Oslobodzujúce rozhodnutie odvolacieho súdu sa dotýka skutkovej podstaty trestného činu krádeže. V danej veci prokurátor neuniesol dôkazné bremeno v dôsledku čoho nepreukázanie viny malo pre obžalovaného rovnaké následky ako dokázaná nevina.

Súd: Krajský súd Banská Bystrica
Spisová značka: 4To/150/2017
Identifikačné číslo súdneho spisu: 6616010314
Dátum vydania rozhodnutia: 25.01.2018
Meno a priezvisko sudcu: JUDr. Ján Bobor

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Banskej Bystrici na verejnom zasadnutí 25. januára 2018 v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Bobora a sudcov JUDr. Ľubomíra Bušíka, PhD. a Mgr. Jána Bednára prejednal odvolanie obžalovaného A.R. proti rozsudku Okresného súdu Lučenec z 31. 8. 2017, sp. zn. 2T 95/2016 a takto

rozhodol:

Podľa § 321 ods. 1 písm. d) Tr. por. zrušuje sa rozsudok Okresného súdu Lučenec z 31. 8. 2017, sp. zn. 2T 95/2016 v celom rozsahu.
Rozhodujúc sám podľa § 322 ods. 3 Tr. por. sa obž. A.R. podľa § 285 písm. b) Tr. por. oslobodzuje spod obžaloby okresného prokurátora Lučenec z 3. 6. 2016, sp. zn. 3Pv 445/15/6606-15 pre skutok kvalifikovaný ako zločin krádeže podľa § 212 ods. 1, 4 písm. b) Tr. zák. v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že
dňa 12. 11. 2015 v čase okolo 06.00 h po príchode do závodu Y spol. s r.o., kam prišiel ťahačom zn. Scania, EC: XX-XXX XX a návesom lodného kontajnera EČ: XX-XXX XX, predložil referentovi odbytu doklady k preprave tovaru, pričom predložil aj lodnú plombu č. MP-YY, ktoré referent skontroloval a po vystavení príslušných dokladov došlo k naloženiu tovaru do lodného kontajnera v celkovej hodnote 25 121,68 eur bez DPH, následne kontajner uzavrel, pričom na zapečatenie kontajneru použil lodnú plombu č. ML-YY a tiež ochrannú plombu spoločnosti Y spol. s r.o. č. 1111 červenej farby, ktorú založil len na prvú pozíciu, odkiaľ sa táto dá bez poškodenia otvoriť a opätovne použiť, pričom toto bolo zistené následnou kontrolou konateľom spoločnosti M.M. a referentom odbytu O.M a teda po tom, ako by obžalovaný A.R. s týmto tovarom opustil areál spoločnosti, tak mal v úmysle odcudziť časť alebo všetok naložený tovar, pričom by kontajner opätovne uzavrel a založil lodnú plombu č. ML-YY, ako aj ochrannú plombu č. 1111, pretože skutok nie je trestným činom.

Odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Lučenec z 31. 8. 2017, sp. zn. 2T 95/2016 bol obž. A.R. uznaný za vinného z pokusu zločinu krádeže podľa § 14 ods. 1 Tr. zák., § 212 ods. 1, 4 písm. b) Tr. zák., ako je to rozvedené v skutkovej vete rozsudku.

Bol mu za to uložený podľa § 212 ods. 4 Tr. zák. za použitia § 39 ods. 1, 2 písm. a) Tr. zák. trest odňatia slobody vo výmere 18 mesiacov, výkon ktorého mu bol podľa § 49 ods. 1 písm. a) Tr. zák. podmienečne odložený za použitia § 50 ods. 1 Tr. zák. na skúšobnú dobu v trvaní 18 mesiacov.

Svoje rozhodnutie okresný súd zdôvodnil tým, že po vykonanom dokazovaní súd dospel k záveru, že výpoveď obžalovaného z prípravného konania je nevierohodná, za účelom vyhnúť sa trestnému postihu za svoje protiprávne konanie. Aj keď sa obžalovaný k trestnej činnosti nedoznal, bol usvedčovaný samotnou skutočnosťou a to objektívnou situáciou, ktorá bola zistená, že keď prišiel do spoločnosti Y spol. s r.o. pre tovar a po naložení tovaru chcel spoločnosť opustiť, kde pri následnej kontrole bolo zistené, že ich firemná plomba nebola riadne zacvaknutá, ale dala sa bez poškodenia zobrať dole, no bola tam založená aj lodná plomba, ktorá však založená byť nemala a číslo lodnej plomby sa nezhodovalo s číslom uvádzaným v príslušných dokladoch. Táto samotná skutočnosť preukazuje vinu obžalovaného, keď navyše bola umocnená tým, že v minulosti, keď obžalovaný viezol tovar, v dvoch prípadoch spoločnosť Y spol. s r.o. zistila, že tovar jej bol z kontajnera odcudzený. Samotní svedkovia C., R. a P. potvrdili, že pred nimi sa obžalovaný ku skutku doznal a prosil ich, aby ho pustili s kamiónom, že on potom presne opíše ako sa kamióny vykrádajú.

Proti rozsudku zahlásila odvolanie do zápisnice o hlavnom pojednávaní z 31. 8. 2017, čo do výroku o vine a čo do výroku o treste obhajkyňa obžalovaného, pričom svoje odvolanie aj písomne zdôvodnila. Poukazovala na to, že ani vypočutím svedka Ing. M.F., pracovníka Colného úradu – pobočka v Lučenci nebolo jednoznačne preukázané, že predloženými predpismi je exaktne upravený postup zakladania lodnej a firemnej plomby. Aj keď svedok na hlavnom pojednávaní predložil súdu nariadenie komisie EHS č. 2454/93, vyhlášky č. 11/75 Zb. o Dohovore a prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave a služobný predpis č. 2/96/21, tieto predpisy danú problematiku požadovaným spôsobom neriešia. Predpisy neriešia tú skutočnosť, kto je oprávneným colnú uzáveru priložiť a v prípade, že colnú uzáveru priloží prepravca je otázne, či colné orgány túto skutočnosť rešpektujú alebo nie. Pokiaľ sa stane, že prepravcovia si založia sami plombu, nie je takýto postup zo strany colného úradu sankcionovaný. Obhajkyňa nakoniec zotrvala na svojom odvolaní, ktoré zaslala proti pôvodnému rozsudku okresného súdu z 24. 1. 2017, sp. zn. 2T 95/2016. Domáhala sa potom, aby krajský súd zrušil napadnutý rozsudok a sám vo veci rozhodol, že obžalovaného spod obžaloby oslobodí podľa § 285 písm. b) Tr. por.

Krajský súd podľa § 317 ods. 1 Tr. por. preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť napadnutých výrokov rozsudku, proti ktorým odvolateľ môže podať odvolanie, ako aj správnosť postupu konania, ktoré im predchádzalo a zistil, že prvostupňový súd vykonal síce všetky dostupné dôkazy, ktoré mohol vykonať, pokiaľ ich vykonal, nesprávne ich však vyhodnotil v rozpore s ust. § 2 ods. 12 Tr. por.

Podľa § 2 ods. 12 Tr. por. orgány činné v trestnom konaní a súd hodnotia dôkazy získané zákonným spôsobom podľa svojho vnútorného presvedčenia založeného na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu jednotlivo, i v ich súhrne nezávisle od toho, či ich obstaral súd, orgány činné v trestnom konaní.
Podľa § 168 ods. 1 Tr. por. okresný súd stručne a jasne uviedol, ktoré skutočnosti vzal za dokázané a o ktoré dôkazy svoje skutkové zistenia oprel, akými úvahami sa spravoval pri hodnotení vykonaných dôkazov, najmä pokiaľ si navzájom odporovali. Z odôvodnenia je zrejmé, ako sa súd vyrovnal s obhajobou obžalovaného a akými právnymi úvahami sa spravoval, keď posudzoval dokázané skutočnosti podľa príslušných ustanovení zákona v otázke viny a trestu.

Ako zistil krajský súd tento sa vecou obž. A.R. zaoberá už po druhýkrát, pretože uznesením z 28. 4. 2017, sp. zn. 4To 50/2017 podľa § 321 ods. 1 písm. b), c) Tr. por. zrušil napadnutý rozsudok a vec vrátil okresnému súdu, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Mal za to, že v tom čase skutkový stav nebol riadne zistený, nariadil okresnému súdu výsluch svedka Ing. M.F. so zabezpečením právnych predpisov, ktoré riešia postup pri zakladaní firemných, prípadne lodných plomb a až potom ustáliť vinu obžalovaného.

Okresný súd sa dôsledne riadil právnymi závermi tohto uznesenia a skutočne zabezpečil Nariadenie komisie EHS č. 2454/93 z 2. 7. 1993, ktorým sa vykonáva Nariadenie rady a ustanovuje Colný kódex spoločenstva, ďalej zabezpečil služobný predpis č. 2/96/21 Colného riaditeľstva SR o prikladaní colných uzáver colnými orgánmi a taktiež zabezpečil Vyhlášku č. 11/1975 Zb. o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), z ktorých vyplýva, že colnou uzáverou sa zabezpečuje priestor, v ktorom sa nachádza tovar, ak bol dopravný prostriedok schválený podľa iných pravidiel alebo ho colný úrad odoslania uznal za vhodný na zabezpečenie colnou uzáverou. Colná uzávera môže byť kusová alebo priestorová. Priestory dopravných prostriedkov sa zabezpečujú colnou uzáverou ako napr. v automobilovej doprave, v železničnej doprave, pričom je uvedené, že colné orgány používajú rôzne colné uzávery, ako napr. plomby, pečate, známky, odtlačok pečiatky a podobne. Colné uzávery môžu prikladať len colníci. Je neprípustné, aby colník pri výkone služby vyžadoval od deklaranta alebo iných osôb priloženie colnej uzávery, aby im vydal plomby, viazací materiál, známky alebo zapožičiaval plombové kliešte. Colník môže na základe platných medzinárodných zmlúv uznať colné uzávery iných štátov alebo aj iné uzávery a posudzovať ich z hľadiska priloženia ako vlastné.

Na hlavnom pojednávaní bol vypočutý svedok Ing. M.F., zástupca pobočky Colného úradu v Lučenci, ktorý uviedol spôsob zakladania plomb na colnici a technický priebeh, keď potvrdil, že keď príde vodič na kontrolu na colnicu, tak až pri kontrole tovaru sa zakladá lodná plomba. Pokiaľ by sa náhodou stalo, že vodič ešte pred touto kontrolou založí lodnú plombu, tak táto plomba sa zamení za inú, vozidlo sa otvorí, tovar sa skontroluje a následne sa použije iná lodná plomba. Pokiaľ ide o firemné plomby, závisí na samotných firmách kedy a za akých podmienok sa tieto plomby používajú. Tieto si môžu samé vybrať od rôznych výrobcov a taktiež si vedú vlastnú evidenciu. Plomba sa dá použiť len raz, keď sa zacvakne, použije sa len raz, lebo otvorením sa znehodnotí. Je teda použitá len jednorázove. V prípade, ak prídu na colnicu prepravcovia, ktorí už majú založenú plombu, nevedel sa vyjadriť jednoznačne k postupu colníka, uviedol však, že založenie takejto plomby nie je sankcionované v našej legislatíve. Ak si prepravca založí plombu, vystavuje sa možnosti zvýšenej kontroly.
Prvostupňový súd založil vinu obžalovaného v podstate na tom, že po naložení tovaru obžalovaný kontajner uzavrel, pričom na zabezpečenie kontajneru použil lodnú plombu a tiež ochrannú plombu spoločnosti, ktorú založil na prvú pozíciu, odkiaľ sa dá táto bez poškodenia otvoriť a opätovne použiť, pričom toto bolo zistené následnou kontrolou konateľom spoločnosti M.M a referentom odbytu O.M.. Na základe takéhoto postupu potom okresný súd ustálil, že v prípade, že by obžalovaný opustil areál spoločnosti mal úmysel odcudziť časť tovaru alebo celý naložený tovar, pričom by kontajner opätovne uzavrel a založil lodnú plombu, ako aj ochrannú plombu. Toto tvrdenie je navyše preukázané výpoveďou svedkov M.M., ktorý je konateľ spoločnosti Y spol. s r.o. a O.M., ktorý je referent odbytu poukazujúc na to, že v minulosti sa im stalo a práve v čase, keď bol vodičom vozidla, ktorý preberal tovar od spoločnosti Y spol. s r.o. došlo k vykradnutiu časti tovaru. Z tohto dôvodu teda podozrievali obžalovaného, že by mohol takéto konanie opakovať.
Aj keď z vykonaného dokazovania takéto podozrenie u obžalovaného pretrvávalo nie je možné jednoznačne povedať, že tým konaním, že obžalovaný na zabezpečenie kontajneru použil lodnú plombu a tiež ochrannú plombu spoločnosti vytváral si podmienky na to, že by chcel odcudziť časť tovaru alebo celý tovar a tak eventuálne by sa mal dopustiť spáchania pokusu zločinu krádeže podľa § 14 ods. 1 k § 212 ods. 1, 4 písm. b) Tr. zák. Obžalovaný svojim konaním rutinérne postupoval, pretože aj napriek tomu, čo sa mu vytýka, by musel sa podrobiť colnej kontrole a pokiaľ ide o ochrannú plombu spoločnosti Y spol. s r.o., týchto mal obžalovaný viacej a mohol ich ľubovoľne meniť. Aj keď obžalovaný dostatočným spôsobom nevysvetľuje prečo tak urobil, nemožno jednoznačne povedať, že by sa svojim konaním dopustil spáchania pokusu zločinu krádeže podľa § 14 ods. 1 k § 212 ods. 4 písm. b) Tr. zák., pretože napriek tomu, že okresný súd vykonal všetky dostupné dôkazy, ktoré v tejto veci vykonať mohol, tieto dôkazy nie sú takého charakteru, že by obžalovaného usvedčovali zo spáchania pokusu zločinu krádeže. Pokiaľ by vina obžalovaného mala byť založená, všetky vykonané dôkazy by mali smerovať k jednoznačnému záveru, na základe ktorých by okresný súd mohol ustáliť, že obžalovaný sa dopustil takého konania, ktoré bezprostredne smeruje k pokusu krádeže podľa § 14 ods. 1, § 212 ods. 1, 4 písm. b) Tr. zák. Vykonaným konaním takéto dôkazy produkované jednoznačne neboli. Aj keď podozrenie u poškodených firmy Y spol. s r.o. trvalo, pretože práve, keď obžalovaný ako vodič prepravoval ich tovar, došlo k vykradnutiu naloženého tovaru, nedá sa jednoznačne ustáliť, že postup obžalovaného pri zakladaní plomb bol taký, že by nasvedčoval tomu, že by sa bol obžalovaný dopustil žalovaného skutku.

Zložitá je taktiež úvaha o spôsobenej škode, keď v samotnom rozsudku je uvedené, že obžalovaný potom ako opustil areál spoločnosti mal v úmysle odcudziť časť tovaru alebo celý naložený tovar, potom kontajner opätovne uzavrieť, založiť lodnú plombu, ako aj ochrannú plombu. Tieto závery nie sú ničím podložené a sú skôr len špekulatívneho charakteru. Otázna je potom aj právna kvalifikácia možného konania obžalovaného, ktorá sa odvíja od výšky spôsobenej škody. Potom bola otázna právna kvalifikácia okresného prokurátora už po podaní obžaloby, keď konanie A.R. kvalifikoval ako zločin krádeže podľa § 212 ods. 1, 4 písm. b) Tr. zák. v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák.
S prihliadnutím na horeuvedené má krajský súd za to, že skutok ako je rozvedený v rozsudku okresného súdu sa síce stal, neboli však produkované dôkazy o tom, že by obžalovaný mal úmysel odcudziť časť alebo celý naložený tovar, ako je to tvrdené, či už v obžalobe okresného prokurátora alebo v rozsudku. Vzhľadom aj na spornú možnú spôsobenú škodu potom krajský súd podľa § 321 ods. 1 písm. d) Tr. por. zrušil napadnutý rozsudok, rozhodujúc sám podľa § 322 ods. 3 Tr. por. obžalovaného A.R. podľa § 285 písm. b) Tr. por. oslobodil spod obžaloby okresného prokurátora, pretože skutok, ktorý spáchal obžalovaný nie je trestným činom.

Z týchto dôvodov rozhodol krajský súd tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný ďalší riadny opravný prostriedok.

Zdieľaj to

Zdieľaj