac, nakoľko nič necítili keď to vypili, v podstate
nič. On priniesol dve fľaše, táto vodka bola plná a ešte mal jednu fľašu a tá nebola úplne plná. Čo to
bolo nevie, keďže to pila po vodke ale chutilo to inak. Keď dopili, on sa začal s V. bozkávať. Potom
vie, že ona akoby odpadla na posteľ a iba si pamätá, ako tam ležala a videla ich, ako majú spolu styk
a potom si už len pamätá, ako jej strhol nohavice. Vtedy moc nevnímala a potom si už viac nepamätá,
iba to ako prišiel otec V., Pamätá si ako zvracala a že tam prišli policajti.
Na otázky upresnila, že s ním komunikovala V. cez pokec svedkyne, nepamätá si pod akým nickom, no
mohol to byt nick „ ali182“. Nápad , aby ten muž priniesol alkohol bol bol najprv V. a potom aj jej, čiže
spoločný nápad. Iba vie , že mu napísali aby priniesol fľašu alkoholu. Svedkyňa s už pred 3-mi rokmi
takýmto spôsobom oznámila s nejakým mužom. Stretnutie bol návrh z jeho strany. On sa chcel stretnúť
s nimi z dôvodu „ maznania“, a ony sa sním chceli stretnúť pretože chceli vyskúšať ten alkohol, pretože
si ho nemohli samé zadovážiť. V ten deň s V. predtým nepili alkohol. Zopakovala, že si pamätá len to,
že s V. mal styk, boli vyzlečení a všetci na jednej posteli. V. sa sním bozkávala. Kým oni sa bozkávali a
mali styk, ona iba ležala a nevnímala. Vie, že sa bozkávala s V., ony dve sa spolu maznali, ale či sa on
zapájal a maznal sa s nimi, si nepamätá. Ona ten styk nechcela. Nevie, či sa bránila nejakým spôsobom,
pretože sa vtedy nevedela hýbať, nepamätá sa či mu dala najavo, že pohlavný styk nechce. Predtým
nemala skúsenosť s alkoholom, nikdy predtým nepila alkohol. Alkohol, ktorý priniesol on na byt, pili s
V. dobrovoľne. Kvôli depresiám chodí k psychologičke, ktorú navštevovala aj predtým, než sa toto stalo.
Užíva lieky pravidelne, každý deň a to Atarax s Magrilan.
Z obvineného mala dobrý dojem, a to z jeho rozprávania. Nemala z neho strach. Po celý čas na byte bola
oblečená, nikto ju nevyzliekol, iba on jej dal dole nohavice. Nepamätá sa, či v prítomnosti obvineného
vykonali ona s V. orálny styk alebo iné sexuálne praktiky. Nevie či obvinený použil kondóm, či mal s
ňou ten styk.
Ona už mala pohlavný styk a to pred 3 rokmi, nevie ako sa volal ten muž.
S rodičmi má dobrý vzťah. Drogy neskúšala. Obvinený K. nezisťoval, či mali niekedy pohlavný styk.
Nevie čo presne bolo v tej komunikácii medzi V. a ním, čo presne mu V. písala. Vie iba to, že sa mali
stretnúť. Svedkyňa s ním komunikovala iba krátko cez pokec a používala na to svoj telefón. Keď s ním
komunikovala V. cez nick svedkyne, tak písala z telefónu svedkyne. V. si s ním tiež písala cez pokec
zo svojho mobilu. Zdá sa jej, že a ich obvinený pýtal na vek, keď sa už stretli, ale nevie povedať, či to
zisťoval počas toho ako si písali. Mysli si, že asi mala svoj vek uvedený aj na pokeci, pretože tam mala
veľa údajov o svojej osobe. Konto na pokeci od vtedy nerušila, ani tam nebola .
Obvinený nepil, iba ony dve pili. Na byte nebol alkohol, pamätá si, že on doniesol alkohol, videla v jeho
rukách tú jednu fľašu vodky, a tú druhú si všimla až potom, keď vypili tú prvú fľašu.
Nepamätá sa, že by sa s obvineným bozkávala. Nevie či ju obvinený bozkával, chytal a maznal sa s ňou.
Mala potom nejaké modriny a oškreniny, nevie ako vznikli, mala ich na tvári a na rukách a na nohách.
Na tvári ich mala v oblasti oka a úst, potom na jednom ramene a na oboch kolenách mala modriny a
oškreniny, a modrinu mala v oblasti prvého bedra. Ako vznikli nevie, všimla si ich až potom.
Keď prišiel otec V. domov, boli u V. v izbe. Nevie presne kde bola, niekde v tom byte a V. bola s obvineným
na posteli a potom sa tam asi prechádzala.
Od stretnutia obv. V. K. čakali iba tú fľašu a V. sa s ním chcela stretnúť. V. jej povedala iba pár vecí o
čom V. s ním komunikovala, kedy sa s ním ma stretnúť, kvôli čomu a inak jej nič nepovedala. Stretnúť
sa mali kvôli tej fľaši.
Svedkyňa uviedla, že na pokeci bola registrovaná len asi cca týždeň, alebo pár dni pretým, ako sa to
stalo. A to iba pod tým jedným nickom. Zaregistrovala ju tam V. , pretože keď si ona s niekým písala,
chcela si to overiť cez nick svedkyne. Boli zaradené v rôznych skupinách , ako napr. zoznamka, hľadám
niekoho na sex. V. posielala fotky asi v podprsenke, svedkyňa mu žiadne fotky neposlala. Počas toho
týždňa, čo si písali s obvineným, písala si ešte s tromi mužmi a to preto, že jej napísali. Jeden chcel
od nej nahé fotky, aj sa chcel stretnúť. Tí ľudia tam za to ponúkali peniaze. Jeden jej napísal preto, že
sa mu páčila jej fotka, či by s ním niečo nechcela, navrhol jej sex, resp. okolo toho. Táto komunikácia
prebiehala vo viacerých sekciách.
V sekcii hľadám niekoho na sex sa zaregistrovali preto, lebo sa tak dohodli s V., tá sa chcela stretnúť.
Vedela o tom, že keď má 14 rokov, tak môže byť ten muž, ktorý by s ňou vykonal pohlavný styk alebo iné
sexuálne praktiky trestne zodpovedný. Nevie , či s obvineným potom ešte komunikovala, začala vnímať,
keď sa vyvracala a keď tam už boli policajti. O tejto udalosti sa V. rozprávala. Aj V. sa už takto s niekým
zoznámila, nebolo to cez pokec, ale cez nejakú aplikáciu v telefóne a bol to chalan v jej veku. Stretla sa
s ním viackrát. K nicku svedkyne mala prístupové heslo len svedkyňa a V. ním nedisponovala, jedine
keď bola pri nej.
Od rodičov dostáva peniaze na autobus 1.05 Eur, a k tomu jej dá mama 0.50 alebo 1 Euro, aby si mohla
kúpiť vodu alebo jedlo. V. dostáva vreckové raz za mesiac, no nevie v akej výške.
Od kedy mala pohlavný styk pred 3 rokmi, nemala už pohlavný styk .Vie čo je orálny styk , je to styk
medzi rovnakým pohlavím. Vie čo je pornografický film a videla ho už na stránkach. Niekedy takéto
filmy pozerá keď chce, a to niekoľkokrát do týždňa. S V. sa rozprávali o sexe a väčšie skúsenosti má
asi svedkyňa. Vie čo je Amundsenka, je to vodka, vyzerá ako fľaša, je to medzi alkoholom, je to tam
napísané. Vie aj rozdiel medzi vodkou a Kapitánom, kapitán nie je vodka, je hnedý, vodka je biela, ak
nie je ochutená alebo zafarbená. Myslí si , že farba vodky záleží od príchute. Fľaša vodky stojí približne
10.- Eur. Alkohol si v poslednej dobe nekupovala, a koľko stojí vie od kamarátov, od známych. Flašu pili
pár minút. Vie, že lieky ktoré berie sa nemôžu kombinovať s alkoholom. Vie to, lebo je to tam napísane.
Liek nevie či si dala v ten deň, zvykne si ho dávať ráno.
Pokiaľ čakali na byte na obvineného kým príde, nebavili sa o tom, len V. jej povedala, že donesie im
fľašu, ale prečo príde, a čo bude chcieť a čo sa bude diať tak o tom sa nebavili. V. jej len občas hovorila,
čo mu písala, vraj mu písala o tom, čo on chcel počuť, teda o sexe a to preto, aby prišiel.
Keď muži s ktorými si píšu s dohadujú stretnutie zistia že majú 14 rokov, reagujú podľa toho, aký je to
typ človeka, niektorí napíšu, že im to nevadí, iní prestanú písať.
Obvinený keď prišiel a videl, koľko majú rokov , tiež mu to spomínali, keď sa s ním bavili, že majú 14
rokov, nič na to nepovedal, nereagoval nato. Aj o škole sa s mím bavili , že chodia do základnej školy
a že sú deviatačky. V. mu dala si telefónne číslo, alebo s nim komunikovala cez pokec, nevie presne.
Obvinený asi nemal v údajoch nicku uvedené koľko má rokov, mysleli si, že bude mať tak 20 rokov.
Ľudia si aj tak dávajú k nicku na internete falošný vek. O škole sa s ním bavili keď sním išli vo výťahu.
Konkrétne sa ich nepýtal koľko majú rokov. Bavili sa sním o bežných veciach, odkiaľ súd a podobne.
Asi sa ich nepýtal či už mali sex, nepýtal, sa či majú priateľa, len svedkyňa pred V. hovorila, že má
priateľa. Svedkyňa v dobe, keď sa stretla s obvineným mala priateľa, mal 15 rokov. S ním sa rozišla a
v čase výsluchu mala priateľa 14 ročného.
So súhlasom procesných strán bol prečítaný výsluchu sv-pošk. za VšZP – Q.. V. S., ktorý uviedol
uplatnenie nároku na náhradu škody za poskytnutú zdravotnú starostlivosť mal. P. T. a mal. V. S. v sume
spolu 3.177,41 Eur
Zo znaleckého posudku KEÚ PZ BA-daktyloskopia, čl. 157 a nasl. vyplynulo, že na oboch fľasich –
Nikolaus vodka a Golden ľadová slivka boli zviditeľnené daktyloskopické stopy ktoré porovnaním neboli
zhodené so zaistenými daktyloskopickými stopami obv. K. V..
Zo znaleckého posudku KEÚ PZ BA-daktyloskopia, čl. 163 a nasl. z ktorého vyplynulo, že porovnaním
zaistených daktyloskopických stôp s daktyloskopickými stopami poškodených. Zo záverov Doplnenia
č. 1 ZP vyplýva, že porovnaním zistených daktyloskopických stôp označených už vo vypracovanom
znaleckom posudku pod číslom ČES:PPZ-KEU-BA-EXP-2016/2915 ako č. 1-2, 1-3, 1-4, s predloženými
daktyloskopickými odtlačkami maloletých osôb V. S. a P. T. bola zistená zhoda upotrebiteľnej
daktyloskopickej stopy č. 1-2 s odtlačkom palca pravej ruky a zhoda upotrebiteľných daktyloskopických
stôp č. 1:3, 1-4 s odtlačkom prostredníka pravej ruky poškodenej osoby V. S.. Iná zhoda KEÚ PZ zistená
nebola.
Zo znaleckých posudkov KEÚ PZ BA-biológia a genetická analýza, čl. 167 a nasl. z ktorého vyplynulo,
že boli zaistené biologické stopy pochádzajúce od oboch dievčat ako aj biologický materiál pochádzajúci
od obv. K. V..
Súd oboznámil listinné dôkazy a to zápisnicu o ohliadke miesta činu – bytu, (čl. 172 a nasl.) spolu
s fotodokumentáciou, zápisnicu o vydaní veci s fotodokumentáciou – kondóm, (čl. 182), zápisnicu o
zaistení veci, (čl. 186), a vydaní veci, (čl. 187), fotokópiu záznamu o zhodnotení zdravotného stavu
osoby msl. V. S. a mal P. T. Zdravotnou záchrannou službou, (čl. 198, 199), správu pediatrickej
ambulancie Kramáre – pošk. mal. T.,( čl. 200), pošk. mal. S., (čl. 201),z ktorých je zrejmé, že mal. T.
v predmetný inkriminovaný deň privezená RZP s priotrávením alkoholu, uvádza, že si nepamätá čo
sa stalo. V minulosti už mala pohlavný styk. Je sledovaná v psychiatrickej ambulancii od 11/2015 pre
úzkostné stavy a sociálnu fóbiu, s nameraným alkohol v krvi 2.49 g/l. A mal. S. tiež v predmetný
inkriminovaný deň privezená RZP v alkoholovej ebriete, uvádza, že mala sex s 33- ročným mužom, že
bola sexuálne zneužitá, poranená nie je. V minulosti už mala pohlavný styk. S nameraným alkohol v
krvi 2.48 g/l.
Z gynekologickej správy na mal. poškodené (čl. 202, 203) je zrejmé, že nález bol negatívny.
Zo správy k pacientke T. P. DFNsP Kramáre, (čl. 205) ako aj k pacientke S. V. DFNsP Kramáre, (čl.
206) je zrejmé, že v predmetný deň boli prijaté s popisom dôvodov ako vyplývajú aj z vyššie uvedených
správ, uložené na lôžko s medikáciou.
Z reg. priestupkov obž. K. ( čl. 298, 678) vyplýva, že menovaný ma jeden záznam o priestupku na úseku
dopravy ešte zo dňa 00.01.2017.
Z registra trestov obž. K., (čl. 301, 677) vyplýva, že ide o bezúhonnú osobu.
Zo správy spol. Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., (čl. 220) je zrejmé, že pri registrácii používateľa na
portáli www.azet.sk <http://www.azet.sk> je povinný dátum narodenia, overenie cez mobilný telefón sa
nie vždy vyžaduje. Pre vstup do miestnosti Flirt a sex je potrebná veková hranica 18 rokov. Používateľka
mirry- dátum narodenia bol uvedený 27.03.2001 a ali 182 bol uvedený dátum narodenia 08.03.2001.
registrácia na danom portáli je anonymná a teda používatelia nie sú povinný uviesť údaje , ako je meno
a priezvisko, adresa, telefónne číslo a pod.
Súd oboznámil aj zabezpečený profil z portálu „Pokec Sk“-profil „ali182“, (čl. 223) “-profil „mirri“,( čl. 224),
z ktorých vyplýva.
Zo záznamu na profile ali182-charakteristika,( čl. 226) sú údaje vyplnené samotnou pošk. P. T. (ml.), ako
aj zo záznamu na profile mirri-charakteristika, (čl. 228) sú údaje vyplnené samotnou pošk. V. S.,.
Z pripojeného vyžiadaného vyšetr. spisu z OR PZ BA II, OKP 1. odd. vyšetrovania, sp. zn.: ORP-570/1-
OVK-BA2-2013, bolo oboznámené už citované Uznesenie Okresnej prokuratúry Bratislava II, pod sp.
zn. 1Pv 270/13 zo dňa 25.9.2015 o zastavení trestného stíhania, (čl. 536) z ktorého vyplýva, že bolo
zastavené trestné stíhanie voči osobe obv. C. B. pre zločin sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 1
Tr. zákona – s pripomienkou obhajoby, že na str. 4 citovaného uzn. je potrebné citovať ods. 3 „Maloletá
svedkyňa K. M. počas výsluchu dňa 22.3.2013 uviedla, že maloletá A.R. mala vytvorené profily na
Pokeci, pričom jeden mal názov podľa jej mena a priezviska a druhý mal koncovku 1999.“ Teda obhajoba
uvádza, že toto mala vytvorené v r. 2013. Pripomienka obhajoby: zo str. 3 citovaného uzn. je potrebné
citovať ods. 1 posledná veta: „Jej rodičia zistili, že udržiava písomnú internetovú komunikáciu s mužmi
cez mobilný telefón, preto jej ho vzali.“ A následne citovať z ods. 2 prvú vetu: “Z výsluchu poškodenej
maloletej A.R. vyplýva, že s obvineným sa zoznámila cez sociálnu sieť Pokec približne rok pred skutkom,
pričom prvý raz sa stretli v deň skutku.“ Mal. A.R. je osobou v predmetnej veci tiež mal. pošk P. T..
Súd oboznámil komunikácia z danej sociálnej siete medzi obžalovaným a maloletými – predložená
obv.K., (čl. 27-35),komunikácia oboch mal. poškodených s obžalovaným a to na viacerých miestach
„pikantná“ a jednoznačná.

K oslobodzujúcemu výroku:
Podľa § 2 ods. 19 Tr. por. pri rozhodovaní na hlavnom pojednávaní, na verejnom zasadnutí alebo na
neverejnom zasadnutí smie súd prihliadnuť len na tie dôkazy, ktoré boli v tomto konaní vykonané, ak
zákon neustanovuje inak.

Po vykonaní dokazovania súd zhodnotil dôkazy podľa svojho vnútorného presvedčenia, založeného na
starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu jednotlivo aj v ich súhrne nezávisle od toho, či tieto
obstaral súd, orgány činné v trestnom konaní alebo niektorá zo strán (tzv. zásada voľného hodnotenia
dôkazov). Prihliadol pritom len na skutočnosti, ktoré boli prerokované na hlavnom pojednávaní a opieral
sa o dôkazy, ktoré boli na hlavnom pojednávaní vykonané.
Na základe takto vykonaného dokazovania, súd dospel k jednoznačnému záveru, že konaním opísaným
v skutkovej vete obžaloby, nebola naplnená skutková podstata zločinu znásilnenia podľa § 199 ods. 1,
ods. 2 písm. b) Trestného zákona s poukazom na § 139 ods. 1 písm. a) Trestného zákona a to najmä
z týchto dôvodov:
Za stav bezbrannosti osoby sa vo všeobecnosti považuje taký fyzicky, psychicky, alebo psychicko –
fyzický stav, v ktorom nie je osoba spôsobilá klásť odpor buď fyzicky alebo psychicky. Z ustálenej súdnej
praxe sa za stav bezbrannosti považuje pôsobenie alkoholu alebo iných omamných a psychotropných
látok alebo látok, ktoré spôsobujú nehybnosť tela alebo podstatné zhoršenie schopnosti tela sa hýbať
alebo fyzicky klásť odpor. Aby bol trestný čin spáchaný násilím, musí páchateľ stav bezbrannosti
vykonať na poškodenej osobe ľsťou, teda s využitím jej omylu, ktorý sám vyvolal. Z uvedeného dôvodu
venoval súd pozornosť prvku omylu a skutočnostiam, ktoré jeho existenciu potvrdzujú alebo vyvracajú.
Medzi obžalovaným a poškodenými sa prostredníctvom sociálnej siete Pokec sekcia „Sex“, v deň
spáchania skutku, uskutočnila chatová komunikácia. Z jej obsahu ako aj zo zdroja, prostredníctvom
ktorého k nej došlo, nemal súd žiadne pochybnosti o tom, že jej účelom bolo dohodnuté stretnutie s
možnosťou sexuálneho kontaktu medzi zúčastnenými osobami.
To, že poškodené poznali uvedený virtuálny priestor, vedeli sa v ňom orientovať a mali s uvedeným
druhom komunikácie skúsenosti vyplýva z profilu alli 182 ( č.l.223) ako aj Mirry (č.l.224), na ktorom majú
obidve poškodené zhodne uvedené, že majú pätnásť rokov a boli zaregistrované pred štyrmi mesiacmi.
V časti láska, sex a rodina, obidve opätovne zhodne odpovedali na otázku: “ príležitostný sex – to
skutočne záleží len od okolností“. Skúsenosti s komunikáciami s mužmi cez pokec vyplynuli z výpovede
poškodenej P. R. v prípravnom konaní, ktorá bola, z už uvedených dôvodov, na hlavnom pojednávaní
dňa 10.11.2022 prehratá zo zvukového záznamu. V nej poškodená P. R. uviedla, že s mužom sa cez
Pokec zoznámila už v minulosti, pred tromi rokmi. Výpoveďou poškodenej V. H. na hlavnom pojednávaní
dňa 11.4.2022 bolo preukázané, že menované prostredníctvom Pokecu, sekcia Sex, komunikovali s
viacerými mužmi, posielali im obnažené fotografie, dokonca mali vedomosť o tom, že za takéto fotografie
môžu získať peniaze. V lekárskej správe V.. K., zo dňa 8.3.2016 sa uvádza, že poškodená P. R. mala
byť v minulosti opakovane znásilnená. Z lekárskych správ V.. B., zo dňa 23.02.2016 vyplynulo, že tak
poškodená V. H., ako aj P. R. mali pred inkriminovaným skutkom pohlavný styk. K spisu bol na návrh
obhajoby priložený vyšetrovací spis Okresného riaditeľstva policajného zboru Bratislava II, ČVS: 1Pv
270/13/1102-42, v trestnej veci vedenej proti obvinenému C. B., pre zločin sexuálneho zneužívania
podľa § 201 Trestného zákona. V uvedenom trestnom konaní mala poškodená P. R. procesné postavenie
poškodenej a to na základe vyšetrovania jej znásilnenia obvineným Ľ. B.. Z jeho obsahu bolo, ako listinný
dôkaz, prečítané uznesenie o zastavení trestného stíhania, z obsahu ktorého je zrejmé, že poškodená
P. R. už ako dvanásťročná, mala pohlavný styk s mužom, s ktorým sa zoznámia cez Pokec v čase, keď
mala jedenásť rokov. Uvedená skutočnosť podľa názoru súdu, jednoznačne preukazuje, že skúsenosti
minimálne poškodenej P. R. v oblasti komunikácie cez Pokec, sekcia sex, odstránili limity, ktoré by mohli
založiť úvahu o jej nevedomosti o skutočnom význame takýchto zoznámení, na základe čoho súd vylúčil
konanie poškodených v omyle vo vzťahu k zmyslu a charakteru zoznámenia sa s obžalovaným.
Súd ďalej venoval pozornosť otázke omylu aj vo vzťahu k obsahu chatovej komunikácie. Vyhodnotil
dôkazy, prostredníctvom ktorých mohol ustáliť, či poškodené skutočne mohli a mali vedieť, že z
informácií, ktoré si vzájomne poskytli s obžalovaným malo byť zrejmé, že ide o kontakt za účelom
vykonania súlože. Odpoveď poškodenej V. H. na hlavnom pojednávaní dňa 11.4.2022., v ktorej
uviedla, že poskytnutím „fajky myslela orálny sex, že vedela, že fajkou sa nemyslí len túlenie, nakoľko
vtedy vedela čo to obnáša“, poskytla súdu dostatočnú istotu, že poškodené rozumeli ich vzájomnej
komunikácií, vedeli o čom si píšu a boli s možnosťou súlože, pre prípad návštevy obžalovaného
uzrozumené. Nakoniec tento obsah je zrejmý aj z toho, že poškodená v nasledujúcich riadkoch chatu
upozorňuje obžalovaného, že fajku asi poskytovať nebude, nakoľko nosí ešte zubný strojček.
Argumentácií poškodených, že stretnutie s obžalovaným malo byť uskutočnené len za účelom získania
fľaše s alkoholom súd neuveril najmä preto, že tieto tvrdenia sa v kontexte s inými zadováženými
dôkazmi a zistenými skutočnosťami, javia ako značne nelogické.
Obidve poškodené zhodne tvrdili, že ich snahou a cieľom bolo získať od obžalovaného alkohol, ktorý
chceli ochutnať. Poškodená V. H. uviedla, že žiadali, aby obžalovaný priniesol jednu fľašu. Táto
požiadavka nakoniec vyplýva aj z ich chatovej komunikácie („…môžeme sa bozkávať? Jedine ak nám
zoženieš fľašu. Akú? Amundsenku ochutenú platí? Akú, to čo je ? Vodka alebo Capitána. Dobre ale
pred tým sa pomaznáme….“)
Obžalovaný potvrdil, že na stretnutie priniesol jednu pol litrovú fľašu vodky zn. Nicolaus. Zo zápisnice o
ohliadke miesta činu (č.l.172 a nasl.) ako aj z fotodokumentácie z ohliadky z miesta činu, mal však súd
za preukázané, že poškodené mali okrem fľašky s vodkou od obžalovaného, aj ďalšiu fľašu, ktorej pôvod
zrozumiteľne nevedela vysvetliť ani jedna poškodená. Ich obsah, v čase zabezpečovania dôkazov, bol
prázdny.
Z výpovede matky poškodenej P. R. na hlavnom pojednávaní dňa 23.04.2018 vyplynulo, že doma
zvykli mať alkohol, pre prípadnú návštevu. Poškodená P. R. mala v deň skutku u seba päťdesiat
eur. To však znamená, že pre poškodené nebol alkohol tak nedostupným produktom, aby museli
kvôli jeho ochutnaniu riskovať stretnutie s mužom, s ktorým sa zoznámili cez sociálnu sieť určenú na
zoznamovanie sa partnerov za účelom príležitostných sexuálnych kontaktov. Navyše súd dospel k
záveru, že obidve poškodené už skúsenosti s alkoholom mali, nakoľko vedeli presne špecifikovať, čo
chcú od obžalovaného. V rámci výsluchu poškodenej P. R. bolo preukázané, že ovláda rozdiely medzi
jednotlivými druhmi alkoholu, ich ceny ako aj vizuálne rozdiely. V profile „Mirry“ poškodená V. H. v časti
„vzťah k alkoholu“ uviedla, že je príležitostnou konzumentkou a v rámci chatovej komunikácie napísala,
že: „ …ja som fajčila chalana, iba keď som bola naje..ná“. Na základe uvedených skutočností súd neuveril
poškodeným, že účelom ich stretnutia s obžalovaným bolo získanie fľaše s alkoholom, čo opätovne
vyvrátilo predpoklad omylu, pod vplyvom ktorého došlo k stretnutiu poškodených s obžalovaným a
následnému vykonaniu súlože.
V súvislosti so samotným pohlavným stykom, súd poukazuje na to, že poškodená V. H. pred vykonaním
tohto aktu poskytla dobrovoľne obžalovanému prezervatív, ktorý zobrala z priestorov kúpeľne ich
domácnosti.
Táto časť výpovede sa zhoduje s výpoveďou jej matky sv. J. S., ktorá potvrdila, že doma v kúpeľni
mali vždy kondómy, zn. Durex, čo korešpondovalo s výpoveďou poškodenej V. H., stopami zistenými
pri ohliadke miesta činu, kde bol na posteli zaistený jeden použitý kondóm zn. Durex a dva nepoužité
zostali v krabičke. V zhode s uvedenými skutočnosťami vypovedal aj obžalovaný.
Nahradenie násilia zneužitím bezbrannosti pri trestnom čine znásilnenia je potrebné skúmať aj z
pohľadu vzniku okolností, za ktorých sa žena dostala do tohto stavu. Trestná zodpovednosť páchateľa
prichádza do úvahy v prípade, že sa žena dostane do stavu bezbrannosti bez pričinenia páchateľa
a nachádza sa v takom stave, v ktorom nie je schopná prejaviť svoju vôľu, prípadne v ktorom nie je
schopná klásť odpor voči konaniu páchateľa. Zneužitie neschopnosti prejaviť vôľu a/alebo klásť odpor
bol vykonaným dokazovaním vylúčený. Poškodené chceli a vedeli, že obžalovaný príde za účelom
vykonania pohlavného styku, podľa jeho vyjadrenia ho k tomuto vyzývali, poškodená V. H. mu pred
súložou priniesla kondóm a spolu s poškodenou P. R. ho mali motivovať svojimi vlastnými sexuálnymi
aktivitami k súloži. Obidve mali dostatočné predchádzajúce skúsenosti s intímnymi vzťahmi, aby vedeli
pochopiť význam komunikácie týkajúcej sa „sexik“, „fajka“ a „maznanie sa“.
Súd sa nakoniec musel vysporiadať aj s tým, kto bol iniciátorom opitosti poškodených. Z vykonaného
dokazovania vyplýva, že poškodené boli pod vplyvom alkoholu. Je potrebné tiež uviesť, že aj samotný
súdny znalec uviedol, že je ťažko odhadnúť a určiť hranicu, kedy už boli ťažko opité. Uvedenú neurčitosť
a časovú neistotu tejto okolnosti musel súd vyhodnotiť v prospech obvineného.
Podľa lekárskej správy V.. B., zo dňa 23.02.2016, mala poškodená P. R. v krvi alkohol 2,49 g/I a
poškodená V. H. 2,48 g/l. O stave poškodených, v deň spáchania skutku, vypovedali svedkovia V.. K.
R., N. W. a C. C., ktorí zhodne uviedli skutočnosti svedčiace o opitosti obidvoch poškodených.
Pre posúdenie a vyhodnotenie zodpovednosti za stav opitosti súd zobral do úvahy najmä to, že
poškodené, pri vzájomnej komunikácií nehovorili pravdu o svojom veku (profil alli 182 aj Mirry uvádzal
vek 15 rokov), pri stretnutí poškodená P. R. uvádzala, že mala dvojročný vzťah a nakoniec samotné
stretnutie s obžalovaným podmienili obidve tým, že prinesie fľašu s alkoholom. Obžalovaný nemal
odkiaľ vedieť, aký majú vek. Obžalovaný urobil to, na čom sa spolu dohodli. Priniesol jednu fľašu,
ktorú podľa vyjadrenia obžalovaného ako aj poškodenej V. H. otvorila V.. Ona nalievala a pila spolu
s poškodenou P. R. Obžalovaný doniesol fľašu zabalenú v papieri, položil ju na stôl a viac sa jej
nedotýkal. To korešponduje so závermi znaleckého posudku KEÚ ČES: PPZ-KEU-BA-EXP-2016/2915,
zo dňa 22.03.2016, podľa ktorého porovnaním zistených daktyloskopických stôp zo stôp č. 1, č. 2 a
daktyloskopických odtlačkov osôb V. K. zhoda zistená nebola.
Dňa 12.07.2016 pribratý KEÚ vypracoval DOPLNENIE č. 1 ZNALECKÉHO POSUDKU v ČES: PPZ-
KEU-BA-EXP-2016/2915, ČES: PPZ-KEU-BA-EXP-201617930, v rámci ktorého skúmal porovnanie
zaistených daktyloskopických stôp s daktyloskopickými stopami poškodených. Zo záverov Doplnenia
č. 1 ZP vyplýva, že porovnaním zistených daktyloskopických stôp označených už vo vypracovanom
znaleckom posudku pod číslom ČES:PPZ-KEU-BA-EXP-2016/2915 ako č. 1-2, 1-3, 1-4, s predloženými
daktyloskopickými odtlačkami maloletých osôb V. S. a P. T. bola zistená zhoda upotrebiteľnej
daktyloskopickej stopy č. 1-2 s odtlačkom palca pravej ruky a zhoda upotrebiteľných daktyloskopických
stôp č. 1:3, 1-4 s odtlačkom prostredníka pravej ruky poškodenej osoby V. S.. Iná zhoda KEÚ PZ zistená
nebola.
Ako konštatuje aj nejeden komentár k Trestnému zákonu, z hľadiska subjektívnej stránky ide o
úmyselný trestný čin. Objektom tohto trestného činu je právo ženy slobodne rozhodovať o svojom
pohlavnom živote. Donútením ženy k súloži sa rozumie prekonanie vážne mieneného odporu ženy
alebo podľahnutie ženy pri zistení beznádejnosti odporu, so zreteľom na to, že je páchateľa použitie
násilia alebo hrozby bezprostredného násilia nedal žiadnu možnosť odpor prejaviť. Ak však odpor nebol
mienený vážne a ak bol len predstieraný, nejde o donútenie. O zneužitie bezbrannosti ide vtedy ak
sa žena bez pričinenia páchateľa v takom stave, v ktorom vzhľadom na okolnosti činu nie je schopná
prejaviť svoju vôľu, pokiaľ ide o pohlavný styk s páchateľom, prípadne v ktorom nie je schopná klásť
odpor proti jeho konaniu. Ide predovšetkým o stav bezvedomia , mdlobu, použitiea alkoholických nápojov
alebo omamných látok, stav choroby atd… Bezbranné je aj dievča, ktoré je vzhľadom na detský vek
do tej miery nedostatočne vyspelé, že nie je schopné posúdiť odporu proti vynucovanej súloži ( vid.
R17/1982). Naproti tomu o taký stav nepôjde u poškodenej, ktorá je síce maloletá, ale natoľko fyzicky a
duševne vyspelá, že je schopná pochopiť konanie páchateľa a svoj prípadný nesúhlas týmto konaním
dať dostatočne zreteľne najavo.

Zhrnúc uvedené a teda z vykonaného dokazovania bolo nesporne preukázané, že poškodené, pred
spáchaním skutku, komunikovali s obžalovaným cez sociálnu sieť Pokec, sekciu „sex.“ Je všeobecne
známe, že táto sekcia je prístupná len pre plnoleté, dospelé osoby. To nakoniec vyplýva aj zo správy
spoločnosti Ringiers, zo 16.09.2016, v ktorej je uvedená veková hranica osemnásť rokov. Z obsahu tejto
komunikácie vyplýva, že si dohadovali stretnutie, pretože chceli s obžalovaným vykonať súlož. Nie je
možné spochybniť vyjadrenia z ich chatovej komunikácie o fajke, bozkávaní a stretnutí, ktoré malo práve
tento cieľ. V tomto zmysle hovoriť o donútení niekoho k súloži, kto cez Pokec, sekciu sex, dohovára
stretnutie s uvedeným cieľom je právne neudržateľné.
Poškodená T. mala s komunikáciou cez pokec dlhoročné skúsenosť. Toto vyplynulo z jej výpovede,
keď uviedla, že už v minulosti, pred tromi rokmi sa cez Pokec zoznámila s mužom. Z oboznámeného
uznesenia Okresnej prokuratúra BA 2 o zastavení trestného stíhania, zo dňa 25.9.2015, ČVS: 1Pv
270/13/1102-42, vedeného proti obvinenému C. B., vyplýva, že už 21.3.2013, teda v čase keď mala
12 rokov, mala pohlavný styk s mužom, s ktorým sa tiež zoznámia cez Pokec. Pritom obvinený, ako aj
poškodená uviedli, že sa cez uvedenú sociálnu sieť zoznámili asi pred rokom. To znamená, že mal. T.
komunikovala s mužmi cez Pokec minimálne od svojich jedenástich rokov a minimálne od dvanástich
rokov mala s mužmi aj intímne vzťahy. O tom, že mal. T. mala vytvorené profily na Pokeci vypovedala
aj v citovanej veci sv. K. M. už v roku 2013. V tejto súvislosti maloletá pri svojom výsluchu v prípravnom
konaní vedenom proti obž. K. výslovne klamala. Uviedla, že si nick zaregistrovala niekoľko dní pred
skutkom, čo zjavne nie je pravda. Obe poškodené, už pred skutkom komunikovali s mužmi cez Pokec,
zoznamovali sa s nimi, posielali im odhalené fotografie a dokonca mali vedomosť o tom, že za takúto
službu, môžu získať aj peniaze.
V tomto kontexte ich tvrdenie, že sa s obžalovaným chceli stretnúť len kvôli tomu, aby ochutnali alkohol
je scestné. Za pozornosť stojí zmienka obvineného v zastavenom trestnom stíhaní C. B., že poškodená
T. na pokece uvádzala už v tomto čase, že má pätnásť rokov. Na otázku prokuratúry pri svojom výsluchu
potvrdila, že vedela, že keď bude mať sex s mužom, hoci má len štrnásť rokov, môžu byť títo muži trestne
stíhaní. To znamená, že poškodené účelovo klamali o svojom veku, aby sa mohli stretnúť s mužmi práve
za účelom sexuálneho kontaktu. Súd preto výpoveď mal pošk. P. T. vyhodnotil ako nedôveryhodnú a to
práve pre početné zavádzania a rozpory v jej výpovedi.
To, že k súloži došlo dobrovoľne, svedčí okrem iného to, že poškodená S. pred súložou priniesla
kondóm a odovzdala ho obžalovanému. Po tejto súčinnosti je len ťažko predstaviteľné, že zo strany
obžalovaného došlo k donúteniu. Proti predpokladu donútenia zo strany obžalovaného svedčí Znalecký
posudok W.. K., ktorý skúmal obžalovaného aj vo vzťahu k agresivite prejavujúcej sa pri intímnych
vzťahoch. V tejto súvislosti zistil, že obžalovaný pri prejave násilia pri intímnych vzťahoch, nie je schopný
sexuálneho styku. Aj táto okolnosť potvrdzuje, že donútenie dvoch žien k súloži vôbec nezapadá do
psychologickej výbavy obvineného.
Pokiaľ ide o zneužitie bezbrannosti maloletých, je potrebné upriamiť pozornosť na to, že obidve
poškodené v čase skutku už mali pohlavný styk. Pravidelne sledovali porno filmy. To znamená, mali
skúsenosti so stykom s mužom, vedeli k čomu vedie komunikácia cez Pokec sekcia sex. Tvrdenie
poškodených, že sa chceli s obžalovaným stretnúť len kvôli tomu, aby ochutnali fľašu s alkoholom súd
vyhodnotil ako účelové, nelogické a nepravdivé. To, že mali skúsenosť s alkoholom, vyplýva tak z
údaja uvedeného na profile poškodenej S., kde uviedla, že pije alkohol príležitostne, ale aj z toho, že
poškodená T. vedela presne opísať, aký je rozdiel medzi vodkou a Capitánom, vedela uviesť ich cenu
a pritom tvrdila, že v dohľadnom čase pred výsluchom nekupovala žiaden alkohol. To svedčí tomu, že
skúsenosť s alkoholom mala dávno pred svojim výsluchom a teda aj pred skutkom.
Poškodená S. priznala skúsenosť s alkoholom jednak v chatovej komunikácií, keď priznala, že orálny
sex vykonávala pod vplyvom alkoholu. Ich skúsenosť s alkoholom však vyplýva aj z ich výpovedí, z
ktorých vyplýva, že obžalovaný doniesol jednu fľašu vodky, tak ako to žiadali v chatovej komunikácií. Ale
z fotografií z miesta činu ako aj z výpovedí poškodených vyplýva, že mali aj ďalšiu fľašu alkoholu, ktorá
bola rozpitá a ktorú obž. nepriniesol. To znamená, že alkohol si vedeli zabezpečiť a pili ešte predtým ako
obžalovaný prišiel. Teda tvrdenie, že sa s ním chceli stretnúť len preto, aby okoštovali fľašu je nepravdivé
a vyvrátené. Navyše poškodené presne vedeli, čo konkrétne mal priniesť, čo svedčí tomu, že alkohol
poznali, vedeli čo im chutí a čo chcú piť. V deň skutku si poškodené alkohol nalievali samé. Tomuto
tvrdeniu svedčí nie len výpoveď S. ale aj závery Znaleckého posudku z KEÚ, v ktorom sa uvádza, že
daktyloskopické stopy zodpovedajúce otlačkom obžalovaného na fľašiach s alkoholom zistené neboli.
Záverom aj súd zhodne ako obhajoba zhodnotil, že z chatovej komunikácie jednoznačne vyplýva, že
účelom návštevy obžalovaného bol sexuálny styk, s ktorým poškodené súhlasili pod podmienkou toho,
že prinesie fľašu. To znamená, že obidve poškodené, okrem toho, že sa chceli stretnúť s obžalovaným
za účelom sexu, chceli požívať alkohol. K tomu nebolo potrebné žiadne donútenie a následne nebolo
teda možné, zo strany obžalovaného, ani žiadne zneužitie tohto stavu, nakoľko si ho poškodené privodili
bez súčinnosti obžalovaného s otázkou kedy došlo k ich značnému alkoholovému ovplyvneniu, pričom
nestačí predpokladať, kedy v tejto súvislosti pravdepodobne došlo k styku.
K otázke hodnotenia dôkazov treba dodať, že podľa ustálenej súdnej praxe výrok o vine sa môže
zakladať len na dôkazoch, ktoré boli vykonané zákonným spôsobom a pritom celkom vylučujú
pochybnosť, že sa stal skutok, že ho spáchal obžalovaný. Náležité zistenie skutkového stavu vyžaduje,
aby každá okolnosť dôležitá pre rozhodnutie bola spoľahlivo preukázaná tak, aby nemohla vzbudzovať
akúkoľvek pochybnosť. Za náležité zistenie skutkového stavu veci preto nemožno považovať len zistenie
o pravdepodobnosti dokazovanej skutočnosti, keď výsledky dokazovania síce pripúšťajú možnosť
záveru, že existuje, avšak na druhej strane nevylučujú možnosť iného alebo celkom opačného záveru.
Ak po vykonanom dokazovaní zostanú pochybnosti o niektorej skutkovej okolnosti, dôležitej pre
posúdenie veci, treba rozhodnúť v prospech obvineného (pravidlo in dubio pro reo vyplývajúce zo zásady
prezumpcie neviny).
Z vyššie uvedených dôvodov rozhodol súd tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozsudku.

Poučenie:
Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia, cestou Okresného
súdu Bratislava V, na Krajský súd v Bratislave.

Johana

Zdieľaj to

Zdieľaj