Uznesenie KS Bratislava, ktorým bol zrušený odsudzujúci rozsudok OS Bratislava V

„Krajský súd v Bratislave, na základe odvolania podaného prostredníctvom obhajkyne obžalovaného, uznesením spisová značka 3To/100/2014, zrušil rozsudok Okresného súdu Bratislava V, číslo konania 4T 72/2012.

Odvolací súd vyslovil právny názor, podľa ktorého je potrebné v ďalšom konaní vyriešiť otázku zavinenia obžalovaného na spôsobení dopravnej nehody. Podľa názoru odvolacieho súdu je potrebné sa zaoberať niekoľkými vybranými problémami. Jedným z nich je vyriešenie otázky, či pri porušení predpisov o cestnej premávke zo strany poškodenej je dôvodné predpokladať, že obžalovaný bol povinný očakávať prechádzanie poškodenej cez cestu mimo priechodu pre chodcov, poza jeho vozidlo.

Uvedené konanie nie je doposiaľ právoplatne skončené. „

Zdieľaj to

Zdieľaj