S kým spolupracujem - Znalec

Znalci

Existujú oblasti života, ktoré pozná a vie vysvetliť len odborník.

Dobrý obhajca predkladá súdu len dôkazy, ktoré svedčia v prospech obvineného. Skôr ako to urobí musí zistiť, čo v sebe daný dôkaz skrýva a či jeho predloženie súdu prinesie obvinenému osoh.

Nezastupiteľnú úlohu v tomto smere plnia znalci z rôznych oblastí odborného života. Prostredníctvom ich odborných znalostí získavam podklady pre súdne konanie, prípravu na výsluchy navrhovaných svedkov a samozrejme znalecké posudky.

S kým spolupracujem - Psychológ

Psychológ

Duša človeka je tajomstvo, k odhaleniu ktorého sa môžeme len priblížiť.

Poznatky z psychológie mi pomáhajú získať správny obraz o nastolenej situácií. Bez konzultácií s psychológom by som nedokázala napríklad poznať aké sú syndrómy týranej ženy. Až na základe takto získaných informácií viem na čo sa mám pýtať a kde sa môže skrývať problém.

Moja pravidelná spolupráca s psychológmi vytvára dobrý základ pre vedenie výsluchu svedkov, komunikáciu so znalcami ale aj samotným klientom.

S kým spolupracujem - Lekár

Lekár

Poznanie odhaľuje tajomstvá a približuje pravdu.

Široké spektrum lekárov mi pomáha pri objasňovaní rôznych typov zranení, úrazov, chorôb z povolania. Konzultujem s nimi lekárske správy, uvádzané príčiny zranenia, možné následky, dĺžku vykazovanej práceneschopnosti.

Pri výraznej odchýlke záverov získaných z porady s lekárom stanovujem ďalší smer dôkazov a žiadam orgány činné v trestnom konaní o ustanovenie znalca na zodpovedanie rozporných otázok.

S kým spolupracujem - Kunsthistorik

Kunsthistorik

Nechajme prehovoriť čas.

Vzácny obraz alebo falzifikát? Je to skutočne osemnáste storočie? Pochádza z Viedne? Nie? Takže omyl? Prinesie mi to výsledok alebo odhalí inú rovinu riešenia problému!?

S kým spolupracujem - Detektívna kancelária

Detektívna kancelária

Obhajca môže sám predkladať súdu dôkazy, preto spolupracujem s profesionálmi.

Využitie detektívnych služieb sa uplatňuje najmä v oblasti trestného práva, pri hľadaní a zabezpečovaní dôkazov podporujúcich obhajobu obvineného alebo dôkazov smerujúcich k zbaveniu viny obvineného.

S kým spolupracujem - Audítor a daňový poradca

Audítor a daňový poradca

Využitie hraníc práva na dosiahnutie maximálneho zisku.

Služby audítorskej kancelárie a daňového poradcu využívam pri obhajobe najmä ekonomických deliktov. Úlohy zadávané poradcom sa orientujú do oblasti účtovníctva, daní a odvodov, posudzovania správnosti rozhodnutí daňových orgánov z pohľadu ekonomiky a účtovania.

Napíšte nám