Okresný súd v Prešove v konaní vedenom pod č.k. 1T 25/07, pre trestný čin podvodu podľa § 250 Trestného zákona účinného do 31.12.2005, oslobodil obžalovaného P.T. spod obžaloby nakoľko sa nepodarilo vykonaným dokazovaním preukázať jeho úmyselné zavinenie. Skutok pre ktorý sa viedlo trestné stíhanie mal v podstate spočívať v nesplnení záväzku uhradiť faktúry vystavené v obchodnom styku. Obhajoba vo svojej záverečnej reči poukázala na čl.17 ods.2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého: “ (2) Nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok.

Obžalovaný bol oslobodený spod obžaloby nakoľko sa v konaní nepodarilo preukázať, že skutok bol trestným činom.“

Zdieľaj to

Zdieľaj