Rozsudok OS Bratislava III, zo dňa 15.11.2019

Hoci obžaloba pre trestný čin poškodzovania veriteľa bola podaná na môjho klienta ešte v roku 2006, oslobodzujúceho rozsudku sme sa dočkali až v roku 2019. Viete prečo? Pretože, pokiaľ sa dá, treba bojovať za svoju pravdu. V tomto prípade bolo od počiatku jasné, že skutok pre ktorý bol môj klient stíhaný nie je trestným činom. Keďže to okresný ani krajský  súd v tom čase  nechceli akceptovať, obrátili sme sa na najvyšší aj ústavný súd. Až na podklade ústavnej sťažnosti sa nám podarilo zvrátiť daný stav. Trinásť rokov sme súdom opakovali to, čo sa písalo v iných rozhodnutiach a trinásť rokov sme čakali, kedy konečne povedia, že podaná obžaloba bola právnym nezmyslom.

Súd: Okresný súd Bratislava III
Spisová značka: 46T/53/2006
Identifikačné číslo súdneho spisu: 1306010237
Dátum vydania rozhodnutia: 15. 11. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Karol Posluch
ECLI:SK:OSBA3:2019:1306010237.12

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Bratislava III v Bratislave pred samosudcom JUDr. Karolom Posluchom na hlavnom pojednávaní konanom dňa 15.11.2019 takto

rozhodol :

Z. I., E.. XX.X.XXXX na A., J. I. B. Z. Č.. XXXX,F. Z. ,Ž.,sa podľa § 285 písm. b) Trestného poriadku oslobodzuje spod obžaloby Okresného prokurátora pre Bratislavu III zo dňa 26.4.2006 , č. k. 2Pv 1640/2004 pre trestný čin poškodzovania veriteľa podľa § 256 ods. 1 písm. a/ , ods. 3 Tr. zákona , zák. č. 140/1961 Zb. , účinného v čase spáchania skutku, ktorého sa mal dopustiť tým, že Z. I. ako konateľ spoločnosti A. I., S..X..F.. napriek tomu, že mu rozsudkom Okresného súdu Bratislava III, č.k. 17 Cb 393/01 zo dňa 07.04.2003, ktorý bol potvrdený rozsudkom Krajského súdu Bratislava č.k. 12 Cob 222/03 zo dňa 29.01.2004, vykonateľný dňa 04.04.2004 bola uložená povinnosť zaplatiť pošk. U.. Ľ. Ž. ako podnikateľskému subjektu Ľ. Ž. P. pohľadávku vo výške 533.400,- Sk , čo do dnešného dňa neurobil, v presne nezistenom čase dňa 09.02.2004 na základe Zmlúv o prevode časti obchodného podielu v úmysle zmariť uspokojenie svojho veriteľa zrealizoval za týmto účelom formálno-právne prevod obchodného podielu spol. A. I. , S..X..F.., na osoby W. M. W. P. I., pričom k reálnemu prevodu majetku tejto spoločnosti na nových spoločníkov nedošlo, teda odstránil majetok dlžníka – spol. MP BEST, s.r.o. čím zmaril uspokojenie svojho veriteľa – pošk. Ľ. Ž. P. a spôsobil mu tak škodu v celkovej výške 533.400,- Sk, p r e t o ž e skutok nie je trestným činom. Podľa § 288 ods. 3 Tr. poriadku súd poškodeného U.. Ľ. Ž. – K. P. S. S. J. XX, Z. s nárokom na náhradu škody odkazuje na civilný proces.

odôvodnenie:

Podľa § 172 ods. 2 Tr. por. rozsudok neobsahuje odôvodnenie, nakoľko po vyhlásení rozsudku na hlavnom pojednávaní sa obžalovaný aj prokurátor vzdali práva podať opravný prostriedok.

Poučenie:
Proti tomuto rozsudku je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Okresnom súde Bratislava III. Oznámením rozsudku je jeho vyhlásenie v prítomnosti toho, komu treba rozsudok doručiť. Ak sa rozsudok vyhlási v neprítomnosti takejto osoby, oznámením je až doručenie rozsudku.

Zdieľaj to

Zdieľaj