Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov predstavujú dokument určený pre všetkých klientov, dodávateľov a iné tretie osoby, ktorých osobné údaje Advokátska kancelária JUDr. Jitka Hasíková s.r.o. v rámci svojej činnosti spracováva.

Advokátska kancelária JUDr. Jitka Hasíková s.r.o. Vaše osobné údaje spracováva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „Nariadenie“) a súvisiacich právnych predpisov, ako aj ďalšími predpismi, ktorými sme viazaní. To isté platí aj pre prípadných spracovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v súlade s pokynmi spoločnosti JUDr. Jitka Hasíková s.r.o..

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je Advokátska kancelária JUDr. Jitka Hasíková s.r.o., so sídlom Jakubovo nám. 13, 811 09 Bratislava, zapísaná v OR OS Bratislava I, v oddiely Sro, vo vložke č. 66208/B , IČO: 45 439 711 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

Podmienky spracovania osobných údajov

 1. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na adrese JUDr. Jitka Hasíková s.r.o., Jakubovo nám. 13, 811 09 Bratislava, e-mailom na e-mailovú adresu hasikova@obhajca.com alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 (903) 638 942.

 1. Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ je subjektom poskytujúcim právne služby v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii ako aj súvisiacich právnych predpisov upravujúcich činnosť Prevádzkovateľa v rámci poskytovania právnych služieb. Účelom spracovania Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom je preto poskytovanie právnych služieb Prevádzkovateľa svojim klientom. Prevádzkovateľ môže spracovať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže tieto osobné údaje sú potrebné pre účel predzmluvných rokovaní, uzatvorenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb ako aj následného poskytovania služieb. Právnym základom spracovania osobných údajov je v tomto prípade čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, resp. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ je pri výkone svojej činnosti advokáta viazaný povinnosťou mlčanlivosti na základe Zákona o advokácii, pričom Prevádzkovateľ pri výkone činnosti advokáta v zmysle Zákona o advokácii nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov ak by to mohlo viesť k porušeniu Povinnosti mlčanlivosti.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej ako „Dotknutá osoba“) alebo od inej osoby, ktorá mu poskytne Vaše osobné údaje alebo z iných zdrojov (OČTK, súd, verejné registre a pod.).

 1. Kategórie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva iba tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovávanie osobných údajov v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ mohol plniť svoje zmluvné a zákonné povinnosti. Jedná sa najmä o tieto osobné údaje:

 • identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko, dátum narodenia),
 • kontaktné a adresné údaje (napr. adresa trvalého bydliska, kontaktná adresa, e-mail, tel. číslo),
 • údaje súvisiace s poskytovaním právnych služieb (v závislosti od konkrétneho prípadu),
 • osobné údaje z Vášho CV (ak ste uchádzačom o zamestnanie),
 • cookies – navštívené webové stránky, identifikátor návštevníka, čas a zdroj návštevy a ďalšie súvisiace informácie (ak ste návštevníkom našich webových stránok),
 • ďalšie osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli alebo plnení našich právnych povinností.
 1. Doba spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje vždy len po dobu nevyhnutne nutnú k danému účelu. Prevádzkovateľ určuje dobu spracovania osobných údajov na základe rôznych kritérií:

 • po dobu trvania nášho oprávneného záujmu (napr. po dobu, kedy si potrebujeme údaje uchovať pre prípad hájenia našich práv),
 • po dobu trvania zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli,
 • po dobu, na ktorú ste nám udelili súhlas alebo do jeho odvolania (ak odvoláte svoj súhlas, spracovanie bezodkladne ukončíme),
 • počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, v prípade plnenia zákonnej povinnosti.

V okamžiku, keď účel spracovania, pre ktorý sú údaje spracovávané, pominie, dané spracovanie ukončíme. Vy, ako dotknutá osoba, môžete kedykoľvek osloviť Prevádzkovateľa s požiadavkou o uvedenie konkrétnej lehoty spracovania Vašich osobných údajov.

 1. Príjemcovia

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté našim zmluvným spracovateľom. Medzi spoločnosti, s ktorými spolupracujeme patria spoločnosti poskytujúce informačné služby napr. Google, Inc., služby správy informačných systémov napr. Webglobe – Yegon, s.r.o., spoločnosti poskytujúce služby znalcov, účtovných a daňových poradcov a pod. Ďalej môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté zastupujúcim a spolupracujúcim advokátom, s ktorými spolupracujeme. Vaše osobné údaje poskytujeme tiež našim zamestnancom podieľajúcim sa na poskytovaní našich služieb.

Vaše osobné údaje však môžu byť poskytnuté subjektom oprávneným zákonom v prípade, kedy to vyžadujú právne predpisy.

 1. Práva Dotknutých osôb

Vaše práva ako dotknutej osoby sú upravené Nariadením, Zákonom, ako aj ďalšími právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Ako dotknutá osoba máte právo od nás požadovať:

 • Právo na prístup

Máte právo na informáciu, či spracovávame Vaše osobné údaje, rovnako ako na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii.

 • Právo na nápravu

Máte právo na opravu nepresných osobných údajov aj na doplnenie neúplných osobných údajov. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, tieto osobné údaje upravíme, aktualizujeme alebo doplníme na základe Vášho podnetu. Najmä, ak ste našim klientom, je nutné, aby sme udržiavali Vaše osobné údaje presné a aktuálne. Preto nám všetky zmeny v poskytnutých údajoch bezodkladne hláste.

 • Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Máme určité povinnosti, vyplývajúce z platných právnych predpisov, čo znamená, že nie vždy môžeme Vašej žiadosti vyhovieť.

 • Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie osobných údajov iba na ich uloženie a zrejmé odlíšenie od ostatných spracovaných osobných údajov, keď sa domnievate, že Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, spracovávanie je protizákonné a žiadate o obmedzenie spracovávania, nepotrebujeme Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich ako Dotknutá osoba pri uplatňovaní právnych nárokov alebo keď si myslíte, že nemáme oprávnený dôvod Vaše osobné údaje ďalej spracovávať.

 • Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo na prenos osobných údajov inému Prevádzkovateľovi, podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu alebo plnenia zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 • Právo odvolať súhlas

Ak Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať.

 • Právo podať sťažnosť alebo podnet

Ak ste presvedčený/á, že boli porušené vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 1. Uplatnenie Vašich práv

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode Zásad ochrany osobných údajov môžete uplatniť:

 • listom na adrese: JUDr. Jitka Hasíková s.r.o., P.O.BOX 22, 810 08 BRATISLAVA 18
 • e-mailom adrese: hasikova@obhajca.com
 • telefonicky na telefónnom čísle: +421 (903) 638 942
 • osobne adrese: JUDr. Jitka Hasíková s.r.o., Jakubovo nám. 13, 811 09 Bratislava,

Odpoveď  Vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva.

 1. Dôsledky uplatnenia Vašich práv

Poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracovávame, je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli, a teda máte povinnosť nám tieto osobné údaje poskytnúť. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nebudeme môcť zmluvu s Vami uzavrieť alebo nebudeme môcť pokračovať v riadnom plnení už uzavretej zmluvy.

V prípade úspešného uplatnenia práva na vymazanie osobných údajov pre daný účel dôjde k ukončeniu spracovania Vašich údajov zo strany Prevádzkovateľa na tento účel a tieto údaje budú vymazané.

Uplatnenie Vašich práv však nemôže byť v rozpore s povinnosťou Prevádzkovateľa spracovať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu za účelom poskytovania právnych služieb v rámci výkonu advokácie a ani s inými povinnosťami Prevádzkovateľa vyplývajúcimi z platných právnych predpisov.

Uplatnenie akéhokoľvek Vášho práva podľa Nariadenia je bezplatné. Ak by však z Vašej strany dochádzalo k zneužívaniu Vašich práv, napr. prostredníctvom opakovaných neopodstatnených žiadostí uplatňovaných krátko po sebe, sme oprávnení Vašim žiadostiam nevyhovieť alebo za ich vybavenie požadovať uhradenie poplatku za vynaložené administratívne náklady.

Pravidlá cookies

Tieto stránky využívajú službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics používa súbory „cookies“, ktoré sú textové súbory ukladané do Vášho počítača, umožňujúce analýzu spôsobu používania internetových stránok.
Zásady ochrany osobných údajov

Čo sú cookies?

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Zapnutím funkcie používania súborov cookies dáva užívateľ súhlas k ich ukladaniu do svojho počítača. Užívateľ môže v svojom počítači alebo mobilnom zariadení cookies zakázať úpravou nastavení používaného internetového prehliadača.

Aký druh cookies využíva naša webová stránka?

V závislosti od trvania:

 • dočasné cookies (počas aktuálnej návštevy) – vymažú sa, keď užívateľ zavrie webovú stránku, resp. prehliadač
 • trvalé cookies – ukladajú sa na predvolenú dobu (mesiac, rok)

V závislosti od vlastníka cookies:

 • cookies prvej strany – nastavuje ich server prehliadanej webovej stránky a ich doména je rovnaká
 • cookies tretích strán – sú uložené inou doménou na doméne prehliadanej stránky. Ukladajú sa v prípadoch, keď webová stránka odkazuje na súbor umiestnený mimo jej domény, napr. YouTube

Používanie súborov cookies

Súbory cookies používame na nižšie uvedené účely:

 • prevádzku prehliadanej webovej stránky
 • monitoring návštevnosti a správania sa užívateľa na webovej stránke, vrátane vyhodnocovania údajov, ktoré nám pomáhajú optimalizovať našu webstránku, tieto štatistiky neobsahujú osobné informácie (Google Analytics)
 • vyhodnocovanie úspešnosti cielenej reklamy za účelom zviditeľnenia webovej stránky na internete (Google AdWords)

Podrobnejšie informácie o tom, ako Google využíva súbory cookie nájdete tu.

Ako môžete spravovať nastavenia cookies?

Nastavenia cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo zakázať nastavením používaného internetového prehliadača. Pre viac informácií vám odporúčame preštudovať si  pokyny vášho prehliadača:

Ak zablokujete cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok, preto Vám túto možnosť neodporúčame.

Napíšte mi

Navštívte ma

Jakubovo nám. 13, 811 09 Bratislava

Som tu pre Vás
Pracovné dni:

Na základe telefonicky dohodnutého termínu.

Pon - Pia : 9:30 - 17:00

V iné dni alebo hodiny:

V súrnych prípadoch je možné dohodnúť stretnutie aj mimo vymedzeného času.

Advokátska kancelária JUDr. Jitka Hasíková s.r.o. poskytuje svoje služby v súlade so Zákonom o advokácii  č.586/2003 Z. z. a ďalšími predpismi, ktoré môžete nájsť na stránkach  Slovenskej advokátskej komory, právne služby sú poskytované za odplatu v súlade s vyhláškou MS SR 655/2004 Z. z.. Advokátska kancelária má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti na sumu 1.500.000 Eur.

Podmienky používania

Právne ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky

Mapa stránok