Zlatou niťou tohto príbehu bola z pohľadu obžalovaného šetrnosť, z pohľadu poškodenej to bolo ekonomické týranie a z pohľadu súdu beztrestnosť. Lakomstvo je síce nepríjemné, ale rozhodne nie je týraním. Navyše, ak poškodená v snahe zabezpečiť sa pre prípad rozvodu, prevádza značné čiastky zo spoločného účtu na svoj vlastný, ku ktorému obžalovaný ani nemá prístup.

Súd: Okresný súd Bratislava III
Spisová značka: 46T/37/2015
Identifikačné číslo súdneho spisu: 1315010932
Dátum vydania rozhodnutia:05.04.2022
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Iveta Halvoňová
ECLI:SK:OSBA3:2022:1315010932.22

Rozsudok OS Bratislava III, zo dňa 05.04.2022

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Bratislava III pred samosudkyňou JUDr. Ivetou Halvoňovou, v trestnej veci obžalovaného
X.. L.. G. Z. pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a), písm. b) Tr.
zákona na hlavnom pojednávaní konanom dňa 05.04.2022 v Bratislave takto

r o z h o d o l :

obžalovaný
X.. L.. G. Z., B.., nar. XX.XX.XXXX O. Z., trvale bytom V. XXX/XX, Z.
stíhaný pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a ) písm. b) Trestného
zákona ktorého sa mal dopustiť na tom skutkovom základe, že
od presne nezisteného času najmenej od roku 2010 až do novembra 2012 v obci K., na ul. V..
N.Á. Č.. XX, viackrát verbálne a fyzicky napadol poškodené L.. L. Z., B., spôsoboval jej psychické
utrpenie, šíril o nej klamstvá a osočoval ju, že je zlodejka, vyvolával s ňou hádky najmä kvôli peniazom,
neumožňoval jej voľne disponovať s peniazmi zo spoločného účtu, čo malo za následok nedostatok
potravín na stravovanie rodiny, nákup školských pomôcok pre deti, bezdôvodne im odopieral výživu,
hygienu, zdravotnú starostlivosť a vzdelanie, izoloval ju spolu s deťmi W. Z., nar. XX.XX.XXXX, G. Z.,
nar. XX.XX.XXXX, mal. W. Z., nar. XX.XX.XXXX a mal. N.Í. Z., nar. XX.XX.XXXX od blízkeho okolia,
zakazoval ich rodinným príslušníkom aby ich doma navštevovali, vypínal plynový kotol a zasahoval do
jeho fungovania, čo malo za následok zimu v dome, nedostatok teplej vody na kúpanie sa a umývanie
riadu, pričom túto situáciu L.. L. Z., B. so svojimi deťmi riešila útekom z domu, aby sa tak vyhli neustálym
hádkam a obmedzovaniu v riadnom spôsobe života,
sa podľa § 285 písm. a) Trestného poriadku
o s l o b o d z u j e
pretože nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý je obžalovaný stíhaný.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný prokurátor pre Bratislavu III podal na Okresný súd Bratislava III obžalobu na obžalovaného G.
Z.S. pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a), písm. b) Tr. zákona,
ktorého sa mal dopustiť na skutkovom základe uvedenom vyššie.

Súd na hlavnom pojednávaní vykonal dokazovanie výsluchom obžalovaného G. Z., poškodenej W.
Z., svedkov G. Z.S., X. L., R.. R. Š., E. W., W. Z., znalcov X. N.K., W.. W. Č., W.. R. F. F. B.. R. T.
oboznámením listinných dôkazov, hodnotenia na obžalovaného, odpisu z registra trestov, ostatných
dôkazov.

Obžalovaný G. Z. na hlavnom pojednávaní urobil vyhlásenie, že sa necíti byť vinným a vo svojej výpovedi
poprel spáchanie skutkov tak ako sú mu kladené obžalobou za vinu.
Obžalovaný sa vyjadril ku skutkovej vete obžaloby kde sa mu kladie za vinu, že mal verbálne a fyzicky
napádať poškodenú čo kategoricky namietal, nikdy sa to nestalo ba naopak jeho 28.02.2012 mala
poškodená zraniť na ruke. V roku 2008 sa ocitli v ťažkej pozícii keďže poškodená prestala prispievať na
domácnosť, čiže celý chod domácnosti musel hradiť on. Poškodená od roku 2008 si iba akumulovala
svoje príjmy a z účtu finančné prostriedky nevyberala.
Obžalovaný ďalej uviedol, že po trestnom oznámení na jar v roku 2012 sa snažil urobiť všetko pre
ukľudnenie situácie v domácnosti, umožnil jej dispozičné právo k účtu, pričom výsledkom bolo, že
behom mesiaca bez dohody alebo porady s obžalovaným vybrala aspoň 6305,- euro, následkom čoho
jej obžalovaný opäť dispozičné právo zrušil. Pokiaľ ide o chod domácnosti obžalovaný riadne prispieval
na chod domácnosti, platil účty, pričom obžalovaný založil do spisu písané pokyny poškodenej s názvom
povinnosti a kompetencie muža, kde medzi viacerými bodmi je uvedené aj platiť všetky účty. Je to všetko
z roku 2011.

Poškodená ďalej uviedla vo svojom trestnom oznámení, že obžalovaný mal v zime vypínať kúrenie,
pričom uviedla, že mala platiť za kúrenie, pričom uviedla, že mala platiť za kúrenie od novembra 2008
do mája 2009, potom prestala úplne prispievať na chod domácnosti, pričom poškodená sama uviedla,
že nemala z čoho platiť platby za kúrenie, čo nie je pravdou je to hrubo zavádzajúce tvrdenie pretože
manželka disponovala finančnými prostriedkami, ktoré mala, a ukladala si na účte od roku 2008.
Pokiaľ ide o vzdelanie detí snažil sa aby deti dostali vzdelanie, pomáhal im pritom, taktiež ich aj finančne
podporoval. Pokiaľ ide o dovolenky, v lete 2008 boli posledný krát všetci v Chorvátsku okrem najstaršej
dcéry W., ktorá už bola plnoletá, on uhradil polovicu ceny vopred, manželka súhlasila, že ona zaplatí
druhú polovicu, čo však potom odmietla. Odmietla úplne prispievať na spoločné dovolenky. V roku 2009
boli na spoločnom pobyte v Ženeve, v Grenoble, pod Matterhornom, v roku 2010 to zopakovali, lebo
sa im tam všetkým páčilo. Aj v roku 2011 pozýval na podobný pobyt poškodenú a deti avšak manželka
uviedla, že to bude nuda a že tam nemajú čo robiť.
Pokiaľ ide o splátku hypotéky na rodinný dom, do roku 2008 to nebol žiadny problém, spoločne zarábali
s manželkou asi sumou 70.000,- euro, takže mohli hradiť aj hypotéku, žiť priemerne a ísť aj na dovolenky,
s tým, že žili po spojení ich príjmov nadštandardne sa im podarilo skolaudovať 10 izbový dom so 4
kúpeľňami, s garážou a s pozemkom o vyše 1000 m2. Potom ako prestala manželka prispievať sa tento
stabilný poriadok rozvrátil. Poškodená ďalej uviedla, že obžalovaný jej bránil v používaní motorových
vozidiel, čo sa taktiež nezakladá na pravde, obžalovaný jej prispieval aj na benzín avšak poškodená
mala výdavky v priemere 100,- euro mesačne.
Pokiaľ ide o vypínanie kotla na kúrenie v zimnom období obžalovaný uviedol, že ovládanie kotla je
veľmi jednoduché, je pravdou, že znižoval termostat, teplotu a hlavne v nočných hodinách aby sa voda
v noci nevyhrievala, čiže ohrev vody vypínal po hygieny na noc. Zásah do kotla nerobil pretože to
sa nedá, okrem toho v dome kúrili aj krbovým drevom. Dom mal otvorený priestor na prízemí, čiže
tento krb dokázal vykúriť celý priestor. V izbách sa okrem radiátora vykurovaného teplou vodou kúrilo
aj elektrickým ohrievačom, pričom poškodená si vo februári 2012 kúpila 2 elektrické ohrievače ktorými
deťom ohrievala vzduch v izbe, nebol problém aby kúpila tento ohrievač pre každé dieťa. Okrem toho
poškodená už od začiatku pri projektovaní doma chcela mať aj vlastné podlahové kúrenie ktoré bolo
pod jej posteľou, toto bol aj namontované.
Pokiaľ ide o návštevu príbuzných poškodenej s týmto nebol žiaden problém, na všetky sviatky chodili
buď k rodičom alebo rodičia k nim. Pokiaľ ide o opustenie spoločnej domácnosti poškodenou aj s
deťmi, obžalovaný uviedol, že mesiace pred odchodom sa poškodená neovládala a fyzicky ho napadla.
Podľa názoru obžalovaného na podobný krok opustenia domácnosti sa chystala už dlhšie, domnieva
sa, že jej správanie preukazovalo chamtivosť a ona sa snažila získať celý rodinný majetok, pokiaľ
ide o spoločné hádky v manželstve, obžalovaný uviedol, že sa týmto snažil prirodzene vyhýbať, bol
v zahraničí, chodieval dosť neskoro domov, robil ústupky voči manželke avšak manželka si vždy svoje
presadzovala bez nejakých ústupkov. Keď jej dal do úschovy 500 frankov tieto si ponechala s tým, že
z týchto frankov obžalovanému nič nedá a taktiež mu nepovie kde sú uložené. Boli to už po tom dlhodobé
rozpory. On sám pracuje ako docent na fakulte matematiky a fyziky, je vedúcim katedry od roku 2007 a
taktiež je vedúcim výskumnej skupiny laboratória Cern v Ženeve.

Do roku 2003 bývali 12 rokov v Spojených štátoch amerických a vo Veľkej Británii, kde len on zarábal
na chod domácnosti a to postupne na troch amerických univerzitách a jednej britskej. Podľa názoru
obžalovaného, konflikty obžalovaného a poškodenej vyplývali z rozličných názorov na financovanie
potrieb ich rodinného života. Obžalovaný znovu zopakoval že pokiaľ ide fyzické a verbálne napadnutie,
toto sa v žiadnom prípade nestalo, ba práve naopak obžalovaný mal zranenú ruku poškodenou. Pokiaľ
ide o psychické týranie, tak toto taktiež nie je pravdou, išlo medzi nimi o konfliktné správanie a nie o
týranie.

Obžalovaný v plnom rozsahu poprel spáchanie skutku tak ako mu bol kladený obžalobou za vinu.
Poškodená L.G. Z. vo svojej výpovedi uviedla, že od roku 2010 do novembra 2012 bývali v jednom
rodinnom dome. Bolo to obdobie, kedy ubližujúce konanie obžalovaného ku nej a deťom boli častejšie
a na každodennom poriadku, vždy mali problémy s peniazmi, pretože obžalovaný bol veľmi šporovlivý
a chcel mať všetko pod kontrolou a len pre seba.
Keď chodil do Švajčiarska do CERNU býval tam aj rok a pol a ona bola sama doma s deťmi, pričom
jej obžalovaný nenechal žiadne peniaze ani bankomatovú kartu. V CERNE zarábal obrovské peniaze a
okrem toho mu išiel aj plat z fakulty vo výške 1200,- euro. Obžalovaný chcel veľmi kúpiť záhrady, donútil
poškodenú predať byt a všetky úspory použili na kúpu záhrad na hradnom vršku. Ďalším bodom bolo
teplo v dome, ktoré odmietal. Obžalovaný nakúpil drevo avšak krb bol len na prízemí ktorý bol bez
prieduchov, to znamená, že teplo bolo len dole a hore bola úplná zima, kde spali aj pod štyrmi paplónmi.
Keďže to už bolo neúnosné zakúpil olejový radiátor, ktorý však mal obžalovaný zobať a presťahovať ho
do garáže, preto zakúpila ohrievače pre deti do izieb.
V snahe vyriešiť situáciu sa snažila vyhľadať aj odbornú pomoc kde chodili asi 3-4 roky k psychologičke,
kde sa aj dohodli, že za kúrenie bude platiť ona aj keď sa je to zdalo pritiahnuté za vlasy, keďže
v manželstve je všetko spoločné a jeden z manželov má platiť za spoločné potreby oboch. Podľa jej
názoru je to v spoločnej rodine tak aby jeden platil za základné potreby druhému. Raz bolo to niekedy
18.10. chcela zakúriť pretože došlo k náhlemu ochladeniu, keď pridala kúrenie prišiel ku nej obžalovaný,
ktorému šľahali z očí plamene s tým, že aby sa neopovážila zakúriť, napriek tomu zakúrila a šmaril ju o
zem, z čoho bola celá modrá a mala nevládnu ruku a 6 týždňov nemohla riadne vykonávať prácu pričom
bola u lekára ale práceneschopná nebola.
Obžalovaný vyžadoval aby ho poslúchali a predvídali čo si myslí, napríklad keď si niekto zabudol
nabíjačku v zástrčke zobral ju a dlhé obdobie ju nedal, keď deti prešvihli paušál na mobilných telefónoch
taktiež im zobral mobilný telefón. Raz keď ráno niečo povedal, na druhý deň ráno to už neplatilo. Keď
prišiel večer domov z roboty lebo väčšinou chodieval domov večer od dverí kričal, „Vy ste kúrili, Vy svine“,
taktiež sa nemohli deti hrať s vlastným počítačom. Taktiež sa stalo, že svoju vlastnú dcéru chytil za vlasy
a otrieskal jej hlavu a mala otras mozgu. Hodil po nej topánky, napríklad keď si neupratali. Používal
hrubú silu nie len v bežnom živote ale aj v intímnom živote o čom sa však vyjadrovať nechcel a nikdy sa
za nič neospravedlnil. Používal slová ako podvodníčka, zlodejka, sprostá krava a klamárka.
Obžalovaný všetkým naháňal strach a v jeho prítomnosti sa všetci cítili zle, ona sama mala v jeho
prítomnosti kŕče v bruchu. Keď odišli od manžela veľmi sa im uľavilo. Poškodená ďalej vo svojej výpovedi
uviedla, že vo februári od roku 2010 pracovala ako živnostník, prekladateľstvo a tlmočníctvo a výučba
anglického jazyka, jej príjmy boli 100,- alebo 200,- euro ale jej príjmy nikdy neprekročili 400,- alebo 500,-
euro. Na odporúčanie účtovníčky si založila účet, finančné prostriedky z toho išli na tento účet na ktorý
prístup mala iba ona.
V roku 2010 až 2012 bývali na Čiernej vode v rodinnom dome. Hypotéku brali niekedy v roku 2006,
táto ešte nie je oficiálne splatená. Od roku 2011 poškodená už na hypotéku neprispievala pretože
nemala finančné prostriedky a každý platil to čo mal, pričom jej úlohou bolo zabezpečenie a chod
domácnosti, nákup potravín. Pokiaľ ide o platby za kúrenie peniaze odchádzali z účtu manžela, elektriku
platila väčšinou ona a voda sa platila z manželovho účtu. Poškodená sa nevedela vyjadriť k finančným
prostriedkom ktoré jej posielal na účet obžalovaný, ktorý podložil výpisom z banky.
Pokiaľ ide o pôžičku bratovi, bola to pôžička vo výške 33.000,- euro, boli to spoločné peniaze, brat však
tieto finančné prostriedky ešte nevrátil. Pokiaľ ide o financovanie spoločných dovoleniek poškodená
uviedla, že boli s najmladšími deťmi v Ženeve, kde pracuje manžel, vo Francúzsku, v USA boli spolu ako
rodina v roku 1992 – 2003. Pokiaľ ide o zranenia ktorý mala utrpieť konaním obžalovaného, že raz ju mal
obžalovaný dobiť a dokopať a poraniť ruku mala byť liečená na Antolskej. Je pravdou, že s manželom
absolvovali párovú terapiu, obžalovaný tam chodil len sporadicky, chodili tam asi 4 roky.
G. Z., syn obžalovaného uviedol že v roku 2010 -2012 mal 19-20 rokov. V tom čase chodil na vysokú
školu do Trnavy, býval doma. Prakticky okrem strechy nad hlavou financoval všetko sám. Pokiaľ ide o
ich domácnosť nikdy nevedel čo môžu čakať, raz to bol problém chladničky, raz letela panvica alebo si
otec veci nahrával na kameru.

On spolužitie rodičov vnímal negatívne, nikdy nevidel, že by však otec udrel matku, snažil sa to nevnímať
a nebyť doma. Všetko čo doma urobili bolo zlé. V tom čase trpel psoriázou pričom hlavným faktorom
spúšťania psoriázy je stres alebo nedostatok spánku. Otec v noci chodil do izby, natáčal si ich, fotil
si ich, nemali priestor na to aby sa o tomto porozprával s otcom. Pokiaľ ide o otázku financovania,
bolo povedané, že sa má starať sám o seba. Na otázku koľko krát mal obžalovaný svietiť baterkou a
prehľadávať mu veci uviedol, že to bolo niekoľkokrát v živote, nebolo to ani každý deň, ani každý týždeň.
Raz to bolo keď uviedol, že hľadá citrón. Na vysokej škole študoval od roku 2009 do roku 2014, za
štúdium sa vtedy neplatilo, a väčšinou ostatnú časť čo potreboval si väčšinou financoval z brigád, kto
financova náklady na bývanie sa vyjadriť nevedel a taktiež sa nevedel vyjadriť kto platil hypotéku za
dom, taktiež sa nevedel vyjadriť kto prispieval na stravu, avšak nákupy väčšinou robila mama. Taktiež
sa nevedel vyjadriť či súrodenci mali mobily alebo notebooky. Vysokú školu neukončil v piatom ročníku
odišiel pracovať.
Svedkyňa W. Z. vo svojej výpovedi uviedla, že spolužitie otca a mamy sprevádzalo množstvo hádok,
ona to vnímala tak, že tiet o vyvolával otec a predovšetkým kvôli peniazom. Obmedzoval im súkromie,
pýtal sa keď im niekto zavolal alebo napísal správu, pýtal sa o čom sa rozprávali. Keď boli hádky otec
rozprával so zvýšeným hlasom často krát sa to vystupňovalo do agresie, čo bolo zrejmé z jeho intonácie
alebo postoje.
Nevidela, že by obžalovaný poškodenú udrel, počula len celú hádku, raz to bola hádka kvôli termostatu,
keď chcela mama zapnúť kúrenie a otec to vypínal. Obmedzoval im kúrenie, chodievali spať s
drkotajúcimi zubami. Taktiež nie vždy tiekla teplá voda. Mala vidieť ak mal obžalovaný opľuť mamu na
tvári, taktiež sa stávalo, že ráno alebo večer vošiel do izby bez zaklopania pod zámienkou, že sa chcel
s nimi modliť.
Taktiež vznikol problém pri sťahovaní chladničky a vie, že potom sa mama odsťahovala do hosťovskej
izby kde sa aj zamykala čo otca veľmi hnevalo. Snažila sa aj porozprávať so svojim otcom ale nevie
ako to otec vnímal, nevedela sa vyjadriť o tom aké mali rodičia príjmy, taktiež nemôže povedať, že by
hladovala ale otcov pohľad na stravovanie bol taký, že nakúpil veľa potravín s končiacou sa zárukou
a tie museli jesť pokiaľ sa nepokazili, v tom čase ona chodila na gymnázium, dvaja súrodenci boli na
strednej škole a dvaja na vysokých školách. Mama nemala vždy prístup k peniazom, musela si pýtať
povolenie a väčšinou jej vynadal, keď kúpila jogurty napríklad bez zľavy.
V období 2010 – 2012 neboli na dovolenke, boli len na lyžovačke. Boli asi 4 alebo 5 krát v Tatrách. Pokiaľ
ide o jej následky, ktoré vznikli konaním jej otca bola stále nachladnutá, bola jej zima, mala alergiu a
začala trpieť migrénami. Otec nezakazoval súrodencom chodiť do školy s tým, že by nemohli chodiť do
školy avšak pokiaľ ide o príspevky napríklad na cestovné, tak ich vydieral, že im dá finančné prostriedky
len vtedy keď niečo urobia. Podľa jej názoru mama asi chodila do práce v roku 2010 – 2012 učila a
prekladala. Pokiaľ ide o stavbu rodinného domu, nevie sa k tomu vyjadriť. Podľa jej názoru tento nebol
stavaný za pomoci hypotéky ale tá bola vzatá len kvôli kúpe záhrad pretože rodičia mali uložené peniaze.
Hypotéka bola splácaná zo spoločného účtu rodičov, pričom prístup k nemu mal len otec, asi mama
k nemu prístup nemala. Pokiaľ ide o internet otec ho často vypínal, nezaujímalo ho, že či ho potrebuje
alebo nie. Mali aj motorové vozidlo, keď chcela od otca benzín musela si pýtať povolenie. Jej vzťah
k obžalovanému je v podstate neutrálny, najmä z pohľadu veriaceho človeka ho berie ako svojho otca
avšak sklamal ju aj rodinu, nemôže sa na neho spoľahnúť a v jeho prítomnosti sa cíti nepríjemne. Najviac
boli v rodine konfrontácie s mamou ale keď oni sa potrebovali o niečom porozprávať otec nikdy nevedel
prijať kompromis alebo ustúpiť a trval na svojom. Mala vedomosť o tom, že musia splácať hypotéku, že
nemôžu minúť peniaze, nemôžu rozhadzovať ale otec im veľa vecí nedovolil hoci mama im povedala,
že na to finančné prostriedky majú.
Svedkyňa X. L. N.T. vo svojej výpovedi uviedla, že obžalovaný je jej bratom, poškodenú spoznala
na vysokej škole, pretože študovali matematiku a ona chodila o ročník nižšie. S poškodenou mala
kamarátsky vzťah ale ona bola skôr vodcovský typ.
Poškodená bola taká, že vždy chcela robiť to čo svedkyňa, keď svedkyňa začala robiť preklady tak
chcela to robiť aj poškodená. Nikdy sa však nesťažovala na správanie obžalovaného voči jej osobe
a taktiež ani ona nebola svedkom hádky medzi obžalovaným a poškodenou, väčšinou komunikovali
normálne. Obžalovaný sa sťažoval, že poškodená mu nedáva žiadne peniaze ale ona sa do toho starať
nechcela, nikdy nevidela, že by poškodená trpela núdzou resp. že by mala na sebe známky násilia.
Taktiež nespomínala, že by boli obmedzovaní na strave, kúrení alebo naopak, že si nemohli vyberať to
čo budú jesť. Taktiež si nikdy nevšimla, keď bola u nich na návšteve, že by tam bolo chladnejšie ako
u nich doma.

Pokiaľ ide o vzťah obžalovaného a detí svedkyňa uviedla, že v jej prítomnosti sa k nim obžalovaný
správal pekne a normálne, nikdy si nič abnormálne v jeho správaní nevšimla. Doprial svojim deťom aj
dovolenky aj krúžky. Chodili na dovolenky do Juhoslávie, keď chodili na Vianoce rozdávali sa darčeky,
pričom na jej vkus sa obdarovávali až príliš.
Pokiaľ by mala charakterizovať osobu poškodenej išlo o osobu ktorá vždy presadzovala svoj názor keď
si niečo zaumienila tak to presadila bez akejkoľvek diskusie. Poškodenej všetci pomáhali keď robila
prekladateľku pretože to nevedela robiť. Rodinu obžalovaného navštevovala minimálne raz za mesiac,
väčšinou boli v kontakte aj cez sociálne siete. Poškodená aj deti odmietajú rodinu, ona sama by mala
s nimi veľmi dobrý vzťah avšak poškodená keď si niečo vymyslí tak zmanipuluje aj deti.
Svedkyňa R. Š. vo svojej výpovedi uviedla, že s poškodenou sa pozná ako kolegyňa, v podstate
v rovnakom čase nastúpili do zamestnania do Tatra Banky. V podstate sa celkom zblížili, ich vzťah
prerastal do kamarátskeho vzťahu. Keď sa spoznali manželstvo ešte fungovalo, neskôr poškodená
uviedla, že v rodine majú problémy ohľadom financií. Ona navrhla poškodenej, že nech si spíšu príjmy a
výdavky nech sa dohodnú ako to bude ďalej fungovať, s čím však poškodená nesúhlasila. Z jej poznatku
dospela k záveru, že obidvom záležalo na fungovaní rodiny avšak nevedeli sa dohodnúť a nevedeli sa
rozprávať. Boli spoločne aj na viacerých dovolenkách, často sa nad tým zamýšľala, že prečo poškodená
je v takom rozpoložení ktoré nezodpovedalo okolnostiam, čiže bola v oveľa horšom rozpoložení akoby
zodpovedalo skutočnosti.
Pokiaľ ide o vzťah s poškodenou ďalej uviedla, že z jej skúseností vo vzájomnom vzťahu si vždy na záver
presadila svoje poškodená, nebola svedkom toho že by obžalovaný fyzicky napadol poškodenú ani na
nej nikdy nevidela známky fyzického násilia. Taktiež poškodená nespomínala, že by ju mal obžalovaný
napadnúť len uviedla, že pri jednej hádke tresol s panvicou a sušiakom, avšak hodnotila to pozitívne,
že nenapadol ju.
Ďalej uviedla, že mala skúsenosť, že keď boli na dovolenke v Tatrách začalo pršať a mali rozhodnúť
či budú pokračovať v túre alebo nie, pričom čakali práve na rozhodnutie poškodenej. Nebola
svedkom nevhodného správania sa obžalovaného voči deťom, podľa jej skúseností obžalovaný nebol
vyvolávačom konfliktov, taktiež nemá takú skúsenosť, že by poškodená bola v tiesni, resp. že by rodina
nemala čo jesť. Pri návšteve ich domu si nevšimla, že by bola v dome zima, chudoba, nezariadený dom
alebo, že by nemali čo jesť. Taktiež dom bol namaľovaný, resp. farby stien boli podľa toho ako si priala
práve poškodená. Je pravdou, že obžalovaný na sebe moc šetril, myslí tým, že by si mohol kúpiť aj
viacej vecí ale k fungovaniu rodiny sa ona vyjadriť nevie, pretože nebola s nimi stále prítomná avšak
pokiaľ boli na dovolenkách boli riadne a normálne oblečení, nebolo vidieť známky chudoby. Motorové
vozidlá používala aj poškodená, deti riadne študovali.
Svedok E. W. vo svojej výpovedi uviedol, že s obžalovaným sa pozná od roku 2000 a od roku 2005
boli kolegovia z práce. Keď sa obžalovaný prisťahoval na Čiernu vodu, kde už oni bývali tak teda boli aj
susedia, spoznal jeho rodinu, poškodenú a deti. Stretávali sa pravidelne každú nedeľu na svätej omši
aj cestou do práce a z práce hlavne s obžalovaným a jeho dcérami. Jeho dcéry a dcéry obžalovaného
boli kamarátky, často sa navštevovali. Rodina obžalovaného na neho pôsobila úplne v pohode ako
usporiadaná rodina, správali sa k sebe slušne, nič nenaznačovalo tomu, že by sa tam malo diať niečo
nezvyčajné. Pokiaľ spolu chodili do práce obžalovaný chodieval so svojimi dcérami ku ktorým sa správal
slušne, odniesol im tašky, dal im desiatu, nevnímal, že by tam mal byť nejaký problém.
Pokiaľ ide o poškodenú ta vyzerala veľmi organizačne schopná, ktorá zabezpečovala chod rodiny čo
v podstate vyplynulo aj zo skutočnosti, že obžalovaný často chodil na služobné cesty. V roku 2010 alebo
2011 sa mu obžalovaný zveril, že v rodine by mali byť finančné problémy, že L. sa finančne separovala
ale navonok bol bolo všetko OK, taktiež na poškodenej nikdy nespozoroval stopy násilia. Poškodená sa
mi nikdy nesťažovala na známky násilia zo strany obžalovaného. Boli spolu na lyžovačke v Tatrách
v roku 2011. Obžalovaný tam v tom čase nebol a vtedy sa mu len poškodená posťažovala, že obžalovaný
je často v CERNE, a ona musí zabezpečovať chod rodiny. Dominantnejšie a sebavedomejšie vždy
vystupovala poškodená, obžalovaný je skôr introvert, čo sa prejavuje aj v práci kde si robí svoju prácu
v tichosti ale dobre.
Svedok K. L. uviedol, že poškodená je jeho sesternica, za posledných 30 rokov sa s nimi nestretol,
pretože bývali v zahraničí, po návrate zo zahraničia sa s nimi stretol asi 5 krát pri výstavbe rodinného
domu a boli ešte na jeho svadbe, pričom podľa jeho názoru ich vzťah bol normálny. Správali sa ako
manželia ktorí vychovávajú deti, nezaregistroval medzi nimi žiadnu hádku, napríklad takú ako sa on
háda so svojou manželkou. Od roku 2012 sa nestretol s poškodenou ani nemal dôvod sa s ňou stretnúť.

V štádiu prípravného konania boli pribratí znalci z odboru zdravotníctvo, odvetvie psychiatria, a to W..
Ľ. R. a W.. R. F., v záveroch znaleckého posudku uviedli, že obžalovaný v čase spáchania skutku
trpel na zmiešanú poruchu osobnosti, ktorá je trvalou charakteristikou jeho osobnosti a disponovala
ho k typu správania akým sa prejavoval, t.j. snaha o dosiahnutie vytýčeného cieľa, egocentrizmus,
zvýšené sebahodnotenie, nižšia sebareflexia, neochota ku konfrontácii s inými a obava z možného
odmietnutia, snaha dodržiavať presné pravidlá fungovania, rigidita v životných postojoch, znížená
frustračná tolerancia, nižšia sociálna zručnosť.
– uvedená porucha nemala vplyv na jeho rozpoznávacie a ovládacie schopnosti
– obžalovaný v čase spáchania skutku mohol a vedel rozpoznať spoločenskú nebezpečnosť svojho
konania pre spoločnosť a je plne schopný chápať zmysel trestného konania
– pobyt obžalovaného na slobode z psychiatrického hľadiska znalci nepovažujú pre spoločnosť za
nebezpečný, uvedenú psychickú poruchu je možné ovplyvniť psychoterapeutickými metódami pri
ktorých je nutná aktívna účasť obžalovaného a preto nie je možné ju nariadiť ako ochranné liečenie
– znalci u obžalovaného nezistili problematický konzum omamných a návykových látok a taktiež napríklad
závislosť od alkoholu
Na hlavnom pojednávaní znalec ďalej uviedol, že pokiaľ ide o vzťah ako on sám seba vnímal vo vzťahu
k poškodenej cítil sa skôr zo strany manželky ako ekonomicky a psychicky týraný, dlho sa vyvíjal
manželský nesúlad výchovy detí, ekonomiky a rodiny. Potom bol rozvod ktorý niesol veľmi ťažko a cítil
sa poškodeným. Pokiaľ ide o vzťah k rodine, on to myslel úprimne, necítil pocit viny, nechápal nevidel
niektoré súvislosti ktoré tvoria predmet trestného stíhania, nemyslí si že by malo ísť o účelové konanie
zo strany obžalovaného.
Znalci ako takí nemali možnosť skúmať správanie sa obžalovaného v rodine či tam boli určité prvky
nátlakového správania a to z dôvodov, že neboli súčasťou rodiny, nežili v domácnosti a taktiež nemali
kontakt s príbuznými.
Znalec W.. X. N. v záveroch svojho znaleckého posudku uviedol, že vypracoval znalecký posudok vo
vzťahu k poškodenej aj obžalovanému, pokiaľ ide o prvú časť posudku kde sa zaoberá obžalovaným
tak znalec uvádza, že obžalovaný vykazuje nadpriemernú kognitívnu kapacitu o ktorú sa opiera
v rozhodovacích procesoch čo zodpovedá jeho introvertnosti proti tomuto silnému spôsobu zvládania t.j.
nezrelá emotívna nízka kvalita sociálnych zručností a z toho vyplývajúce konflikty, ide o konflikty ktoré
nie sú generalizované ale vzťahujú sa k osobám kde sa vyžaduje intenzívna diferencovaná emočná
interakcia a jedná sa o rodinných príslušníkov. Takto sa rodina stáva miestom, kde sa zvýraznia tieto
sociálne zvláštnosti ktoré môžu spolu so zvýšenou obsedantnosťou pôsobiť až bizarne.
Je psychologicky zrozumiteľné, že uvedený spôsob interakcie obžalovaného so svojim okolím je pre
okolie zaťažujúce a môže ho vnímať ako príkorie.
Z hľadiska disociálnosti však nezistili u obžalovaného snahu pôsobiť proti všeobecne uznávaným
pravidlám väčšinovej spoločnosti. Takto dochádza k stretu v rodine kde sa situácia polarizuje kde na
jednej strane stojí obžalovaný a proti nemu zvyšok rodiny čo vytvára u neho nadlimitnú záťaž. Takto sú
pochopiteľné i epizodické zlyhania v kontrole, pokiaľ je možné vyjadriť sa z hľadiska psychologického
k mechanizmom interakcie medzi osobou ktorá je považovaná za týranú a týranými osobami, tak
u informácií ktoré mal znalec k dispozícii v kontexte všeobecných mechanizmov sa nejedná o stav
ktorý je jednoznačne nerozvážny a síce v zmysle, že by tyran jednoznačne profitoval z danej situácie.
Obžalovaný sám trpí týmto stavom a tiež ho vníma ako príkorie. Z psychologického hľadiska pokiaľ
dochádza k takejto interakcii tak nejde o týranie s vytvorením jednoznačných rolí.
V zmysle už uvedeného sa o týranie z psychologického hľadiska jedná vtedy ak je možné jednoznačne
určiť ktorá osoba vždy za každých okolností trpí príkoriami, postupom času vzhľadom k tomu tlaku stráca
schopnosť vzdorovať takzvaného tyrana si idealizuje a situáciu vníma tak, že je to v poriadku. Týraná
osoba prejde týmto procesom, straty schopnosti vzdorovať preto lebo tyran zaujíma tak dominantnú
pozíciu, že týraná osoba nezvláda opakujúcu sa frustráciu z neschopnosti presadiť svoje nároky. Ide o
stav ktorý je u veľmi odolných osôb z dlhodobého hľadiska neudržateľný.
K ďalším znakom takejto týranej osoby z psychologického hľadiska patria iracionálne presvedčenia, že
tyranovi nemôže vzdorovať čo často narastá až do rozmeru, že tyrana vníma ako všemohúceho ktorý
má nakoniec vždy pravdu. Súčasne uvádza, že pre týranú osobu vzhľadom k závislosti, ktorá sa u nej
rozvíjajú vo vzťahu k prostrediu je atypické aby týraná osoba iniciovala svoj odchod z tohto prostredia a
je úplne proti týmto princípom aby týraná osoba sa snažila sa z tohto prostredia dostať.
Neexistuje jednoznačný obraz v zmysle syndrómu ako sa takáto týraná osoba správa, aké zmeny u
nej nastávajú ale charakteristiky, ktoré znalec uviedol, sú všeobecne platné a spadajú do kompetencie
psychológa ak k ich posúdeniu. Rovnako veľmi často sa vyskytuje úkaz, že žena preberá zodpovednosť
za to čo robí tyran a jeho útoky pripisuje vlastnej neschopnosti, čo jej vyhovuje. Preto z psychologického
hľadiska je proti tomuto princípu pokiaľ týraná osoba aktívne útočí na tyrana v snahe presadiť si svoju
potrebu prípadne ho napríklad podvedie v zmysle dohodnutého.
Pokiaľ ide o poškodenú znalec uviedol, že poškodenú nevyšetril avšak zo štúdia spisu a osobnej účasti
pri výsluchu poškodenej znalec uviedol, že u poškodenej nezistil zmeny v emociálnych reakciách
v zmysle pocitov viny za daný stav prípadne hanby. Nedochádza k zablokovaniu prejavov zloby ale
výpoveď poškodenej vnímal ako snahu opísať obžalovaného výlučne z hľadiska jeho negatívnych rysov.
Absentuje snaha za každú cenu vyhovieť obžalovanému, ba práve naopak ide o snahu presadiť si
vlastný pohľad na situáciu.
Za relevantnú súčasť tohto hodnotenia považuje to, že ako vyplýva z odbornej literatúry – pravá obeť
minimalizuje závažnosť konania obžalovaného, to znamená, že nedáva podrobné miestami až vzletné
opisy procesov konania obžalovaného, ktoré vníma ako svoje príkorie.
Pokiaľ niekto reálne zažil traumu významného rozsahu a intenzity tak ide o stav kde každá spomienka
na tieto udalosti pôsobí traumatizujúco a preto je logické, že niekto kto zažil intenzívnu traumu sa veľmi
neochotne resp. vôbec nebude vracať k týmto udalostiam.
Znalec sa ďalej vyjadril k záverom znaleckého posudku W.. T., kde podľa jeho názoru W.. T. nezohľadňuje
tie interakčné faktory, ktoré tam sú a zameriava sa len na znaky či poškodená konaním obžalovaného
trpela, to znemená, že podľa názoru znalca sa W.. T. vyjadril k tomu, či poškodená vykazuje nejaké
znaky ako reakcie na stres ktorý zažila pri spolužití obžalovaného, to znamená zaoberá sa jej prežívaním
ktoré bez pochyby nesie znaky trpeného príkorenia tak ako ho ona vnímala avšak je to nepostačujúce
k objektivizácii tak zložitého javu ako je týranie.
Z hľadiska týrania na psychologickej úrovni nie je vôbec podstatné o akú formu násilia vo vzťahu k týranej
osobe ide. Vysoká miera šetrnosti môže spôsobovať stavy ktoré dotknuté osoby prežívajú ako príkorie
avšak týraním sa toto správanie stáva vtedy keď konkrétne osoba považovaná za týranú vykazuje
už uvedené znaky a mechanizmus interakcie medzi týranou osobou a tyranom vykazuje už vyššie
charakterizované znaky.
Znalec W.. W. Č., znalec z odboru zdravotníctva, odvetvia psychiatrie uviedol, že znalecký posudok
vypracoval na základe predloženého spisového materiálu zadávateľom, na základe znaleckého posudku
z odvetvia klinickej psychológie vypracovaného W.. N.Ý.. Ďalej podkladom pre vypracovanie znaleckého
posudku bolo opakované psychiatrické ambulantné vyšetrenie obžalovaného a súhrnnou analýzou
uvedených podkladov, pričom zistil, že u obžalovaného Z.Ž. sa nejedná o duševnú poruchu a chorobu.
Taktiež u obžalovaného nezistil závislosť od návykovej látky.
V znaleckom posudku skúmal symptóm agresie alebo agresivity u obžalovaného nakoľko znalci
v prípravnom konaní ktorých posudok mal taktiež k dispozícii uviedli, že u obžalovaného sa jedná o
abnormnú poruchu osobnosti a nevylúčili, a poukázali na možné rysy disociality obžalovaného. Znalci
W.. R. F. a Ľ. R.N. nemali k dispozícii klinicko psychologickú expertízu obžalovaného ktorá je v spojení
s tak závažným obvinením v tom čase ako je týranie blízkej a zverenej osoby a práve expertíza a
podaný znalecký posudok z odvetvia klinickej psychológie uvádza, že obžalovaný sa neprejavuje znakmi
prináležiacimi duševnej poruche či chorobe či závislosti od návykových látok. Nemá v osobnostnej
štruktúre zakomponovanú agresiu ako tzv. Ad hoc príznak alebo agresivitu ako trvalý znak štruktúry
osobnosti.
Opakovaným klinickým vyšetrovaním a za pomoci uvedeného klinicko-psychologického vyšetrenia
znalec môže konštatovať, že obžalovaný netrpí abnormou zmiešanou poruchou osobnosti, táto
osobnosť nemá disociálne charakteristiky.
U obžalovaného konštatuje osobnosť štruktúrovo odpovedajúcu črtám anamkastickým, t.j.
preverovaním, uisťovaním sa o správnosti krokov ktoré urobil (možno ako príklad uviesť model vedca
ktorý si neustále preveruje fakty ku ktorým prišiel a chce ich znova a znova dokázať. Nemožno však
hovoriť o patológii. Obžalovaný nie je duševne chorý.
Osobnosť vo svojich anamkastických prejavoch sa môže dosať do protipólu alebo nesúhlasu okolia
alebo odporu prostredia rodiny avšak neboli zistené u obžalovaného také charakteristické osobnosti
ktoré by tento nesúhlas či odpor riešil abnormne následnými opatreniami, pomstou, agresivitou, agresiou
v zmysle trestného konania. Neboli zistené konsekvencie nesúhlasu alebo odporu zo strany rodiny
k správaniu sa obžalovaného ako také ktoré by podmieňovali zjavne agresívnu atmosféru zacielenú na
prostredie rodiny. U obžalovaného nebola diagnostikovaná žiadna anamkastická porucha osobnosti.
Znalcovi bola predložená emailová komunikácia medzi obžalovaným a poškodenou zo dňa 31.03.2013
s otázkou obžalovaného či sa takto prejavuje týraná žena, znalec sa k tomu vyjadril, že slušne povedané
má to skôr prejav nahnevanie ženskej a nesvedčí to o syndróme týranej osoby.
Znalec sa ďalej vyjadril že on poškodenú vyšetroval zhruba pre 4 rokmi a vychádzala len z tých údajov
ktoré mal od poškodenej Z..

V rámci prípravného konania bolo zo strany obžalovaného čiastočne aj poškodenej predložené
veľké množstvo listinných dôkazov, ktoré preukazujú o skutočne nie dobrom vzťahu spolužitia medzi
obžalovaným a poškodenou, na druhej strane vyvracajú mnohé tvrdenia poškodenej pričom hlavne
z predložených dôkazov a výpisov z banky je zrejmé, že obžalovaný prispieval na spoločnú domácnosť
ako aj finančne prispieval poškodenej Z..
Veľmi závažným listinným dôkazom je listinný dôkaz ktorý predložil obžalovaný a je to návrh podmienok
pre obžalovaného G. Z. ktoré by mal splniť a dodržiavať ak chce aby poškodená stiahla žiadosť o rozvod
ako aj žiadosť o jeho vylúčenie zo spoločného užívania domu a pozemku. Týmito podmienkami sú, musí
sa zaviazať, že:
– okamžite sa úplne odsťahuješ z domu, dáš mi kľúče od domu a garáže do rúk
– do domu, do dvora, do garáže, neprídeš ani raz iba ak by si sa so mnou vopred dohodol
– nebudeš prenasledovať nikde deti, ani v škole, ani v práci, ani mailami, ani listami, ani SMS-kami
– podobne nebudeš prenasledovať mňa, žiadnym spôsobom
– nebudeš mne ani deťom zakazovať veci na ktoré nemáš nárok
– nebudeš ani mňa ani deti ani mojich príbuzných osočovať
– môžeš sa stretnúť s deťmi kedykoľvek a kedykoľvek budeš chcieť, s N. len po dohode so mnou ale N. musí chcieť
– budeš platiť výživné dospelým deťom minimálne 200,- €, maloletým 150,- €
– dáš sa vyšetriť nezávislým psychiatrom a psychológom a budeš chodiť na psychoterapie a budeš sa liečiť
– nebudeš naťahovať súdy, prídeš hneď na prvé pojednávanie
– vynahradíš mi všetku bolesť, choroby, stresy, ušlú mzdu, roky života a zdravia, čo sa dá nahradíš nefinančne
– vynahradíš nám traumu a stres z bezdomovectva
– naše staré autá, ktoré mi už roky viac ako 8 rokov nedovolíš používať si zoberieš z garáže preč a
vynahradíš mi tie roky nemožnosti používať naše autá a ničenie si zdravia a chrbtice kúpou úplne nového auta
– dom prepíšeš na mňa záložné právo z neho odoberieš a dáš na záhrady alebo na byt tvojich rodičov
alebo ako chceš
– znížime si splátky hypotéky
– preplatíš mi 550,- € za elektrinu ktorú som 28.11.2012 zaplatila, 200,- € vyúčtovanie z 9/2011 – 9/2012
až rok 2012 10/2012-2/2013 ) ty bývaš sám v dome a my sme bezdomovci)
– budeš platiť všetky výdavky na dom, poistenie, daň, vodu, elektrinu, plyn, žumpu, smeti a čokoľvek
treba minimálne ešte ďalší rok potom ako sa odsťahuješ
– budeš sa podieľať na zveľaďovaní pozemku, domu a garáže, ja to všetko zabezpečím s tým, že
nebudeš mať starosti ale ty polovicu zaplatíš
– dáš súhlas aby L. vrátil to čo sme mu požičali, polovicu na mnou určený účet a polovicu na Tebou
určený účet, sú to spoločné peniaze našej rodiny
– odovzdáš mi všetky informácie a budeš ma pravidelne informovať o E. na K.
Keď sa zaviažeš toto robiť permanentne a spravíš to do jedného týždňa od podpisu dohody a budeš
to dodržiavať na 100% minimálne 6 mesiacov potom sa môžeme porozprávať o ďalších krokoch ako aj
sťahovanie, žiadosť o rozvod a pod.

Na základe takto vykonaného dokazovania súd nemal za preukázané, že sa stal skutok pre ktorý je
obžalovaný stíhaný.
Podľa § 208 ods. 1 písm. a) písm. b) Trestného zákona zločinu týrania blízkej osoby a zverenej
osoby sa dopustí ten, kto týral blízku osobu spôsobujúc jej fyzické a psychické utrpenie bitím, údermi,
ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, vyvolávaním strachu, citovým vydieraním. bezdôvodným
odopieraním stravy, oddychu, spánku, zdravotnej starostlivosti, bývania.
Podľa skutkovej vety obžaloby mal obžalovaný týrať poškodenú vo viacerých oblastiach ktoré zákon
uvádza a tými oblasťami sú ekonomická, sociálna, fyzická a psychická. Jednotlivými prejavmi týrania
môže byť to, že obžalovaný viacnásobne verbálne a fyzicky napadol poškodenú, spôsoboval jej
psychické utrpenia, šíri o nej klamstvá, osočoval ju, že je zlodejka, vyvolával s ňou hádky najmä kvôli
peniazom, neumožňoval jej voľne disponovať s peniazmi zo spoločného účtu, čo malo za následok
nedostatok potravín na stravovanie rodiny, nákupu školských pomôcok. Bezdôvodne im odopieral
výživu, hygienu, zdravotnú starostlivosť a vzdelanie, izoloval ju spolu s deťmi od blízkeho okolia,
zakazoval ich rodinným príslušníkom aby ich doma navštevovali, vypínal plynový kotol a zasahoval do
jeho fungovania čo malo za následok zimu v dome a nedostatok teplej vody na kúpanie.

Pokiaľ ide o tvrdenie poškodenej, že ju obžalovaný viac krát fyzicky aj verbálne napadol, tieto skutočnosti
neboli preukázané hodnovernými dôkazmi. Naopak obžalovaný predložil dôkaz o tom, že poškodená
dňa 28.02.2012 zaútočila na obžalovaného a zranila mu ruku pričom bola privolaná aj polícia.
Vo vzťahu k psychickému týraniu súčasťou ktorého malo byť pravdepodobne šírenie klamstiev,
osočovania, vyvolávanie hádok aj tieto dôkazy zostali len v rodine tvrdenia proti tvrdeniu a v konkrétnom
relevantnom dôkaze nenašli žiadnu oporu. K šíreniu klamstiev sa vyjadroval obžalovaný vo svojej
výpovedi, takisto aj poškodená, ktorá každý jeho nesúhlas označila za klamstvo. Bola predložená
aj mailová komunikácia medzi poškodenou a obžalovaným. Obžalovaný bol primárne znepokojený a
vystrašený z odmietania poškodenej podieľať sa na hradení nákladov spojených s bývaním a hypotékou.
Táto situácia ho stresovala, bál sa, že splácanie vysokých dávok hypotéky on sám bez jej pomoci
nezvládne a nakoniec prídu o dom, bývanie a základné životné istoty. Poškodenou opisované prejavy
psychického týrania boli opismi šetrenia, čo vyznievalo v niektorých momentoch ako lakomstvo.
V súvislosti s hodnotením dôkazov o psychickom týraní viac krát sa preukázalo, že poškodená nehovorila
pravdu, veci zveličovala, dramatizovala a to len za účelom poškodenia obžalovaného. Jasným príkladom
je jej neprimerané dramatizácie a účelových tvrdení boli skutočnosti uvádzané k ekonomickému týraniu,
t.j., že obžalovaný ju obmedzoval pri voľnej dispozícii s peniazmi zo spoločného účtu následkom
nedostatku potravín a ostatných potrieb. Bolo preukázané, že už v roku 2008 si poškodená zriadila
vlastný účet a na ďalšom období ešte ďalšie dva účty na ktoré si tajne posielala peniaze bez vedomia
obžalovaného. O týchto účtoch obžalovaný vedomosti nemal. Skôr to nasvedčuje tomu, že jednotlivé
transakcie medzi bankami smerovali k zabezpečeniu utajeniu toku finančných prostriedkov, to znamená,
že poškodená v tom čase mala finančné prostriedky ktorými mohla prispievať na ekonomický chod
domácnosti. Taktiež obžalovaný predložil súdu výpisy z bankového účtu z ktorého bolo zrejmé, že
poškodená mohla z účtu ktorý mal obžalovaný vyplatiť peniaze, vyberať peniaze, taktiež ona mala svoju
vlastnú platobnú kartu ktorú používala len ona a kde mala príjmy z pracovného pomeru.
Absolútne v rozpore s obrazom týranej ženy je konanie poškodenej vo vzťahu k pôžičke, ktorá bola
poskytnutá jej bratovi vo výške 33.000,- euro. Keďže dlžník ju nevrátil riadne a čas zaviazal ho k tejto
povinnosti súd. Poškodená proti vôli obžalovaného a bez jeho súhlasu urobila vyhlásenie, že má
s bratom osobitné dohody na základe ktorých pôžičku vrátiť nemusí. Táto pôžička do dnešného dňa
vrátená nebola.
Vo veci nesprávneho určenie týranej osoby rozlišujeme nepravú obeť, t.j. takú ktorá si myslí, že je
obeťou domáceho násilia, hoci tomu tak nie je a falošnú obeť ktorá účelovo predstiera svoju viktimizáciu
aby získala nejakú výhodu napríklad emočnú pomstu za neochotu partnera sa prispôsobiť alebo
získať výhody pri delení majetku po rozvode resp. iné materiálne výhody. Ďalším prejavom týrania
ktoré uvádzala poškodená mala byť tá skutočnosť, že obžalovaný bránil jej v kontakte s priateľmi a
rodinou. Tieto skutočnosti boli taktiež vykonaným dôkazom v plnom rozsahu preukázané. Boli to jednak
výpoveďami svedkov, ako aj obžalovaného a čiastočne aj poškodenej.
Ďalej zo skutkovej vety obžaloby vyplýva, že obžalovaný mal vypínať plynový kotol a zasahovať do
jeho fungovania čo malo za následok zimu v dome, nedostatok teplej vody. K tejto otázke sa vyjadril
aj obžalovaný v rámci svojho výsluchu na hlavnom pojednávaní, Vysvetlil, že zásah do kotla tak ako
ho popísala poškodená z technického hľadiska nie je možné. Z iných vykonaných dôkazov vyplynulo,
že domácnosť mala zabezpečený zdroj tepla jednak spaľovaním tuhého paliva v krbe, radiátormi,
vykurovaním teplou vodou, ohrievačmi ako aj nainštalovaným podlahovým kúrením, dokonca podlahové
kúrenie bolo nainštalované v spálni priamo pri posteli poškodenej podľa jej požiadaviek.
Z vykonaného vyšetrovania ďalej vyplynulo, že obžalovaný kvôli asymetrii v podiele na náhrade nákladov
v domácnosti prežíval značnú úzkosť. Táto téma bola niekoľko krát preberaná i u doktorky Y., ku ktorej
chodili manželia na párovú terapiu. Vzhľadom k tomu, že poškodená nereagovala na odporúčanie
terapeutky a naďalej sa odmietala podieľať na hradení týchto nákladov obžalovaný zvolil stratégiu
regulácie tepla, čo narazilo na značnú nevôľu poškodenej. Z objektívneho hľadiska je však motivácia
konania vyšetreného prosociálna, smeruje k naplneniu perspektívnych potrieb rodiny, schopnosť platiť
hypotéku, mať obydlie, pri schopnosti odkladu aktuálnych potrieb. V tejto aktivite ostáva nepochopený
a osamelý.
Medzi základné charakteristiky týranej ženy nesporne patrí strata schopnosti sa brániť. Týraná žena je
napádaná svojou ústretovosťou a nezvyčajnou snahou vyhovieť svojmu tyranovi. V dôsledku naučenej
bezmocnosti postupne stráca aj schopnosť prejaviť hnev. Tyrana považuje za takmer takú dokonalú
bytosť, ktorá všetko vie a vie si všetko zistiť. Z tohto dôvodu obeť považuje za úplne zbytočné niečo
pred násilníkom skrývať alebo utajovať. Týraná osoba je utiahnutá, bez sebavedomia, ktorá sa obviňuje
z každého neúspechu a konfliktu v rodine. Nie je schopná preniesť zodpovednosť za konflikt na inú
osobu ako na seba.

Rola tyrana a obete je nemenná, pričom k násiliu nesmie dochádzať v rámci afektivity, reakcie na konflikt
medzi partnermi. Toto však absolútne nezodpovedá s obrazom poškodenej ako týranej osoby. Sama
poškodená vo svojom výsluchu na hlavnom pojednávaní uviedla, že sa vie hnevať a presne opísala
spôsob prejavu tejto emócie. Tým, že sa týraná žena hanbí a viní seba z toho, že nezvláda partnerský
vzťah, nezveruje sa nikomu o svojom probléme. Naopak poškodená na hlavnom pojednávaní uviedla, že
so svojimi problémami sa zverovala rodičom aj blízkej kamarátke ako aj svojim deťom. Poškodená ako
vypovedala na hlavnom pojednávaní vyplynulo, že bola schopná sa brániť. Pri hádkach argumentovala,
snažila sa presvedčiť obžalovaného o svojej pravde. Zaútočila na neho tak, že mu zlomila prst, dokonca
si kládla podmienky pre obnovu spolužitia, ktoré sú vyššie uvedené a ktoré sú založené aj v spise ako
listinný dôkaz a ktorý znalec považoval z psychologického hľadiska za významný, nakoľko prezentuje
jasné zameranie poškodenej.
Predmetné stanovisko zaujal aj znalec ktorému bol uvedený list na hlavnom pojednávaní prečítaný,
k čomu uviedol, že ide o agresívny prejav
ktorý obmedzuje osobnú slobodu toho druhého, ktorý týraná žena nerobí. Taktiež uviedol, že mnohé
prejavy ktoré boli korešpondované na hlavnom pojednávaní poškodenou s niektorými jeho závermi moc
nesedia, viac sa k tomu nemá čo vyjadrovať a ako uviedol, vychádzal len z údajov ktoré mu uvádzala
poškodená pri jej vyšetrení z roku 2008. Taktiež poškodená vypadáva z role týranej ženy a z toho dôvodu,
že sama si v roku 2008 založila účet, šetrila si tajne peniaze, pripravila sa na osamostatnenie, odišla
od obžalovaného, navštevovala psychológa, radila sa s ním, podala návrh na rozvod, iniciovala trestné
stíhanie obžalovaného. Všetky tieto jej kroky svedčia o tom, že nejde o bezmocnú ubitú ženu, ktorá
nenachádza východisko a neverí, že jej životná situácia má nejaké riešenie.
Taktiež poškodená od obžalovaného odišla, pričom skutočná obeť týrania nie je schopná od svojho
tyrana odísť. Tá naďalej zotrváva v jeho závislosti, čo je jeden z najzávažnejších dôsledkov reálneho
týrania. Taktiež si týraná osoba nevie klásť podmienky k návratu do spoločnej domácnosti, resp. klásť
podmienky pre zotrvanie v manželstve. Podľa znalca obyčajne tyran nevysvetľuje ale prikazuje. Týraná
žena, táto nevie, že to čo sa deje je týranie, ona také správanie považuje za normálne. Pokiaľ si
uvedomuje, že sa deje niečo čo jej nie je príjemné, viní z toho sama seba, naopak v tomto prípade
poškodená odpovedala, že si uvedomuje, že ju obžalovaný týra, cítila sa byť týranou s tým, že podľa nej
to bolo odvtedy čo si začala uvedomovať, že to nie je jej vina a ako sa manžel k nej správa čo mohlo
byť od roku 2009 alebo 2011 a ďalej uviedla, že on je zodpovedný na konflikty a nie ona.
Je zrejmé, že medzi obžalovanými a poškodenou dochádzalo ku konfliktným situáciám v ktorých si
obidvaja partneri presadzovali svoje záujmy. Napriek tomu, že sa v týchto hádkach poškodená možno
cítila ako slabšia, možno porazená, nejde o prejav týrania nakoľko za domáce násilie nie je možné
považovať typické afektívne správanie, ktoré sa deje v stave silného emocionálneho rozrušenia. Navyše
z opisu hádky je zrejmé, že poškodená má schopnosť sa brániť ale aj prejaviť hnev čo ju vylučuje z
role obete.

Na základe uvedeného jednoznačne vyplýva, že vykonaným dokazovaním nebolo dokázané, že sa
skutok stal bez akýchkoľvek pochybností, preto súdu neostávalo nič iné len obžalovaného zpod
obžaloby z zmysle § 285 písm. a) Tr. poriadku oslobodiť.

Poučenie:
Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho vyhlásenia na Krajský súd
Bratislava cestou Okresného súdu Bratislava III.

Johana

Zdieľaj to

Zdieľaj