Právne ustanovenia

Advokátska kancelária JUDr. Jitka Hasíková s.r.o. poskytuje na svojich internetových stránkach informácie podľa nižšie uvedených podmienok. Otvorením našich internetových stránok vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami.

Stránky môžu obsahovať ďalšie vyhlásenia o vlastníctve, ktorých podmienky musia byť dodržiavané. Advokátska kancelária JUDr. Jitka Hasíková s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať zverejnené informácie podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia.

Právne ustanovenia

Autorské práva

Informácie uvedené na internetových stránkach Advokátskej kancelárie JUDr. Jitka Hasíková s.r.o. sú chránené autorským právom a právom autorov jednotlivých publikovaných textov podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení.

Žiadna časť internetových stránok sa nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu rozširovať alebo reprodukovať. Akékoľvek kopírovanie alebo vytlačenie obsahu stránok za účelom ich ďalšieho publikovania, verejného rozširovania predajom, prenájmom alebo vypožičaním textov či grafických riešení uverejnených na týchto stránkach podlieha písomnému súhlasu Advokátskej kancelárie JUDr. Jitka Hasíková s.r.o.. Dokumenty uvedené na týchto stránkach si môžete prehliadnuť, vytlačiť, skopírovať a rozširovať podľa nasledovných podmienok:.

  • Dokumenty sa môžu používať výlučne na informačné, osobné a nekomerčné účely.
  • Každá kópia dokumentu alebo jeho časti musí obsahovať celé autorské právo v rovnakej forme, ako je uvedené v origináli.
  • Dokumenty nesmú byť žiadnym spôsobom modifikované.

Záruky a zrieknutie sa práv

VŠETKY INFORMÁCIE NA TEJTO STRÁNKE SA POSKYTUJÚ BEZ ZÁRUKY. ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. JITKA HASÍKOVÁ s.r.o. NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, NEÚPLNOSŤ INFORMÁCIÍ ALEBO DOKUMENTOV, KTORÉ SÚ NA STRÁNKE UVEDENÉ ALEBO KTORÉ SÚ S TOUTO STRÁNKOU PREPOJENÉ. ROVNAKO NERUČÍ ZA AUTENTICITU POUŽITÝCH INFORMÁCIÍ.

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. JITKA HASÍKOVÁ s.r.o. NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA ÚMYSELNÚ MANIPULÁCIU S ÚDAJMI UVEDENÝMI NA TEJTO STRÁNKE, ANI ZA UJMY A POŠKODENIA, KU KTORÝM BY MOHLO PRÍSŤ PRI POUŽITÍ A APLIKÁCII TÝCHTO ZMANIPULOVANÝCH MATERIÁLOV. INTERNETOVÉ STRÁNKY ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE JUDr. JITKA HASÍKOVÁ s.r.o. MÔŽU OBSAHOVAŤ TECHNICKÉ ALEBO INÉ NEPRESNOSTI I NAPRIEK TOMU, ŽE INFORMÁCIE UVEDENÉ NA TÝCHTO STRÁNKACH SA PRIEBEŽNE AKTUALIZUJÚ.

Ochrana osobných údajov

Niektoré údaje, poskytnuté pri využívaní týchto internetových stránok a služieb Advokátskej kancelárie JUDr. Jitka Hasíková s.r.o. môžu mať povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Advokátska kancelária JUDr. Jitka Hasíková s.r.o. sa týmto zákonom plne riadi a koná všetko pre to, aby tieto osobné údaje ochránila. Informácie, ktoré zhromažďujeme, potrebujeme na to, aby sme vám zabezpečili naše služby.

  • On-line služby – aby sme mohli odpovedať na vaše otázky, potrebujeme mať niektoré údaje, ako e-mailovú adresu, informácie o vašej spoločnosti alebo vaše požiadavky. Tieto údaje sú použité iba na to, aby sme vám mohli odpovedať na vaše otázky.
  • Okrem vedome poskytnutých údajov Advokátska kancelária JUDr. Jitka Hasíková s.r.o. nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o klientoch.
  • Akékoľvek údaje, ktoré používateľ poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri.
  • Poskytnuté údaje sú určené iba pre určených pracovníkov Advokátskej kancelárie JUDr. Jitka Hasíková s.r.o. a nie sú poskytované tretím osobám.

Viac informácií o vašich právach, legislatíve, z ktorej vychádzame pri spracovaní osobných údajov, rozsahu spracovaných osobných údajov, doby uloženia a ďalšie dôležité informácie nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov.

Viac informácií o používaní súborov “cookies” na našej internetovej stránke nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov v časti Pravidlá cookies.

Navštívte ma

Jakubovo nám. 13, 811 09 Bratislava

Som tu pre Vás
Pracovné dni:

Na základe telefonicky dohodnutého termínu.

Pon - Pia : 9:30 - 17:00

V iné dni alebo hodiny:

V súrnych prípadoch je možné dohodnúť stretnutie aj mimo vymedzeného času.

Advokátska kancelária JUDr. Jitka Hasíková s.r.o. poskytuje svoje služby v súlade so Zákonom o advokácii  č.586/2003 Z. z. v platnom znení a ďalšími predpismi, ktoré môžete nájsť na stránkach  Slovenskej advokátskej komory (www.sak.sk). Právne služby sú poskytované za odplatu v súlade s vyhláškou MS SR 655/2004 Z. z. v platnom znení. Výška a forma odmeny sú zmluvne dohodnuté vopred s klientom.

Podmienky používania

Právne ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky

Mapa stránok