Čo mám urobiť, keď ma predvedú na políciu?

Nezabudnite, že máte dve veľmi dôležité práva. Prvým Vašim právom je nevypovedať. Druhým právom je zvoliť si obhajcu a to aj keď ste zaistený. Základom je nerozprávať bez prítomnosti svojho obhajcu. Ďalším krokom je skontaktovať sa s advokátom a požiadať o jeho prítomnosť pri každom úkone.

Potrebujem advokáta?

Nepotrebujete, pokiaľ dokážete:

 • Odhadnúť vývoj situácie tak, aby ste neboli vmanipulovaný do pozície obvineného alebo dokonca obžalovaného
 • Odhadnúť k čomu smerujú otázky vyšetrovateľa
 • Odhadnúť, na ktoré otázky je lepšie neodpovedať
 • Odhadnúť a rozhodnúť sa, či vypovedať a ak áno, v akom rozsahu
 • Vycítiť odchýlky medzi Vašou výpoveďou a tým, čo zaprotokoloval vyšetrovateľ
 • Rozpoznať, že ide o neprocesný postup vyšetrovateľa
 • Rozpoznať, že ide o nezákonne získaný dôkaz proti Vám
 • Účinne sa brániť proti neprocesným postupom a nezákonným dôkazom
 • Oželieť, že neviete kedy a kto bude vypovedať, pretože povinnosť oznámiť miesto, čas a meno vypočúvaného svedka má vyšetrovateľ len vo vzťahu k advokátovi obvineného
 • Oželieť, že svedka bude vypočúvať len vyšetrovateľ a len spôsobom, ktorý si zvolí on sám
 • Oželieť, že neviete určiť, ktoré dôkazy svedčia vo Váš prospech a ktoré vo Váš neprospech
 • Oželieť, že nenavrhnete dôkazy, ktoré by Vám mohli pomôcť

Ak toto všetko ovládate a zvládnete to v praxi, tak ma naozaj nepotrebujete!

Musia mi policajti dovoliť telefonovať advokátovi?

Áno, podľa § 19 ods.6 zákona o policajnom zbore sa osobe zaistenej musí umožniť na jej požiadanie vyrozumieť o zaistení niektorú z blízkych osôb a požiadať advokáta o poskytnutie právnej pomoci.

Môžem s advokátom hovoriť na polícií osamote?

Áno samozrejme. Toto Vaše právo vyplýva z ustanovení Trestného poriadku. Ak je obvinený zadržaný, vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, môže s obhajcom hovoriť bez prítomnosti tretej osoby.

Môžem sa spoľahnúť, že problém s ktorým sa na Vás obrátim ostane medzi nami?

Právo mlčanlivosti je najvyššou výsadou a zároveň povinnosťou každého advokáta. Advokát musí zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie.

Podľa § 129 ods. 2 Trestného poriadku svedok /advokát/ nesmie byť vypočúvaný ani vtedy, keby svojou výpoveďou porušil zákonom alebo medzinárodnou zmluvou uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti okrem prípadu, že by bol od tejto povinnosti oslobodený príslušným orgánom alebo tým, v ktorého záujme má túto povinnosť.

Pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže iba klient.

Musím sa zúčastniť súdneho pojednávanie, ak mám obhajcu?

Konania na súde sa nemusíte zúčastniť. Požiadajte Vášho obhajcu, aby vyhotovil potrebné vyhlásenie, ktoré Vás zbaví povinnosti zúčastniť sa pojednávania.

Je možné obrátiť sa na Vás a Vašu advokátsku kanceláriu mimo pracovnej doby?

Áno, na základe telefonického alebo osobného dohovoru, je to možné.

Koľko stoja právne služby vo Vašej kancelárii?

Cena právnych služieb vychádza v zásade z Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Stanovenie jej výšky je vysoko individuálnou záležitosťou. Vždy sa však snažím postaviť cenovú hladinu tak, aby mnou poskytované služby boli dostupné každému, kto ich skutočne potrebuje.

Jedným z krokov, ktorým sa snažím vyjsť v ústrety tým, ktorí potrebujú moju pomoc a vo chvíli riešenia problému nedisponujú potrebnou finančnou hotovosťou, môže byť aj dohoda o splátkach.

Platí sa u Vás za každú hodinu konzultácie?

Nie, platí sa za konzultáciu, bez zásadnejšieho časového obmedzenia.

Pokiaľ je vstupná konzultácia spojená s výkonom ďalšieho zastupovania, je jej cena zahrnutá do odmeny za úplné vybavenie veci.

Aký rozdiel je medzi advokátom a právnikom?

Právnikom je každý absolvent právnickej fakulty vysokej školy. Na získanie oprávnenia vykonávať advokátsku prax musí právnik po ukončení Právnickej fakulty absolvovať 5 ročnú koncipientsku prax v advokátskej kancelárii a úspešne zložiť advokátske skúšky. Až zložením sľubu získava oprávnenie vykonávať súkromnú advokátsku prax.

Na rozdiel od právnika v trestnom konaní môže obžalovaného zastupovať výlučne len advokát. Advokát, ktorý zastupuje obvineného v trestnom konaní sa nazýva obhajca.

Napíšte nám


Oslobodzujúci rozsudok môjho mandanta

„Rozsudkom Okresného súdu v Žiari nad Hronom, spisová značka 2T 154/08, bol môj klient oslobodený spod obžaloby okresného prokurátora pre nezaplatenie dane podľa § 178 Trestného zákona. Základom obhajoby sa stala argumentácia poukazujúca na nesprávne uplatnený inštitútu výpočtu dane podľa pomôcok a nesplnenie podmienok pre stanovenie daňovej povinnosti. Rozsudok sa stal právoplatným. „