V danom prípade bolo konanie zastavené z dôvodu dôkaznej núdze, čo znamená, že neexistovali dostatočné dôkazy na to, aby bolo možné klienta usvedčiť z obvinenia.

Skutkový stav veci vychádzal z tvrdenia klienta, ktorý sa nachádzal v zaparkovanom aute na verejnom parkovisku a v stave opitosti sa priznal príslušníkom polície, že predtým šoféroval vozidlo. Pre mňa bolo významné, že k priznaniu došlo v čase, kedy mu nebolo ešte vznesené obvinenie, teda nemal procesné postavenie obvineného a vypovedal v neprítomnosti advokáta. Po prevzatí prípadu som sa zaoberala existenciou ďalších dôkazov, na základe ktorých by bolo možné preukázať, alebo vyvrátiť tvrdenie môjho klienta. Napriek jeho prvotnému priznaniu som zistila, že neexistovali žiadne priame dôkazy ani svedectvá, ktoré by potvrdili, že klient v skutočnosti vozidlo riadil. Okrem toho, po vznesení obvinenia klient svoje predchádzajúce tvrdenie poprel. Keďže sa polícii nepodarilo získať žiadne ďalšie dôkazy, ktoré by podporili obvinenie z jazdy pod vplyvom alkoholu, bolo zákonné uplatniť zásadu in dubiou pro reo, teda v prípade pochybnosti v prospech obvineného.

Vzhľadom na absenciu svedkov, kamerových záznamov a nedostatok iných relevantných dôkazov, bolo rozhodnuté zastaviť trestné konanie pretože na preukázanie jednoznačnej a nespochybniteľnej viny existovala dôkazná núdza.

Uvedené rozhodnutie zdôrazňuje dôležitosť poznania procesných postupov a zákonov pri uplatňovaní základných zásad trestného konania, pričom poukazuje na to, že priznanie samo osebe, bez podpory ďalšími dôkazmi, nemusí byť postačujúce na usvedčenie obvineného.

Okresná prokuratúra Bratislava V
Spisová značka: 4 Pv 277/22
Dátum vydania rozhodnutia: 09.01.2024
OP BA V: JUDr. Viktor Laifer, prokurátor
EEČ: 2-12-51-2024

Uznesenie OP Bratislava V, zo dňa 09.01.2024

Uznesenie

Trestná vec: obv. Ing. R.N.

Trestný čin: prečin: ohrozenie pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 odsek 3 písmeno b Trestného zákona
Rozhodol:  prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava V

Podľa § 215 odsek 1 písmeno a Trestného poriadku zastavujem trestné stíhanie obvineného:

Ing. R.N.
dátum narodenia: XX:XX.XXXX
miesto narodenia: Bratislava
rodné priezvisko: N.
trvalé bydlisko: AXX XX, Bratislava, Slovensko väzba: nie
ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

– prečin: ohrozenie pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 odsek 3 písmeno b Trestného zákona
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: jeden páchateľ vo veci

na tom skutkovom základe, že:

dňa 03.08.2022 v čase od 14:00 hod. na Róntgenovej ulici v Bratislave, kde po predchádzajúcom požití alkoholických nápojov, viedol motorové vozidlo Kia Ceed, EČV: XX-CCCXX v smere na Bohrovu ulicu až ďalej cez križovatku Lenardovej a Gercenovej ulice, kde vozidlo zaparkoval a kde ho následne v zaparkovanom vozidle kontrolovala hliadka PZ, ktorá ho podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu v jeho dychu elektronickým meračom typu AlcoQuant 6020 plus výrobné číslo A410084, ktorým bola v jeho dychu v čase o 15.59 hod. nameraná hodnota obsahu alkoholu 1,23 mg/l a meraním v čase o 16:33 hod. hodnota 1,32 mg/l,
a to napriek tomu, že rozhodnutím Okresného dopravného inšpektorátu v Bratislave V, OR PZ v Bratislave V č. ORP-P-233/BAV-OPP4-2020 zo dňa 17.09.2020, právoplatným 27.10.2020 bol uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch za jazdu motorovým vozidlom pod vplyvom alkoholu dňa 06.08.2020, za čo mu bola uložená sankcia v podobe pokuty vo výške 300,- Eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na dobu šesť mesiacov,

lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie.

Odôvodnenie:

Poverený príslušník PZ, Krajského dopravného inšpektorátu, Odboru dopravných nehôd, Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave uznesením podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku a súčasne podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku sp. zn. KRP-161/ODN5-BA-2022 zo dňa 10.08.2022 začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie Ing. R.N. pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 3 písm. b) Trestného zákona, na tom skutkovom základe, ako je uvedené vo výrokovej časti predmetného uznesenia.

Poverený príslušník PZ následne predložil vyšetrovací spis na vykonanie previerky, pričom jeho preskúmaním som dospel k záveru, že voči obvinenému Ing. R.N. je na mieste postup podľa § 215 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku, nakoľko z vykonaného dokazovania v prípravnom konaní vyplynulo, že sa nestal skutok, pre ktorý je vedené trestné stíhanie.

Podľa § 215 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku prokurátor zastaví trestné stíhanie, ak je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie

Podľa § 289 ods. 3 písm. b) Trestného zákona kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky alebo za čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Podľa § 2 ods. 10 Trestného poriadku orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Dôkazy obstarávajú z úradnej povinnosti. Právo obstarávať dôkazy majú aj strany. Orgány činné v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňujú okolnosti svedčiace proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech, a v oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie.

Podľa § 2 ods. 12 Trestného poriadku orgány činné v trestnom konaní a súd hodnotia dôkazy získané zákonným spôsobom podľa svojho vnútorného presvedčenia založeného na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu jednotlivo i v ich súhrne nezávisle od toho, či ich obstaral súd, orgány činné v trestnom konaní alebo niektorá zo strán.

Preskúmaním spisového materiálu som zistil, že trestné stíhanie vo veci bolo začaté na poklade opakovaných vyjadrení Ing. R.N., ktorý sa ku skutku príslušníkom PZ priznal bezprostredne po jeho zistení dňa 03.08.2022. Na mieste bol kontrolovaný v poškodenom motorovom vozidle, pričom po tom, ako popísal priebeh predchádzajúcich udalostí bol podrobený dychovej skúške na prítomnosť alkoholu v jeho dychu – s opakovaným pozitívnym výsledkom. Následne sa toho istého dňa dobrovoľne dostavil na stálu službu Obvodného oddelenia PZ Petržalka – sever, kde svoju výpoveď zopakoval, o čom bol stálou službou spísaný služobný záznam. Následne menovaný dňa 04.08.2022 podal k veci vysvetlenie v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore, kde sa opätovne k spáchaniu skutku priznal a opísal priebeh skutku – jazdy pod vplyvom alkoholu, ktorý mal požiť bezprostredne predtým.

V nadväznosti na uvedené, poverený príslušník PZ vyššie citovaným uznesením podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku a súčasne podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie Ing. R.N. pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 3 písm. b) Trestného zákona, na tom skutkovom základe, ako je uvedené vo výrokovej časti predmetného uznesenia.

Ing. R.N., bol následne vypočutý v procesnom postavení obvineného, kde zopakoval predošlé výpovede a presne uviedol opis rozhodných skutkových okolností. Uviedol orientačný čas, kedy si zakúpil alkohol, ktorý následne vo svojom vozidle vypil. Popísal objem a druh požitého alkoholu, pričom následne s vozidlom vykonal jazdu, pri ktorej malo dôjsť k dopravnej nehode. Potom vozidlo odparkoval, pričom hliadka PZ, ktorá išla okolo sa pri ňom z dôvodu poškodenia vozidla pristavila s dopytom, čo sa stalo a či nepotrebuje pomoc. Následne sa prítomným policajtom sám a dobrovoľne ku skutku priznal.

Za týchto okolností bolo možné uzavrieť, že vysoké namerané hodnoty alkoholu v dychu obvineného v spojení s jeho opakovanými priznaniami, ako i ním uvádzanými časovými súvislosťami zakladali dostatočne dôvodné podozrenie, že stíhaný skutok sa stal, má znaky stíhaného prečinu a tento spáchal práve obvinený (v rozsahu potrebnom/dostatočnom pre vznesenie obvinenia konkrétnej osobe).

Uvedené dôvodné podozrenie však v ďalšom priebehu konania odpadlo, nakoľko došlo k výraznej zmene dôkaznej situácie. V tomto smere poukazujem najmä na nižšie uvedené skutočnosti.

Po prvotnej doznávajúcej výpovedi, obvinený zmenil postoj, zvolil si obhajcu a požiadal o doplnenie svojej predošlej výpovede. Pri následnom opätovnom výsluchu v procesnom postavení obvineného svoje predošlé vyjadrenia poprel. Zhodne popísal, čo v inkriminovaný deň robil, avšak uviedol, že alkohol, ktorý si predtým zakúpil vypil až po tom sa odviezol domov, kde zaparkoval. Na to prišla policajná hliadka, ktorá ho podrobila dychovej skúške. Nakoľko je alkoholik, tak si vygeneroval príbeh, ktorý následne uviedol policajtom i pri výsluchu. To bolo hlavne preto, aby sa takto vytrestal za to, že je alkoholik. Tieto skutočnosti sa však nezakladajú na pravde. Záverom zopakoval, že dňa 03.08.2022 neviedol vozidlo pod vplyvom alkoholu a jeho doterajšie výpovede sa nezakladajú na pravde.

Vo veci bolo následne vykonané ďalšie dokazovanie, za účelom objektivizácie výpovede obvineného, resp. preverenia presného času, kedy mal obvinený inkriminovanú jazdu vykonať. Bolo zisťované, či skutok nezachytil akýkoľvek kamerový systém z miest, kadiaľ mal obvinený v inkriminovaný deň s vozidlom prechádzať. Takto bol ustálený jeden kamerový systém, avšak jeho záznam bol z dôvodu nedostatočnej kvality nepoužiteľný.

Rovnako bolo zisťované, či dopravnú nehodu, ktorej mal byť obvinený (podľa prvotných výpovedí) účastný nebola (ním, či iným účastníkom) nahlásená polícii, prípadne, či vznik škody (na vlastnom vozidle) nenahlasoval príslušnej poisťovni dodatočne sám obvinený – avšak s negatívnym výsledkom.

Poverený príslušník PZ následne do konania pribral znalca z odboru Zdravotníctvo a farmácia, odvetvie súdne lekárstvo MUDr. N.N., PhD. – za účelom spracovania odborného vyjadrenia, primárne na zodpovedanie otázky, či je možné zistiť stav a rozsah ovplyvnenia obvineného alkoholom počas deklarovanej jazdy (resp. aspoň určitého časového úseku) – na podklade čoho by bolo možné vyvrátiť ostatné tvrdenie obvineného o požití alkoholu až v čase po vykonanej jazde. Vychádzajúc z obsahu a záverov podaného odborného vyjadrenia, vyvrátiť túto verziu obrany obvineného sa nepodarilo.

Citujúc zo záverov spracovaného odborného vyjadrenia, na dopyt, či bol obvinený v čase medzi 14:00 hod. a 15:59 hod. pod vplyvom alkoholu znalec (okrem iného) uviedol, že túto možnosť síce možno považovať za pravdepodobnú, avšak nie je zrejmé presne od kedy mal menovaný užívať alkoholické nápoje a nie je ani možné zistiť vakom časovom úseku mal po požití alkoholických nápojov viesť motorové vozidlo. Kedže dané časové parametre nie sú známe, nie je ani možné sa vyjadriť k tomu, či v čase hypotetického skutku mohol byť Ing. R.N. pod vplyvom alkoholu s konkrétnou koncentráciou alkoholu v krvi.

Pri zisťovaní, či v čase uvádzanom obvineným, tento bol v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlá – znalec uviedol, že v čase realizácie inkriminovaných dychových skúšok nebola ukončená resorpčná fáza alkoholemickej krivky. Za daných okolností nie je možné vykonať akýkoľvek spätný prepočet koncentrácie alkoholu v krvi k času potenciálnej jazdy či skutku (dopra vnej nehody s účasťou vodiča). Na ďalšiu otázku znalec odpovedať nevedel, kedy skonštatoval, že nepoznáme žiaden čas jazdy a nie je subjektívne ani objektívne ustálený ani čas možného začiatku a ukončenia požívania alkoholu vodičom Ing. R.N.dňa 03.08.2022.

Za naznačenej dôkaznej situácie preto nebolo možné verifikovať prvotnú, ale ani pozmenenú výpoveď obvineného, resp. ustáliť či vôbec, a v kladnom prípade kedy presne – tento v daný deň predmetné motorové vozidlo viedol a v kladnom prípade, či tak učinil pod vplyvom alkohol a v akom rozsahu ovplyvnenia.

Zhodnotiac všetky vyššie uvedené dôkazy v zmysle § 2 ods. 12 Trestného poriadku, tak jednotlivo ako i v ich súhrne, dospel som k záveru, že nie je možné preukázať základnú skutkovú okolnosť a síce, že v inkriminovanom čase obvinený viedol motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť na takúto činnosť. Ohľadom uvedenej skutočnosti možno vychádzať jedine z ostatnej výpovede obvineného, ktorý uviedol, že jazdu pod vplyvom alkoholu nevykonal. Za týchto okolností, preto možno uzavrieť, že stíhaný skutok, tak ako je popísaný v skutkovej vete výrokovej časti tohto rozhodnutia sa nestal.

Vzhľadom k uvedenému, bolo nutné voči obvinenému Ing. R.N. trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 3 písm. b) Trestného zákona, na tom skutkovom základe, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia podľa § 215 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku zastaviť, pretože je nepochybné, že sa vyššie vymedzený skutok nestal.

S poukazom na uvedené skutočnosti som rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú možno podať orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, do troch pracovných dní od oznámenia uznesenia. Sťažnosť má odkladný účinok. (§ 185 a nasl. Tr. por.)

Johana

Zdieľaj to

Zdieľaj