Oslobodzujúci rozsudok, ktorým súd potvrdil správnosť môjho právneho názoru, podľa ktorého nezaplatenie  poistného na sociálnom poistení nie je trestným činom, ak sa preukáže, že podnikateľ nebol schopný uvedené poistné zaplatiť v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov.

Rozsudok OS Pezinok, zo dňa 18.04.2023

Súd: Okresný súd Pezinok
Spisová značka: 38T/35/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 1718010245
Dátum vydania rozhodnutia:18. 04. 2023
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Marek Mikulčík
ECLI:SK:OSPK:2023:1718010245.13

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Pezinok samosudcom Marekom Mikulčíkom v trestnej veci obžalovaného Š. O., stíhaného
pre prečin nezaplatenia dane a poistného podľa § 278 ods. 1 Trestného zákona, na hlavnom pojednávaní
konanom dňa 18. apríla 2023 v Pezinku, takto

r o z h o d o l :

Obžalovaný: Š. O., B.. X. H. XXXX P. Z. T., O. X. I. XXXX/XX, P.,
sa podľa § 285 písm. b/ Trestného poriadku,

o s l o b o d z u j e

spod obžaloby Okresnej prokuratúry Pezinok sp. zn. Pv 182/18/1107-6 zo dňa 4. júna 2018, pre skutok
právne kvalifikovaný ako prečin nezaplatenia dane a poistného podľa § 278 ods. 1 Trestného zákona,
ktorého sa mal dopustiť na tom skutkovom základe,
ž e
ako fyzická osoba – podnikateľ, vykonávajúci svoju činnosť pod obchodným menom Š. O., s miestom
podnikania I., Pezinok, IČO: XX XXX XXX., nezaplatil poistné na sociálnom poistení za obdobie mesiacov:
– november 2014 vo výške 133,42 €, splatné dňa 08.12.2014,
– december 2014 vo výške 133,42 €, splatné dňa 08.01.2015,
– január 2015 vo výške 136,57 €, splatné dňa 08.02.2015,
– február 2015 vo výške 136,57 €, splatné dňa 09.03.2015,
– marec 2015 vo výške 136,57 €, splatné dňa 08.04.2015,
– apríl 2015 vo výške 136,57 €, splatné dňa 11.05.2015,
– máj 2015 vo výške 136,57 €, splatné dňa 08.06.2015,
– jún 2015 vo výške 136,57 €, splatné dňa 08.07.2015,
– júl 2015 vo výške 136,57 €, splatné dňa 02.09.2015,
– august 2015 vo výške 136,57 €, splatné dňa 08.09.2015,
– september 2015 vo výške 136,57 €, splatné dňa 08.10.2015,
– október 2015 vo výške 136,57, splatné dňa 09.11.2015,
– november 2015 vo výške 136,57 €, splatné dňa 08.12.2015,
– december 2015 vo výške 136,57 €, splatné dňa 08.01.2016,
– január 2016 vo výške 142,20 €, splatné dňa 08.02.2016,
– február 2016 vo výške 142,20 €, splatné dňa 08.03.2016,
– marec 2016 vo výške 142,20 €, splatné dňa 08.04.2016,
– aprí12016 vo výške 142,20 €, splatné dňa 09.05.2016,
– máj 2016 vo výške 142,20 €, splatné dňa 08.06.2016,
– jún 2016 vo výške 142,20 €, splatné dňa 08.07.2016,
– júl 2016 vo výške 142,20 €, splatné dňa 08.08.2016,
– august 2016 vo výške 142,20 €, splatné dňa 08.09.2016,
– september 2016 vo výške 142,20 €, splatné dňa 10.10.2016,
– október 2016 vo výške 142,20 €, splatné dňa 08.11.2016,
– november 2016 vo výške 142,20 €, splatné dňa 08.12.2016,
– december 2016 vo výške 142,20 €, splatné dňa 09.01.2017,
– január 2017 vo výške 146,35 €, splatné dňa 08.02.2017,
– február 2017 vo výške 146,35€, splatné dňa 08.03.2017,
– marec 2017 vo výške 146,35 €, splatné dňa 10.04.2017,
– apríl 2017 vo výške 146,35 €, splatné dňa 09.05.2017,
čím mu takto vznikol dlh na poistnom na sociálne poistenie voči Sociálnej poisťovni, pobočka Bratislava,
Záhradnícka 31, IČO: 30 807 484, vo výške 4.1748,48 €,

pretože skutok nie je trestným činom.

o d ô v o d n e n i e :
Podľa § 172 ods. 2 Trestného poriadku tento zjednodušený písomný rozsudok neobsahuje odôvodnenie,
nakoľko sa po jeho vyhlásení obžalovaný vzdal odvolania a prokurátor sa vzdal odvolania v lehote troch
pracovných dní od vyhlásenia rozsudku .
Poučenie:
Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Krajský súd v
Bratislave, cestou Okresného súdu Pezinok. Oznámením rozsudku je jeho vyhlásenie v prítomnosti
toho, komu treba rozsudok doručiť. Ak sa rozsudok vyhlásil v neprítomnosti takejto osoby, oznámením
je až doručenie rozsudku.

Johana

Zdieľaj to

Zdieľaj