Keď v práve plynie čas a polícia alebo súd nekoná, môže sa udiať jedna zásadná vec a tou je premlčanie trestného stíhania. Trestný zákon myslí na túto skutočnosť a rieši to zastavením trestného konania. V uverejnenom prípade došlo k zastaveniu trestného stíhania, vedeného pre trestný čin ublíženia na zdraví, nakoľko v premlčacej dobe troch rokov nedošlo k žiadnemu úkonu, ktorý by viedol k objasneniu skutku. Na základe uvedeného rozhodol okresný súd o zastavení trestného stíhania a sťažnostný súd sťažnosť prokurátora a poškodenej zamietol.

Súd: Okresný súd Bratislava II
Spisová značka: 6T/49/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 1218010879
Dátum vydania rozhodnutia: 12.03.2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Juhás
ECLI:SK:OSBA2:2019:1218010879.2

UZNESENIE

Okresný súd Bratislava II samosudcom JUDr. Pavlom Juhásom, v trestnej veci obvineného A.K. stíhaného pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 odsek 1 Trestného zákona, na hlavnom pojednávaní konanom dňa 12.03.2019 v Bratislave, takto

rozhodol:

Podľa § 281 odsek 1 Trestného poriadku s poukazom na ustanovenie § 9 odsek 1 písmeno a/ Trestného poriadku súd

zastavuje trestné stíhanie

obžalovaného A.K.  narodeného XX.XX.XXXX v N., trvalé bytom XX, slovenský štátny občan, dôchodca, pre skutok v obžalobe prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava II sp. zn. 3Pv 61/17/1102-11 zo dňa 20.08.2018, súdom právne kvalifikovaný ako prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 odsek 1 Trestného zákona, spočívajúci v tom, že

dňa XX.XX.XXXX v čase okolo 10.00 hod. v Bratislave na XX ulici č. Z na chodbe na 5. poschodí bytového domu pred bytom č. ZZ udrel poškodenú Ing. U.B. do ľavej časti krku, následkom čoho spadla na betónový povrch chodby, na ktorom si udrela hlavu, v dôsledku tohto konania poškodená U.B. utrpela zranenia – pomliaždenie záhlavnej oblasti hlavy, pomliaždenie ľavého lakťa, otras mozgu s potrebnou a primeranou dobou práceneschopnosti a liečenia, určenou na základe znaleckého posudku znaleckej organizácie forensic.sk, v trvaní do 21 dní,

nakoľko je trestné stíhanie neprípustné, pretože je premlčané.

Podľa § 281 odsek 3 Trestného poriadku súd poškodenú spoločnosť Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom Cintorínska 5, Nitra, IČO: 35 942 436 so svojim nárokom na náhradu škody odkazuje na občiansko súdne konanie.

Odôvodnenie: 

Ku skutkovému stavu:

Dňa 27.08.2018 podal prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava II obžalobu pod spisovou značkou 3Pv/61/17/1102 na obvineného A.K. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 odsek 1 odsek 3 písmeno c/ Trestného zákona na skutkovom základe, že dňa XX.XX.XXXX v čase okolo 10.05 hod. v Bratislave na XX ulici č. Z na chodbe na 5. poschodí bytového domu pred bytom č. ZZ udrel poškodenú Ing. U.B. do ľavej časti krku, následkom čoho spadla na betónový povrch chodby, na ktorom si udrela hlavu, v dôsledku tohto konania poškodená U.B. utrpela zranenia – pomliaždenie hlavy v záhlaví s krvnou podliatinou, stuhnutie okolo chrbticového svalstva krčnej chrbtice, pomliaždenie mozgu translačným mechanizmom t. j. prenesením, otras mozgu a pomliaždenie ľavého lakťa s krvnou podliatinou, čo si vyžiadalo trojdňovú hospitalizáciu, pričom poranenie mozgu malo vážnejší charakter prejavujúci sa dlhodobými poruchami funkcií nervového systému, poruchou zraku, poruchou rovnováhy a bolesťami hlavy spôsobujúce jej obmedzenie bežného života počas celej doby pracovnej neschopnosti v trvaní minimálne do 11.11.2013.

Dňa 10.09.2018 vydal samosudca Okresného súdu Bratislava II trestný rozkaz pod spisovou značkou 6T/49/2018, ktorým uznal obvineného A.K. za vinného zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví podľa § 156 odsek 1 Trestného zákona a to na skutkovom základe uvedenom vo výrokovej časti tohto uznesenia. Obvinenému uložil trest odňatia slobody vo výmere 6 /šesť/ mesiacov, ktorého výkon podmienečne odložil na skúšobnú dobu v trvaní 12 /dvanásť/ mesiacov.

Dňa 26.09.2019 podal obvinený A.K. prostredníctvom svojho obhajcu JUDr. Jitky Hasíkovej odpor proti vydanému trestnému rozkazu a požiadal o nariadenie hlavného pojednávania.

Obvinený návrhom zo dňa 12.11.2018 žiadal o zastavenie trestného stíhania z dôvodu uplynutia premlčacej lehoty. Poukázal pri tom na skutočnosť, že po pribratí znaleckej organizácie forensic.sk dňa 11.02.2014, až do podania znaleckého posudku č. 82/2018 dňa 19.03.2018 – to jest viac ako 4 roky, neboli vo veci vykonané žiadne úkony, ktoré by boli spôsobilé vyvolať prerušenie trestného stíhania. Vzhľadom k tomu, že premlčacia doba pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 156 odsek 1 Trestného zákona je tri roky, je toho názoru, že došlo k premlčaniu trestného stíhania, preto je potrebné trestné stíhanie zastaviť.

Samosudca, vzhľadom na podaný odpor voči trestnému rozkazu, nariadil vo veci hlavné pojednávanie. Pred začatím hlavného pojednávania bol obvinený poučený podľa ustanovení § 355 odsek 3, odsek 8 Trestného poriadku, pričom zotrval na podanom odpore.

Po prednesení obžaloby prokurátorom samosudca postupom podľa 241 odsek 2 Trestného poriadku oboznámil procesné strany, že žalovaný skutok bude posudzovať podľa § 156 ods. 1 Trestného zákona ako ublíženie na zdraví, nakoľko samosudca má za to, že zranenia spôsobené poškodenej U.B. nenapĺňajú pojmové znaky ťažkej ujmy na zdraví tak ako to predpokladá Trestný zákon, ale že sa jedná o ľahkú ujmu, tak ako to bolo konštatované v znaleckom posudku prof. MUDr. Jozefa Lohnerta a znaleckom posudku znaleckej organizácie FORENSIC.

Z vyšetrovacieho spisu je zrejmé, že poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ Ružinov – východ začal dňa 28. mája 2012 pod ČVS ORP-698/RV-B2-2012 trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 odsek 1 Trestného zákona.

Dňa 07.03.2013 vyšetrovateľ OR PZ Bratislava II pod sp. zn. ORP-120/1-OVK-B2-2013 vydal podľa § 206 odsek 1 Trestného poriadku uznesenie, ktorým vzniesol A.K. obvinenie pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 odsek I, odsek 3 písmeno c/ Trestného poriadku. Následne vo veci vyšetrovateľ vykonával vyšetrovanie a zabezpečoval dôkazy /výsluch obvineného, poškodenej U.B., svedkov R., K., A.K. st., A.K. ml., M., Č., L., B./.

V rámci dokazovania bol do vyšetrovacieho spisu zabezpečený znalecký posudok číslo 913766-36/12 MUDr. Mareka Viciana, PhD. Znalca z odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie chirurgia a traumatológia, ktorý v záveroch posudku konštatoval dôvodnosť trvania práceneschopnosti poškodenej U.B. v rozsahu 11 mesiacov.

Po podaní znaleckého posudku MUDr. Vicianom, vyšetrovateľ PZ dňa 29.10.2013 pribral do konania znalca Prof. MUDr. Jozefa Lohnerta, CSc., ktorý v znaleckom posudku č. 180/13 ohľadne potrebnej doby liečenia zranení poškodenej U.B. stanovil vzhľadom na jej vek na 21 dní s potrebnou dobou práceneschopnosti 10 až 12 dní.

Vzhľadom na rozpor medzi závermi znalcov ohľadne potrebnej doby liečenia zranení poškodenej U.B. a teda aj vystanou potrebou zistenia skutočného stavu veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti v zmysle ustanovenia § 2 odsek 10 Trestného poriadku, vyšetrovateľ PZ dňa 11.02.2014 pribral do trestného konania znaleckú organizáciu Forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o. za účelom stanovenia zranení poškodenej, mechanizmu ich vzniku, potrebnej doby liečenia a vyjadrenia sa k skôr vypracovaným znaleckým posudkom znalcov MUDr. Viciana a MUDr. Lohnerta.

Znalecká organizácia Forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o. podala v danej trestnej veci znalecký posudok dňa 19.03.2018.

Po predložení znaleckého posudku znaleckou organizáciou Forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o. vyšetrovateľ vykonal dňa 23.05.2018 lustrácie obvineného v policajných databázach /AVIZO, POLDAT, ZVJS/, zabezpečil do spisu dňa 23.05.2018 odpis registra trestov na obvineného, jeho pracovný posudok a v dňoch 25.05.2018 až 28.05.2018 vykonal preštudovanie vyšetrovacieho spisu a následne podal návrh na podanie obžaloby.

Preskúmaním vyšetrovacieho spisu je zrejmé, že počas obdobia od 11.02.2014 /pribratie znaleckej organizácie Forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o./ do 19.03.2018 /podanie znaleckého posudku znaleckou organizáciou Forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o./ vyšetrovateľ PZ nevykonal v prejednávanej trestnej veci žiaden vyšetrovací úkon, rovnako počas tohto obdobia obvinený A.K. nespáchal žiaden iný úmyselný trestný čin, a trestné konanie nebolo prerušené.

Podľa § 2 odsek 12 Trestného poriadku orgány činné v trestnom konaní a súd hodnotia dôkazy získané zákonným spôsobom podľa svojho vnútorného presvedčenia založeného na starostlivom uvážení všetkých okolnosti prípadu jednotlivo i v ich súhrne nezávisle od toho, či ich obstaral súd, orgány činné v trestnom konaní alebo niektorá zo strán.

V danom štádiu konania ohľadne hodnotenia celkového skutkového stavu veci je možné konštatovať, že skutkový stav je dostatočne ozrejmený pre vydanie uznesenia o zastavení trestného stíhania pre premlčanie podľa § 281 odsek 1 Trestného poriadku s poukazom na ustanovenie § 9 odsek 1 písmeno a/ Trestného poriadku a to v zmysle vyššie uvedených zásad trestného procesu.

Orgány činné v trestnom konaní a rovnako aj súd je pri hodnotení dôkazov povinný postupovať v zmysle zásady voľného hodnotenia dôkazov uvedenej v ustanovení § 2 odsek 12 Trestného poriadku, v zmysle ktorej dotknuté orgány hodnotia dôkazy podľa svojho vnútorného presvedčenia, ktoré musí byť založené na logickom úsudku vyplývajúcom zo starostlivého uváženia všetkých okolností prípadu.

V zmysle ustanovenia § 234 odsek 1 Tr. poriadku prokurátor postupuje /rozumej podáva obžalobu/, ak má za dostatočne preukázané, že sa stal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie, že tento skutok má všetky obligatórne znaky stíhaného trestného činu a napokon, že tento spáchal práve obvinený ako trestne zodpovedný subjekt.

Na rozdiel však od OČTK súd je toho názoru, že trestné stíhanie pre žalovaný skutok je potrebné zastaviť z dôvodu uplynutia premlčacej doby a to už vo fáze prípravného konania.

Právne hodnotenie skutkového stavu:

Podľa § 156 odsek 1 Trestného zákona sa trestného činu ublíženia na zdraví dopustí ten, kto inému úmyselne ublíži na zdraví, za to sa potrestá odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky.

Podľa § 87 odsek 1 Trestného zákona trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej doby, ktorá je
a/ tridsať rokov, ak ide o zločin, za ktorý tento zákon dovoľuje uložiť trest odňatia slobody na doživotie,
b/ dvadsať rokov, ak ide o zločin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov,
c/ desať rokov, ak ide o ostatné zločiny,
d/ päť rokov, ak ide o prečin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky,
e/ tri roky pri ostatných prečinoch.

Podľa § 87 odsek 2 Trestného zákona do premlčacej doby sa nezapočítava
a/ doba, po ktorú nebolo možné páchateľa postaviť pred súd pre zákonnú prekážku,
b/ doba, po ktorú sa páchateľ zdržiava v cudzine s úmyslom vyhnúť sa trestnému stíhaniu
c/ skúšobná doba podmienečného zastavenia trestného stíhania,
d/ doba, po ktorú bolo dočasne odložené vznesenie obvinenia, alebo                                                         .
e/ doba, po ktorú bolo prerušené trestné stíhanie.

Podľa § 87 odsek 3 Trestného zákona premlčanie trestného stíhania sa prerušuje
a/ vznesením obvinenia pre trestný čin, o ktorého premlčanie ide, ako aj po ňom nasledujúcimi úkonmi orgánu činného v trestnom konaní, sudcu pre prípravné konanie alebo súdu smerujúcimi k trestnému stíhaniu páchateľa, alebo
b/ ak páchateľ spáchal v premlčacej dobe úmyselný trestný čin.

Podľa § 87 odsek 4 Trestného zákona prerušením premlčania sa začína nová premlčacia doba.

Podľa § 241 odsek 2 Trestného poriadku samosudca dôjde k záveru, že skutok, ktorý je predmetom obžaloby, pri správnom použití zákona treba posudzovať podľa iného ustanovenia zákona, ako ho posudzuje obžaloba, oboznámi s touto skutočnosťou osoby, ktorým sa doručuje rovnopis obžaloby a prokurátora.

Samosudca, po preskúmaní vyšetrovacieho spisu a doručenej obžaloby, skutok uvedený v obžalobe Okresného prokurátora pre Bratislavu II právne kvalifikoval ako prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 odsek 1 Trestného zákona, pričom takto zmenenú právnu kvalifikáciu skutku použil vo vydanom trestnom rozkaze.

Voči trestnému rozkazu podal odpor obžalovaný, avšak žiadna procesná strana nerozporovala zmenenú právnu kvalifikáciu skutku a to ani potom, ako bolo vo veci nariadené hlavné pojednávanie, keď po prednese obžaloby samosudca oboznámil postupom podľa § 241 odsek 2 procesné strany so zmenou právnej kvalifikácii skutku.

Pri zmene právnej kvalifikácie skutku ako prečinu ublíženia na zdraví podľa § 156 odsek 1 Trestného zákona, súd vychádzal zo znaleckého posudku Forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o., ktorého závery boli známe OČTK už v prípravnom konaní a z ktorých pre správnu kvalifikáciu skutku poukazuje súd najmä nato, že

– poškodená utrpela nasledovné zranenia – pomliaždenie záhlavnej oblasti hlavy, pomliaždenie ľavého lakťa, otras mozgu s bodovým ohodnotením 60 bodov,
– doba liečenia a práceneschopnosti poškodenej U.B. od 06.01.2012 do 11.11.2013 je neobvyklá a neadekvátne dlhá, nezodpovedajúca poraneniam, ktoré utrpela pri incidente, predmetné zranenia si vyžadujú dobu práceschopnosti 10 až 14 dní a dobu liečenia maximálne do 21 dní,
– poškodená, okrem prvotnej trojdňovej hospitalizácie, nebola počas liečenia so zranení odkázaná na pomoc inej osoby, psychické problémy, ktoré by boli v preukázateľnej príčinnej súvislosti s vyšetrovaným skutkom poškodenú neovplyvňovali a ani neovplyvňujú v jej obvyklom spôsobe života, nedošlo u poškodenej k strate alebo podstatnému zníženiu pracovnej spôsobilosti,
– znalecká organizácia prišla k obdobným záverom ako uviedol znalec prof. MUDr. Jozef Lohnert, CSc. Vo svojom znaleckom posudku č. 180/2013, závery MUDr. Viciana ohľadne zranení poškodenej, mechanizme vzniku týchto zranení, dobe liečenia a práceneschopnosti poškodenej znalecká organizácie nepotvrdila.

S poukazom na trestnú sadzbu upravenú v § 156 odsek 1 Trestného zákona /6 mesiacov až 2 roky/ je premlčacia doba v danej trestnej veci 3 roky, ako to vyplýva z ustanovenia § 87 odsek 1 písmeno e/ Trestného zákona.

Pri aplikovaní ustanovení o premlčaní je potrebné dať za pravdu obhajobným tvrdeniam o premlčaní trestného stíhania a to už v štádiu prípravného konania. Vyšetrovateľ PZ, za účelom riadneho zistenia skutkového stavu, pribral dňa 11.02.2014 do trestného konania znaleckú organizáciu Forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o. pričom následne vo veci nevykonal žiaden úkon a to až do momentu vyhotovenia znaleckého posudku, to jest dňom 19.03.2018.

Je teda zrejmé, že vyšetrovateľ PZ vo veci nekonal viac ako 4 roky a premlčacia doba u obvineného uplynula dňom 11.04.2017. V tomto smere je potrebné poznamenať, že u obvineného nebola premlčacia doba prerušená ani jedným z dôvodov predpokladaných v ustanovení § 87 odsek 3 písmeno a/ a písmeno b/ Trestného poriadku. OČTK od 11.02.2014 neurobil žiaden úkon smerujúci k trestnému stíhaniu páchateľa a súčasne z lustrácii vykonaných súdom v evidencii MS SR a GP SR nevyplýva, že by obvinený bol trestne stíhaný pre iný úmyselný trestný čin spáchaný počas plynutia premlčacej doby /obvinený bol odsúdený v roku 1979, čo však nemá žiaden vplyv na plynutie premlčacej doby/.

Súd rovnako nezistil ani žiadnu okolnosť upravenú v § 87 odsek 2 písmeno a/ až e/ Trestného zákona, ktorá by mala vplyv na plynutie premlčacej doby, respektíve na jej koniec v rámci premlčania trestného stíhania.

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že obvinený nie je v tomto trestnom konaní trestne stíhaný ani pre niektorý z trestných činov taxatívne uvedených v § 88 Trestného zákona, ktorých trestnosť uplynutím premlčacej doby nezaniká a je teda zrejmé, že trestné stíhanie obvineného je premlčané v dôsledku čoho zanikla trestnosť činu, čo vedie k nevyhnutnému dôsledku – zastaveniu trestného stíhania pre jeho neprípustnosť podľa § 9 odsek 1 písmeno a/ Trestného poriadku.

Podľa § 9 odsek 1 písmeno a/ Trestného poriadku trestné stíhanie nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ak je trestné stíhanie premlčané.

Podľa § 281 odsek 1 Trestného poriadku súd zastaví trestné stíhanie, ak na hlavnom pojednávaní zistí, že je tu niektorá z okolností uvedených v § 9 odsek 1.

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia súd trestné stíhanie obžalovaného zastavil rozhodnutím podľa § 281 odsek 1 trestného poriadku a to na hlavnom pojednávaní, ktoré nariadil potom, ako obžalovaný podal voči trestnému rozkazu odpor.

Záverom súd považuje za potrebné uviesť, že sa jedná o špecifický prípad v tom smere, že k uplynutiu premlčacej doby došlo počas vyhotovovania znaleckého posudku organizáciou Forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o. Na jednej strane práve tento znalecký posudok prispel k náležitému zisteniu skutkového stavu, nakoľko na jeho podklade došlo k ustáleniu zranení, potrebnej doby liečenia a práceneschopnosti poškodenej a to zo spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví na klasické ublíženie na zdraví poškodenej, a teda aj zmeny právnej kvalifikácie skutku ako prečinu ublíženia na zdraví podľa § 156 odsek 1 Trestného zákona namiesto ublíženia na zdraví podľa § 156 odsek 1, odsek 3 písmeno c/ Trestného zákona.

Je zrejmé, že už vyšetrovateľ v prípravnom konaní mal dôvodné pochybnosti o klasifikácii zranení poškodenej ako ťažkej ujmy na zdraví, ktoré vyplývalo zo znaleckého posudku MUDr. Viciana, a preto pristúpil k ďalšiemu dokazovaniu pribratím znalca MUDr. Lohnerta, ktorý naopak charakterizoval zranenia poškodenej ako ublíženie na zdraví. Nakoľko sa jednalo o diametrálne odlišné závery znalcov, pribral vyšetrovateľ PZ do trestného konania znaleckú organizáciu Forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o., ktorá svojím posudkom argumentačne vyčerpávajúcim spôsobom ozrejmila zranenia, potrebnú dobu liečenia a práceneschopnosti poškodenej, pričom sa ústav priklonil k záverom MUDr. Lohnerta.

Jedinou avšak zásadnou chybou znaleckého posudku spoločnosti Forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o. bola neprimeraná doba vyhotovovania znaleckého posudku – viac ako 4 roky od pribratia do trestného konania, pričom na predmetnú skutočnosť mal adekvátne reagovať vyšetrovateľ PZ, ktorý si mal byť vedomý možnosti zmeny klasifikácie zranení poškodenej a teda aj reálnej možnosti zmeny kvalifikácie skutku na prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 odsek 1 Trestného zákona, pri ktorom však platí iná premlčacia doba ako pri prečine, za ktorý bolo vznesené obvinenie.

Z vyšetrovacieho spisu je zrejmé, že vyšetrovateľ na vzniknutú situáciu adekvátnym spôsobom nereagoval, v období od 11.02.2014 do 11.02.2017 nevykonal žiaden úkon smerujúci k trestnému stíhaniu páchateľa, čím došlo k premlčaniu trestného stíhania. Všetky ďalšie úkony vyšetrovateľa po uplynutí premlčacej doby – preloženie znaleckého posudku dňa 19.03.2018, vykonanie lustrácii v databázach polície v máji 2018, preštudovanie spisu obvineným, obhajcom a poškodenou, úkony prokurátora – podanie obžaloby dňa 27.08.2018 a v neposlednom rade aj súdu – vydanie trestného rozkazu dňa 10.09.2019 už nemohli zvrátiť premlčanie trestného stíhania, nakoľko boli vykonané po uplynutí premlčacej doby.

S poukazom na všetky uvedené skutočnosti, citované zákonné ustanovenia a právne úvahy, súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať sťažnosť do 3 pracovných dní odo dňa jeho oznámenia a to prostredníctvom Okresného súdu Bratislava II na Krajský súd v Bratislave.
V trestnom stíhaní súd bude pokračovať, ak vyhlási obžalovaný do troch dní odvtedy, čo mu bolo uznesenie o zastavení trestného stíhania oznámené, že na prejednaní veci trvá.

Zdieľaj to

Zdieľaj