„Rozsudkom Okresného súdu v Trebišove v spojitosti s rozsudkom Krajského  súdu v Košiciach bol môj klient  oslobodený vo všetkých bodoch  obžaloby vrátane týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona. Vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že skutok nie je trestným činom. Trestné konanie sa viedlo proti obžalovanému, na ktorého súd uvalil väzbu. Po vykonanom dokazovaní bolo jasné, že rozhodné skutočnosti si poškodená vymyslela, lebo sa chcela zbaviť otca svojho dieťaťa. Významnú  úlohu pri dokazovaní zohrala vzájomná komunikácia partnerov, ktorá preukázala pohŕdanie poškodenej obžalovaným a  jej direktívny postoj k riešeniu rôznych situácií. Nadštandardný záujem a snaha vychovávať dieťa aj po rozpade vzťahu stála obžalovaného takmer rok slobody.“

Rozsudok Okresného súd v Trebišove sp.zn. 7T/158/2014 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp.zn. 7To 28/2016 nadobudol právoplatnosť.

Súd: Krajský súd Košice
Spisová značka: 7To/28/2016
Identifikačné číslo súdneho spisu: 7914010682
Dátum vydania rozhodnutia: 20. 04. 2016
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Tomčovčík
ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7914010682.6

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Ladislava Tomčovčíka a sudcov JUDr.Miroslava Osifa a JUDr. Martina Michalanského, na verejnom zasadnutí konanom dňa 20. apríla 2016,v trestnej veci proti obvinenému D.Á. E., pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods.1 písm.a/ Tr.zák., o odvolaní obžalovaného a okresného prokurátora proti rozsudku Okresného súdu v Trebišove zo dňa 23.2.2016 sp.zn. 7 T 158/2014 takto

r o z h o d o l :

Podľa § 321 ods. 1 písm. d/, ods. 3 Tr. por. z r u š u j e napadnutý rozsudok v odsudzujúcej časti v bode 1/ rozsudku. Podľa § 322 ods.3 Tr.por. a podľa § 285 písm.b/ Tr.por. obžalovaného D. E., F.. XX.X.XXXX R. P. B.,trvale bytom T.I. – P., Č. XXX/X, okr. Q.Š., t.č. vo väzbe v Ústave na výkon väzby v Košiciach od 6.8.2014, oslobodzuje spod obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Trebišov sp.zn. 2 Pv 518/2014 zo dňa 15.12.2014 pre skutok právne kvalifikovaný ako zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa §208 ods.1 písm.a/ Tr.zák., ktorý mal spáchať tak, že v období od 20.3.2013 až do vznesenia obvinenia dňa 6.8.2014, dlhodobo a neustále sledoval svoju bývalú družku P. A. v mieste jej trvalého bydliska na ul. U. Č.. XX/XX v obci T., ako aj na iných miestach v okrese Q., pri osobných stretnutiach sa jej viackrát vyhrážal ujmou na zdraví a zabitím, podpálením auta, podpálením domu, hrubo a vulgárne jej nadával do kuriev, súk a pobehlíc, hovoril jej, že ju dá na psychiatriu a dieťa do ústavu, neustále ju kontaktoval zo svojho mobilného telefónu zasielaním SMS správ a opakovaným prezváňaním na jej mobilný telefón, čím takto ohrozoval jej fyzické a psychické zdravie a obmedzoval jej bezpečnosť, pričom na základe znaleckého posudku vypracovaného znalcom z odboru zdravotníctva – klinickej psychológie dospelých, poškodená vykazuje komplexný syndróm týranej ženy,pretože tento skutok nie je trestným činom.Podľa § 319 Tr.por.
z a m i e t a odvolanie okresného prokurátora.

o d ô v o d n e n i e :

Citovaným rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný D. E. uznaný za vinného z pokračujúceho prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a ods.1 písm.a/, b/, c/, e/, ods. 2 písm. a/, b/ Tr.zák., s poukazom na § 139 ods. 1 písm. c/ Tr.zák. a § 138 ods. 1 písm. b/ Tr.zák., ktorý mal spáchať tak, že v období od 20.3.2013 až do vznesenia obvinenia dňa 6.8.2014, dlhodobo a neustále sledoval svoju bývalú družku P. A. v mieste jej trvalého bydliska na ulici U. XX/XX v obci T., ako aj na iných miestach v okrese Q., pri osobných stretnutiach sa jej viackrát vyhrážal ujmou na zdraví, podpálením auta
a domu, hrubo a vulgárne jej nadával do kuriev, súk a pobehlíc, neustále ju kontaktoval zo svojho mobilného telefónu zasielaním SMS správ a opakovaným prezváňaním na jej mobilný telefón, nevhodne sa vyjadroval o jej osobe na sociálnej sieti M., čím takto ohrozoval jej fyzické a psychické zdravie a obmedzoval jej bezpečnosť a vzbudil dôvodnú obavu o jej život a zdravie a takto podstatným spôsobom zhoršil kvalitu jej života.Bol mu za to uložený podľa § 360a ods. 2, § 36 písm. j/, § 38 ods. 3 Tr.zák. trest odňatia slobody v trvaní 18 (osemnásť) mesiacov.Podľa § 49 ods. 1 písm. a/ Tr.zák. súd výkon trestu odňatia slobody obžalovanému podmienečne odložila podľa § 50 ods.1 Tr.zák. pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určil skúšobnú dobu v trvaní 30 (tridsať) mesiacov.Podľa § 50 ods. 2 Tr.zák. s poukazom na § 51 ods. 3 písm. f/ Tr.zák. bolo uložené obmedzenie spočívajúce v zákaze kontaktu s poškodenou P. A., vrátane kontaktovania prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby alebo inými obdobnými prostriedkami, nad rámec nevyhnutného kontaktu s poškodenou, v priebehu skúšobnej doby.

Podľa § 285 písm. c/ Tr.por. oslobodil obžalovaného D. E. spod skutku obžaloby, ktorý bol právne kvalifikovaný ako prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 297 ods. 1Tr.zák. a zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 297 ods. 2 Tr.zák.,ktorý mal spáchať tak, že si na nezistenom mieste a v nezistenom čase zadovážil komponent zbrane, a to hlaveň a záver krátkej palnej zbrane nezistenej značky, kaliber 6,35 mm T., výrobné číslo č. XXX, ako aj 1152 ks pištoľových nábojov kaliber 7,62 x 25 Q., 1 ks puškový guľový náboj zn. I., kaliber 8x56R, 104 ks nábojov J. s olovenými strelami, 1 ks náboj zn. S. s olovenou pomedenou expanznou strelou, 5 ks malokalibrové náboje zn. J., kaliber 22 L. A., 4 ks nevystrelené olovené strely kalibru 22, 2 ks nevystrelené nábojnice zn. J., 7 ks pištoľových nábojov zn. J., kaliber 6,35 mm T. s celoplášťovými strelami, 121 ks pištoľových nábojov kaliber 7,65 mm T. zn. J., 1 ks pištoľový náboj, kaliber 7,65 mm T. zn. U., 1 ks pištoľový náboj kaliber 7,65 mm T. zn. M. – G., 1 ks pištoľový náboj zn. J., kaliber 9 mm E. s celoplášťovou strelou,46 ks pištoľové náboje 9 mm A., 20 ks pištoľové náboje kaliber 7,62 x 25 Q., 14 ks nevystrelené celoplášťové strely, 81 ks puškových guľových nábojov s krycou značkou výrobcu „T.“, kaliber 7,62 x39, 28 ks puškových guľových nábojov kaliber 7,62 x 54 R s celoplášťovými strelami, 12 ks puškových guľových nábojov, kaliber 8 x 56 R s celoplášťovými strelami, 4 ks puškové guľové náboje, kaliber 8 x 57JS s celoplášťovými strelami, 15 ks poľovnícke guľové náboje zn. J., kaliber 7 x 57 R, 10 ks poľovnícke puškové guľové náboje zn. J., kaliber 8 x 57 D. a 15 ks poľovníckych puškových brokových nábojov kaliber 12, ktoré prechovával bez povolenia v rodinnom dome č. XXX/X na ul. Č. R. T. – P. a v záhrade rodinného domu, pričom uvedené zbrane a strelivo podliehajú ohlasovacej a evidenčnej povinnosti v zmysle zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov,pretože nebolo dokázané, že skutok spáchal obžalovaný.Proti tomuto rozsudku podali v zákonnej lehote odvolanie obžalovaný, ako aj okresný prokurátor.Obžalovaný podal odvolanie do výroku o vine, ako aj treste s tým, že podrobnejšie ho nezdôvodnil.

Okresný prokurátor podal odvolanie do výroku o vine, ktorý sa týka skutku kvalifikovaného ako zločin týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 ods.1 písm.a/ Tr.zák., ako aj do oslobodzujúcej časti rozsudku. V dôvodoch svojho odvolania poukázal na skutočnosť, že podľa jeho názoru, pokiaľ okresný súd prekvalifikoval konanie obžalovaného z pôvodne žalovaného zločinu týrania blízkej a zverenej osoby na prečin nebezpečného prenasledovania podľa § 360a ods.1,2 Tr.zák., konal tak na základe nesprávnych hodnotení a dôkazov, ktoré mal k dispozícii. Zo záverov znaleckého posudku H.. Ľ.T.Š. bolo jednoznačne preukázané, že poškodená vykazovala syndróm týranej ženy, ktorý vznikol práve na základe slovných útokov a psychickým týraním zo strany obžalovaného. Prokurátor ďalej poukázal na výsluchy nestranných svedkov, a to I. A. a starostu obce C. J., ktorí uviedli, že obžalovaný neustále sledoval dom rodiny A., kde sa poškodená po odchode obžalovaného zdržiavala. Má za to,že uvedené dôkazy mali viesť k nepochybnému záveru pre kvalifikáciu podľa § 208 ods.1 písm.a/
Tr.zák. K oslobodzujúcej časti taktiež prokurátor namieta hodnotenie jednotlivých dôkazov a poukazuje najmä na výpoveď bývalej družky poškodenej P. A., ktorá má usvedčovať obžalovaného z držania uvedených zbraní a zápisnice o domovej prehliadke, ako aj znaleckých posudkov Kriminalisticko-expertízneho ústavu Košice. Žiada preto, aby krajský súd v celom rozsahu vyhovel jeho odvolaniu, uznal obžalovaného za vinného na základe dôvodov, ktoré sú uvedené v odvolaní, zrušil rozsudok okresného súdu a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie.Na podklade odvolania obžalovaného a okresného prokurátora krajský súd podľa § 317 ods.1 Tr.por.preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť napadnutých výrokov rozsudku, proti ktorým odvolatelia podali odvolanie, ako aj správnosť postupu konania, ktoré im predchádzalo a zistil nasledovné.

Okresný súd vykonal v danej veci rozsiahle dokazovanie jak v prospech, tak aj v neprospech obžalovaného a na základe týchto dôkazov správne dospel k záveru, že pokiaľ ide o skutok uvedený v bode 1/ kvalifikovaný ako zločin podľa § 208 ods.1 písm.a/ Tr.zák., že tento záver právnej kvalifikácie neodzrkadľuje skutočný stav dokazovania, ale práve naopak. Pokiaľ ide o hodnotenie týchto dôkazov v tom smere, že konaním obžalovaného nebolo preukázané týranie poškodenej s poukazom na závery znalca S.. E.. C. P., H.., prepisy jednotlivých správ SMS a priložených fotografií, ktoré svedčia o spoločných dovolenkách obžalovaného a jeho družky s dieťaťom po jej odchode zo spoločnej domácnosti, s týmto sa krajský súd v celom rozsahu stotožňuje. Okresný súd veľmi podrobne a výstižne rozviedol, na základe akých skutočností a dôkazov k takémuto záveru dospel a krajský súd si v podrobnostiach tieto úvahy okresného súdu, ktoré sú správne v celom rozsahu osvojuje. Na rozdiel od okresného súdu však krajský súd v takomto konaní obžalovaného nezhliadol ani naplnenie pojmových znakov prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a ods.1 písm.a/, b/, c/, e/, ods.2 písm.a/,b/ Tr.zák., pretože uvedeným konaním obžalovaného neboli naplnené pojmové znaky tohto prečinu,keďže u tohto sa vyžaduje, aby osoba, ktorá je prenasledovaná nesúhlasila s konaním páchateľa, t.j.s telefonátmi a SMS-kami, čo však v danom prípade preukázané nebolo, ale práve naopak samotná poškodená iniciovala jednotlivé telefonáty, ako aj SMS-správy a z jednotlivých dôkazov napokon nebolo možné ohraničiť časové obdobie, od ktorého momentu došlo k nedobrovoľnému sledovaniu. Za takéhoto stavu preto krajský súd vzhľadom na tieto skutočnosti dospel k záveru, že konanie obžalovaného, ktorý mal len pozorovať dom poškodenej a celé svoje kontakty s poškodenou boli cielené len na to, aby mal kontakt so svojou dcérou nie je možné hodnotiť a kvalifikovať spôsobom, ako tak učinil okresný súd.V dôsledku toho krajský súd, vychádzajúc aj zo skutočností, že nebolo jednoznačne a nepochybne preukázané zavinenie, obžalovaného spod skutku obžaloby v celom rozsahu oslobodil.

Pokiaľ ide o oslobodzujúcu časť rozsudku, voči ktorému podal odvolanie okresný prokurátor, v tomto smere vo vzťahu k hodnoteniu dôkazov a záverom, ktoré učinil okresný súd, krajský súd nemá žiadne námietky a s týmito závermi sa v celom rozsahu stotožňuje. Celý rad pochybností, ktoré sa týkali lokalizácie miesta nálezu uvedených zbraní, ako aj vlastnícke vzťahy vo svojom súhrne nedávali bezpečný a jednoznačný záver o vine, a teda pri aplikácii zásady „in dubio pro reo“, okresný súd v danom prípade postupoval v súlade so zákonom, pokiaľ obžalovaného spod skutku kvalifikovaného ako prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods.1 Tr.zák. a zločin nedovoleného a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods.2 Tr.zák. oslobodil.
Poučenie:
Proti tomuto rozsudku ďalší riadny opravný prostriedok nie je prípustný.

Zdieľaj to

Zdieľaj