Počítačová kriminalita

Sedíte za počítačom a ste presvedčený, že ste v anonymite. Nič nepodpisujete a nie je Vás vidieť!

Nebuďte prekvapený. Každý Váš príkaz, každé stlačenie klávesnice zanecháva stopy. IP adresa Vášho pripojenia, facebook, Google, lokalizačné služby operátorov a mnoho iného poskytuje dostatok podkladov, ktoré v súhrne vytvoria lepší obraz o Vašej identifikácií ako Vaša fotografia v televíznych novinách.

Počítačová kriminalita

Čo by vás mohlo zaujímať?

Môže ma postihnúť sankcia za prezeranie si pornografie cez internet ?
Pokiaľ si pornografiu len prezeráte a ide o pornografiu dospelých osôb, tak nie. Podľa § 371 Trestného zákona je trestné, ak niekto pornografiu vyrába, kupuje, dováža alebo si inak zadovažuje a následne predáva, požičiava alebo inak uvádza do obehu, rozširuje, robí verejne prístupnými alebo ju zverejňuje a zároveň ide o nosiče zvuku alebo obrazu, zobrazenia alebo iné predmety ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie alebo ktoré zobrazujú sexuálny styk so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky.
Je sťahovanie filmov, kníh, hudby na internete trestné ?
Áno je. Pokiaľ sťahujete dáta chránené autorskými právami, ide o nedovolené konanie, ktoré napĺňa skutkovú podstatu trestného činu porušovania autorského práva podľa § 238 Trestného zákon. Inak je to v prípade, keď si fyzická osoba bez súhlasu autora vytvorí kópiu zverejneného diela pre svoju vlastnú potrebu, bez komerčného určenia alebo zamerania. Musí však ísť o dielo, na uverejnenie ktorého už autor dal súhlas v Slovenskej republike a fyzická osoba toto dielo používa výlučne pre svoju vlastnú potrebu. V takomto prípade ide o legálne konanie.
Pokiaľ ide o pojem zverejnenie je potrebné uviesť, že zákon presne nešpecifikuje miesta, kde dielo môže alebo nemôže byť zverejnené, na základe čoho môžeme povedať, že ak bol napríklad film uvoľnený pre verejnosť v kinách, možno si z webu podľa slovenského práva stiahnuť jeho kópiu legálne.
Môže mi byť pri domovej prehliadke zabavený počítač ?
Záleží od obsahu vydaného príkazu. Pokiaľ má byť predmetom ďalšieho skúmania počítač ako taký tak áno. V prípade, že orgány činné v trestnom konaní majú záujem o dáta v počítači tak sú oprávnení stiahnuť na nosič len dáta, počítačové údaje, ale nie sú oprávnení zobrať si celý počítač.
Polícia mi zobrala počítač, dáta na disku sú šifrované, musím prezradiť heslo ?
Nie nemusíte. Ak ste v procesnom postavení obvineného máte právo nevypovedať. Teda aj v prípade oznámenia hesla, môžete využiť uvedené právo obvineného a odmietnuť vypovedať. Ak máte procesné postavenie svedka, môžete využiť svoje právo nevypovedať, ak by ste svojou výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu.
Kúpil som počítač a po čase som zistil, že je v ňom nelegálny softvér. Kto je za to zodpovedný ?
Vy určite. Otázka prípadného spolupáchateľstva by sa stala predmetom dokazovania. Existencia nelegálneho softvéru v čase prechodu vlastníctva z predávajúceho na kupujúceho by svedčila spolupáchateľstvu. Pokiaľ predávajúci má určitú technickú zručnosť a urobil zásah do údajov spojených s inštaláciou nelegálneho programu, nebude možné túto skutočnosť tak jednoducho preukázať.
Táto rovina dokazovania však neprináša pre Vás žiadnu výhodu. Či už bude preukázané spolupáchateľstvo alebo nie, problém vždy bude spočívať na Vašej strane. Vy osobne užívate nelegálny program na ktorý nemáte licenčné práva a tým sa dopúšťate porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona.
Vybral som peniaze z bankomatu na manželkinu kreditnú kartu, je to OK ?
Pokiaľ manželka o výbere vedela a poskytla Vám svoj PIN kód tak áno. V opačnom prípade by ste sa dopustili protiprávneho konania, ktorého skutková podstata je vymedzená v § 219 Trestného zákona. Ide o trestný čin Neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty.
Ak by sa manželka rozhodla uvedený výber oznámiť polícií, nebol by pravdepodobne problém s Vašim usvedčením. Takmer každý bankomat je vybavený kamerovým systémom a prostredníctvom tohto záznamu by sa dalo presne zistiť, kto a kedy uskutočnil výber.
Otázkou dokazovania by sa stalo preukázanie toho, či Vám manželka dala svoju platobnú kartu dobrovoľne alebo ste jej ju zobrali bez jej vedomia a akým spôsobom ste sa dozvedeli PIN kód, ktorý ste použili pri výbere. Určite by sa zaujímavou stala aj otázka akým spôsobom sa s platobnou kartou manželky nakladalo v minulosti.
Už niekoľko týždňov dostávam výhražné maily od neznámeho pisateľa. Začínam mať z toho strach, pretože neviem, či sú vyhrážky myslené vážne alebo sa niekto len nevhodne zabáva. Je to trestné alebo platí, že pokiaľ dotyčný to, čo sľubuje nesplní, nedá sa nič robiť ?
Opísané konanie by za určitých okolností mohlo napĺňať skutkovú podstatu prečinu Nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Trestného zákona. Uvedené zákonné ustanovenie hovorí okrem iného aj to, že spomenutého prečinu sa dopustí ten, kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života tým, že ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak.
Z uvedeného vyplýva, že vôbec nie je potrebné čakať na realizáciu vyhrážok. Už samotné obťažovanie elektronickou komunikáciou, ktorá Vám zhoršuje kvalitu života je nedovoleným konaním. Orgány činné v trestnom konaní Vám musia poskytnúť ochranu a bezpečnosť minimálne tým, že zistia páchateľa a zabránia mu v ďalšom pokračovaní tejto činnosti.

Počítačový údaj – zdroj dokazovania

V súčasnosti počítač a jeho vybavenie predstavuje pre každého podnikateľa, ale aj aktívneho advokáta už nenahraditeľný pracovný nástroj. Jeho odňatie alebo zásah do programového vybavenia a dát môže predstavovať vážny problém. Práve z tohto dôvodu som venovala pozornosť ustanoveniam Trestného poriadku, ktoré stanovujú správny postup orgánov činných v trestnom konaní pri realizácií inštitútu vydania veci, uchovania počítačových údajov, odňatia veci alebo počítačových údajov. Tieto inštitúty som zvolila zámerne, s cieľom poukázania na ich odlišnosti a iné predpoklady pre ich aplikáciu.

Počítačový údaj – zdroj dokazovania, Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2013

 

Zavolajte mi

+421 (903) 638 942

Máte otázky? Potrebujete advokáta? Neváhajte a kontaktujte ma!

Napíšte mi

Navštívte ma

Jakubovo nám. 13, 811 09 Bratislava

Som tu pre Vás
Pracovné dni:

Na základe telefonicky dohodnutého termínu.

Pon - Pia : 9:30 - 17:00

V iné dni alebo hodiny:

V súrnych prípadoch je možné dohodnúť stretnutie aj mimo vymedzeného času.

Advokátska kancelária JUDr. Jitka Hasíková s.r.o. poskytuje svoje služby v súlade so Zákonom o advokácii  č.586/2003 Z. z. a ďalšími predpismi, ktoré môžete nájsť na stránkach  Slovenskej advokátskej komory, právne služby sú poskytované za odplatu v súlade s vyhláškou MS SR 655/2004 Z. z.. Advokátska kancelária má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti na sumu 1.500.000 Eur.

Podmienky používania

Právne ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky

Mapa stránok
cards